Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål?

Kontakt Uddannelser

7741 1568

Ny aftale om lærlinge og AUB

Ny aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter betyder, at virksomhederne får dækket en stor del af omkostningerne ved at have lærlinge fra 1. maj 2020 til udgangen af 2020.

Aftalen indebærer også en tilbagebetaling til virksomhederne af for meget indbetalt AUB-bidrag. 

Der er tale om en gigantisk stor aftale, hvor 5,8 mia. kr. af opsparingen i AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) tilbageføres til virksomhederne, heraf 4,9 mia. kr. til de private virksomheder.  

Langt de fleste penge går til virksomheder, der har lærlinge og virksomheder, der ansætter nye lærlinge i resten af 2020. TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemmer, der har tradition for at have mange lærlinge, er dermed særlig begunstiget af aftalen. 

Udvalgte elementer er kort uddybet nedenfor:

Midlertidig løntilskudsordning fra 1. maj 2020 til og med 31. december 2020

Der etableres en midlertidig løntilskudsordning gældende fra 1. maj 2020 til og med 31. december 2020, hvor private virksomheder med lærlinge kan få 75 pct. i løntilskud. Løntilskuddet gælder for alle igangværende uddannelsesaftaler.

For uddannelsesaftaler, der indgås efter 1. maj 2020, ydes der et løntilskud på 90 pct. for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, ny mesterlæreaftaler eller restuddannelsesaftaler for at understøtte oprettelsen af ordinære aftaler, der skaber større sikkerhed for lærlingene.

For korte aftaler, der indgås efter 1. maj 2020, ydes der et tilskud på 45 pct. Det vil være en betingelse for at opnå løntilskuddet, at den korte aftale er en ny aftale mellem arbejdsgiver og lærling, dvs. at arbejdsgiver ikke tidligere har haft indgået en kort aftale med samme lærling.

Løntilskuddet vil alene skulle ydes i lærlingenes praktikperioder, da arbejdsgiverne under skoleperioder modtager almindelig lønrefusion fra AUB.

I perioder, hvor virksomheder får lønkompensation for deres lærlinge i regi af den generelle lønkompensationsordning for lærlinge på det private arbejdsmarked, vil der ikke også samtidig kunne ydes løntilskud. Når lønkompensationsordningerne udløber, vil virksomhederne kunne få løntilskud til lærlinge, jf. ovenfor.

Det er forventningen, at løntilskuddet udmøntes som en procentandel af den fulde løn til lærlinge – dvs. løn inklusive ferie, pension m.v. Der vil komme nærmere orientering om dette. 

Løntilskudsordningerne forventes at medføre udgifter på 3,1 mia. kr. i 2020 som finansieres af AUB-opsparingen.

Forhøjet lønrefusion resten af 2020

Lønrefusionssatsen under skoleophold øges med 20 pct. for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler for skoleophold i 2. halvdel af 2020. 

Nedsættelse af AUB-bidraget i 2020

Indbetalingen til AUB suspenderes for samtlige arbejdsgivere i 3. kvartal 2020. Det er samlet set 1,4 mia. kr. der tilbageføres til virksomhederne i 2020.
Tilskuddet vil blive udbetalt pr. bidragsudløsende medarbejder og udbetales i forbindelse med Samlet Betaling.

Håndtering af Praktikplads-AUB

Underskuddet i det private sektorkredsløb i Praktikplads-AUB for 2019 håndteres gennem tilførsel af midler fra AUB’s opsparing. Det betyder, at virksomhederne ikke vil blive opkrævet de 300 mio.kr., der var i underskud i 2019.

Fleksibelt AUB-bidrag samt initiativer for flere erhvervsuddannede

Der etableres et fleksibelt AUB-bidrag, der indebærer en løbende tilpasning af indbetalingerne gennem en årlig justering af AUB-bidraget for både offentlige og private arbejdsgivere. Det betyder, at der skabes balance mellem arbejdsgivernes indbetalinger til AUB og de faktiske udgifter i AUB-ordningen. Der vil således ikke fremover opstå en stor opsparing i AUB.

Refusion af pensionsudgifter til elever og lærlinge

På det private arbejdsmarked er der indgået overenskomstaftale i 2020. Det er nu aftalt, at AUB refunderer arbejdsgivernes udgifter til pension for elever og lærlinge på 18-19 år samt for elever på 25 år og derover.

Udstyrspulje til erhvervsskolerne

Der afsættes en udstyrspulje på 115 mio. kr. til kvalitet af udstyr m.v.

Bedre muligheder for skolepraktik i 2020

Hertil kommer en række initiativer, der giver bedre adgang til skolepraktik i 2020:
  • Karensperioden til skolepraktik suspenderes midlertidigt
  • Alle elever, der opsiges, skal kunne optages i skolepraktik 
  • Mulighed for "nødskolepraktik" på alle uddannelser
  • Elever under ”Ny Mesterlære-ordningen” får mulighed for at tilgå skolepraktik

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.