Hvad skal erhvervsskolerne gøre i forhold til undervisning og prøver?

Den 19. marts vedtog Folketinget en række nødlove om lærlinges skoleophold, undervisning og prøver. I forlængelse af dette har det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen udsendt to breve til skolerne om, hvordan skolerne bør agere.

Først og fremmest er det erhvervsskolernes (og alle ansattes) opgave at:

”udfolde enhver mulig bestræbelse, herunder ved brug af ekstraordinære og usædvanlige løsninger, på i videst mulige omfang at afbøde de afledte virkninger på elevernes gennemførelse af erhvervsuddannelserne, herunder svendeprøver og andre afsluttende prøver, som vil være eller kunne være en følge af de foranstaltninger, som træffes som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.[1]"

Erhvervsskolerne skal altså gennemføre mest muligt planlagt undervisning og flest mulige prøver og på den måde afbøde de afledte virkninger for virksomheder og lærlinge. Skolerne skal gennemføre nødundervisning for lærlinge, der var indkaldt til eller i gang med en skoleperiode.

Skolerne kan ikke hjemsende lærlinge til praktik i virksomhederne, medmindre der er enighed mellem lærling og virksomhed om dette:

”Skoleperioder for elever på erhvervsuddannelser må kun ændres, såfremt der er enighed mellem elev, skole og praktiksted om, at der foretages en ændring af skole- og praktikperioder. Det har direkte økonomiske konsekvenser for både skolens taxametertilskud og praktiksteders refusion fra AUB, såfremt skoler omregistrerer skoleperioder til praktikperioder, og det bør derfor udelukkende ske i de tilfælde, hvor der er enighed mellem alle parter herom. Såfremt skoler allerede har foretaget en sådan omregistrering efter COVID-19 lukningen, bør denne snarest muligt bringes i overensstemmelse med disse retningslinjer.” (Svar fra UVM på spørgsmål om skolerne kan hjemsende elever).

Alle skoler er blevet bedt om løbende at informere virksomheder og lærlinge om de undervisningsforløb der iværksættes.

Det faglige udvalg har sendt følgende vejledning til Erhvervsskolerne:


GF-2 undervisning & prøveafholdelse

Først og fremmest opfordres skolerne til at afholde alt planlagt undervisning og prøver samt sikre kvaliteten bedst muligt. Det er nødvendigt at finde på kreative løsninger for at sikre dette, og det har fagligt udvalg forståelse for.

Fagligt udvalg noterer sig, at skolerne kan benytte sig af BEK 255 af 21/03/2020 §8, stk.2, nr. 3, som giver mulighed for at ophøje standpunktskarakter til en prøvekarakter ved afslutning af GF2-forløbet.


H1-svendeprøve

H1 skal gennemføres så normalt, som det er muligt, uden at der skal laves tillægsaftaler om forlængelse af uddannelsesaftalen. Fagligt udvalg opfordrer til at sikre kvaliteten efter bedste evne.
Der kan dog være udfordringer forbundet med at udføre og eksaminere i de praktiske elementer ved delsvendeprøven på H1.

En mulighed, skolerne kan overveje, er at afvikle de teoretiske elementer som fjernundervisning i de første 12 uger og afslutte dette forløb med en skriftlig prøve. Og senere indkalde til en ny 4 ugers skoleperiode, når situationen muliggør, at der kan arbejdes på de praktiske stande. Og afslutte forløbet med en praktisk prøve med deltagelse af skuemestre

Denne løsning skal ske efter aftale mellem virksomheder, lærlinge og skoler og fagligt udvalg skal informeres skriftligt.


Moduler

Fagligt udvalg opfordrer til at afholde alt undervisning og prøver, samt sikre at kvaliteten efter bedste evne. Det er nødvendigt at finde på kreative løsninger for at sikre dette og det har fagligt udvalg forståelse for.  

Skolerne har fået et par mulige eksempler:

Der kan byttes rundt på rækkefølgen af modulerne, så de ”praktisk tunge” moduler kan byttes med et mere teoretisk i uddannelsesforløbet, hvis det progressionsmæssigt giver mening.

Der kan gives mulighed for at få lærlinge kommer ind forskudt ”på lige og ulige dage” og afholder praktiske elementer. Under forudsætning at Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer omkring afstand m.m. overholdes.

Lærlinge kan låne udstyr med hjem, eller låne udstyr fra deres virksomhed.

Skolen kan oprette fjernskrivebord eller VPN, så lærlingene kan sidde derhjemme og programmere.

En underviser kan møde ind på skolen og med videokamera ”virke som arme & ben” for lærlinge, som virtuelt kan ”arbejde praktisk”.


Svendeprøver

Fagligt udvalg er bekendt med at der er planlagt virtuelle svendeprøver på flere skoler, og skolerne er opfordret til at udveksle gode ideer med hinanden. Skolens løsninger må som udgangspunkt ikke indebære forlængelser af uddannelsesaftaler.

Svendeprøver bør så vidt muligt gennemføres så tæt på som normalt.


Administrativt svendeprøvebevis

Skolerne har fået retningslinjer for udstedelse af et administrativt svendebrev til de lærlinge, hvor uddannelsesaftalen udløber, så det ikke kan lade sig gøre at afholde svendeprøven under normale forhold.

Hvis svendeprøver udskydes/afholdes på et senere tidspunkt end planlagt kan en eventuel forlængelse af uddannelsesaftalen kun ske efter aftalen med virksomhed og lærling.

Der hvor en lærling af forskellige årsager ikke kan gennemføre/bestå svendeprøven og der ikke kan udstedes administrativt svendebrev, har lærlingen krav på at blive optaget i skolepraktik, hvis virksomheden ikke vil forlænge uddannelsesaftalen. Lærlingen vil derefter gøre uddannelsen og svendeprøven færdig i skolepraktik.


[1]
§ 1 i Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19Læs flere spørgsmål/svar her.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.