Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Hjemsendelse på Industri- og VVS-overenskomsten

TEKNIQ Arbejdsgiverne har med Dansk Metal og 3F indgået en aftale frem til den 13. april om mulighed for hjemsendelse af medarbejdere omfattet af industri- og VVS-overenskomsten.

Overenskomstparterne er enige om, at det er i alles interesse at forsøge at undgå afskedigelser, og parterne opfordrer derfor virksomhederne til i videst mulig omfang at anvende hjemsendelse med løn efter trepartsaftalen af 14. marts 2020. Parterne er imidlertid også enige om, at denne aftale ikke i alle situationer er tilstrækkelig til at afværge afskedigelser.

Parterne har derfor aftalt en ordning, som indebærer, at virksomhederne kan hjemsende timelønnede medarbejdere uden varsel i en bestemt periode. I perioden skal medarbejderne ikke have løn, men er berettigede til dagpenge. Samtidig skal der betales G-dage ved hjemsendelsen.

Hjemsendelse uden varsel og uden løn kan således ske i de tilfælde, hvor ekstraordinære driftsforstyrrelser standser driften helt eller delvist, hvor trepartsaftalen om hjemsendelse med lønkompensation ikke er tilstrækkelig til at afbøde virkningerne, og hvor alternativet derfor ville være afskedigelser.

Muligheden for hjemsendelse er endnu et redskab for virksomhederne til at håndtere arbejdstilrettelæggelsen. Aftalen indeholder desuden den fleksibilitet, at hjemsendte medarbejdere kan kaldes tilbage på arbejde, hvis behovet for arbejdskraft øges. Hvis de derefter igen hjemsendes, skal der igen betales G-dage.

Når situationen normaliseres, og hjemsendelsesperioden ophører, er virksomheden forpligtet til at tilbyde de hjemsendte medarbejdere genansættelse, inden de ansætter udefrakommende medarbejdere. De hjemsendte medarbejdere, der vender tilbage, opretholder deres hidtidige anciennitet og ansættelsesbetingelser.

Såfremt aftalen bliver forlænget efter d. 13. april, skal alle eller så mange som muligt af de hjemsendte medarbejdere senest efter 6 måneder tilbydes at genoptage arbejdet. Medarbejdere, der ikke tilbydes at genoptage arbejdet, betragtes som værende opsagt med virkning fra hjemsendelsestidspunktet. I så fald skal en eventuel tillidsrepræsentant straks orienteres om, hvilke medarbejdere der ikke genansættes. Desuden skal der betales fratrædelsesgodtgørelse efter overenskomstens regler.

www.tekniq.dk vil løbende blive opdateret med oplysninger om, hvordan hjemsendelsesordningen kan anvendes.

Aftalen omfatter ikke de medarbejdere, der er omfattet af vvs-overenskomsten. Der arbejdes fortsat på at få aftaler om hjemsendelse på de øvrige overenskomstområder. 

Indtil da er virksomheder på vvs-området henvist til at benytte sig af trepartsaftalen, arbejdsfordeling, varierende ugentlig arbejdstid eller afskedigelse.

Se hele aftalen her!

Hent: Blanket til brug for hjemsendelse efter den midlertidige hjemsendelsesaftale med Dansk Metal og 3F

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.