Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Thorkild Bang

Thorkild Bang

Underdirektør

tba@tekniq.dk

7742 4219

Information om coronakrisen

Coronasituationen ændrer sig dag for dag, og vi opdaterer løbende spørgsmål/svar herunder

NB: DER HENVISES TIL DE SENESTE OPDATERINGER PÅ DETTE LINK

Regeringen, KL og Danske Regioner enige om at hæve anlægsloftet samt en række andre initiativer, som kan få betydning for bygge-, anlægs- og installationsbranchen.
Læs mere her
Læs også pressemeddelelse

I onsdags blev der åbnet op for ansøgninger om midlertidig lønkompensation på www.virksomhedsguiden.dk. For at kunne ansøge skal virksomheden stå over for at skulle afskedige mindst 30 pct. af medarbejderne eller mere end 50 medarbejdere. Se også spørgsmål/svar herunder

Du kan herunder se de oftest stillede spørgsmål fra vores medlemsvirksomheder og svarene. Listen opdateres løbende (klik for at folde ud).

Spørgsmål om hjemsendelse på dagpenge på el-området

Nej. Lærlinge kan ikke sendes hjem på dagpenge, men de kan i stedet midlertidigt sættes til almindeligt forefaldende arbejde.

Nej. Det er alene timelønnede, månedslønnede og funktionærlignende omfattet af elektrikeroverenskomsten, som er omfattet af ordningen om hjemsendelse med dagpenge.

Nej. De to ordninger kan IKKE kombineres.

Nej – det behøver den ikke. Men når ordningen endeligt ophører, skal medarbejderne have meddelelse herom.

Hvis der er helt klare vandtætte skotter mellem på ene side arbejdsfordeling i et særskilt og klart adskilligt drifts/produktionsområde og på den anden side hjemsendelse med dagpenge i et andet særskilt og klart adskilligt driftsområde, så er det muligt.
MEN det er IKKE muligt at kombinere de to ordninger inden for samme driftsområde. Det anbefales at kontakte TEKNIQ Arbejdsgiverne for at drøfte dette, inden ordningerne iværksættes.

Nej. Det afgørende er, at medarbejderen udfører arbejde, der er omfattet af Elektrikeroverenskomsten.

.

Spørgsmål om hjemsendelse på dagpenge på industri-området

Nej. Lærlinge kan ikke sendes hjem på dagpenge, men de kan i stedet midlertidig sættes til almindeligt forefaldende arbejde.

Nej, det er alene de timelønnede, der er omfattet af ordningen.

Nej. De to ordninger kan IKKE kombineres.

Nej – det behøver den ikke. Men når ordningen endeligt ophører, skal medarbejderne og en eventuel tillidsrepræsentant have meddelelse herom. Og virksomheden er forpligtet til at tilbyde medarbejderne beskæftigelse igen, når situationen normaliseres.

Hvis der er helt klare vandtætte skotter mellem på den ene side arbejdsfordeling i et særskilt og klart adskilleligt drifts-/produktionsområde og på den anden side hjemsendelse med dagpenge i et andet særskilt og klart adskilleligt driftsområde, så er det muligt. Men det er IKKE muligt at kombinere de to ordninger inden for samme driftsområde. Det anbefales at kontakte arbejdsmarkedsafdelingen for nærmere rådgivning herom.

Ja. Hvis medarbejderne søger dagpenge under hjemsendelsen, skal de tilmeldes Jobcenteret som ledige og stå til rådighed for arbejdsmarkedet på almindelige vilkår.

Hvis det viser sig umuligt at videreføre driften helt eller delvist, selv med de forskellige hjælpeordninger, kan de timelønnede opsiges uden varsel og uden løn efter overenskomstens § 36, stk. 4. Det anbefales at kontakte arbejdsmarkedsafdelingen for nærmere rådgivning herom.

Læs et mere uddybende svar her.

.

Spørgsmål om lønkompensation

Den nye trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter åbner mulighed for hjemsendelse af medarbejdere med delvis lønkompensation.

Kompensationen for timelønnede udgør 90 pct. af timelønnen, dog max. 26.000 kr. pr. måned. For funktionærer er kompensationen 75 pct. af lønnen, dog max. 23.000 kr. pr. måned.

Hjemsendelsen med løn kan ske med dags varsel og kan maksimalt vare i tre måneder frem til 9. juni. Under hjemsendelsen skal medarbejderen holde fem dages ferie/feriefridage/afspadsering, hvor der ikke udbetales løn.

Derudover arbejder TEKNIQ Arbejdsgiverne på at lave aftaler med Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal om hjemsendelse af medarbejdere på dagpenge i det omfang, virksomhederne ikke kan komme ind under trepartsaftalen – for eksempel fordi man ikke kan hjemsende 30 pct. af medarbejderne.

Dansk Arbejdsgiverforening har sammensat en vejledning til, hvordan lønkompensationen fungerer. 

Se vejledningen her!

Ja, lærlinge er omfattet af ordningen, hvis de var i praktik på virksomheden, da skolerne lukkede ned torsdag den 12. marts. TEKNIQ Arbejdsgiverne henstiller dog til, at hjemsendelse kun sker i dét omfang, at også lærlingens svend er sendt hjem i henhold til kompensationsordningen. Hvis lærlingen var på skole på tidspunktet for lukning af skolerne, henvises til afsnittet ” Spørgsmål om erhvervsskoler og lukning af daginstitutioner".

Nej. Ordningen kan ikke bruges som en ”buffer”-løsning i en midlertidig arbejdsmangelsituation. Er medarbejderen sendt hjem med løn i henhold til lønkompensationsordningen, forbliver han eller hun hjemsendt, indtil perioden udløber – eller virksomheden afbryder hjemsendelsen.

Ansøgningerne skal sendes til Erhvervsstyrelsen, men der er på nuværende tidspunkt endnu ikke åbnet op for ansøgningerne. Styrelsen har meddelt, at de ikke modtager ansøgninger, før deres tekniske løsning er klar. Der kommer nærmere information herom, så snart det sker.

.

Spørgsmål om ferie og opsigelse

Som led i arbejdstilrettelæggelsen i forbindelse med coronavirussen vil det under ”særlige omstændigheder” være muligt at varsle ferieafholdelse med det samme.

Normalt skal hovedferien varsles med 3 måneder, og restferien kan varsles med 1 måned, men disse varsler kan altså fraviges, når der foreligger disse ”særlige omstændigheder”.

I tilfælde, hvor virksomhedens drift som sådan forstyrres på grund af risiko for coronavirus, kan det i det konkrete tilfælde være muligt at sende de berørte medarbejdere på ferie uden varsel. Det vil sige, at f.eks. et eventuelt ønske om at minimere smitterisikoen på virksomheden er ikke en tilstrækkelig ”særlig omstændighed”.

Ovenstående vil også gælde for feriefridage, eftersom de oftest fastlægges efter samme regler som restferie.

Det vil altid være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, og TEKNIQ Arbejdsgiverne skal kontaktes for nærmere rådgivning herom.

I forbindelse med opsigelse af medarbejdere på grund af arbejdsmangel på grund af corona-situationen, er det ikke tilstrækkeligt at angive corona som opsigelsesgrund.

Det skal anføres, at det er arbejdsmangel på grund af corona. Ellers får medarbejderen karantæne i A-kassen, og forbundene er nødt til at rejse en fagretlig sag.

Det skal bemærkes, at fravær på grund af corona betragtes som sygdom, og der gælder derfor de sædvanlige regler for opsigelse under sygdom.

.

Spørgsmål om erhvervsskoler og lukning af daginstitutioner

Regeringens udmelding om lukning af uddannelsesinstitutioner (13. marts) betyder, at erhvervsskolerne blev lukket og eleverne sendt hjem fredag og indtil videre de næste 14 dage.

Skolerne har dog håndteret spørgsmålet vedr. fjernundervisning meget forskelligt. Skolerne har vurderet, hvilke uddannelser de kan undervise virtuelt i, og på hvilke skoleforløb. Det betyder, at nogle lærlingene er sendt hjem på privatadressen for modtage virtuel undervisning helt eller delvist og fortsætter deres skoleforløb uændret.

For andre lærlinge har skolerne helt aflyst undervisningen. Det vil sige, at nogle lærlinge i praksis er blevet sendt hjem og skal møde på virksomheden og så fået besked om, at de på et senere tidspunkt kommer på et (supplerende) skoleforløb.

Den 19. marts har Folketinget vedtaget en række nødlove, der vedrører lærlinge – og vi har nu en ny situation!

 • At lærlinge, der var på skole den 12. marts - eller skulle have påbegyndt et skoleophold i denne uge – fra i morgen fredag den 20. marts modtage nødundervisning.

  Det vil sige, at de ikke skal arbejde i virksomheden.
 • At lærlinge, der er hjemsendt fra en skoleperiode, ikke kan sendes ud i praktik, uden at der foreligger en konkret aftale mellem skolen, virksomheden og lærlingen.

  TEKNIQ Arbejdsgiverne anbefaler, at I ikke laver sådanne aftaler (med mindre I har arbejde til lærlingene), da det vil betyde, at I ikke kan modtage lønrefusion.
 • At lærlinge, der er indkaldt til skoleophold fx på mandag den 23. marts eller på et senere tidspunkt, mens skolerne er ”lukket”, skal modtage nødundervisning.

  Det vil sige, at I ikke skal lade lærlinge indgå i produktionen - men bede dem blive på privatadressen og modtage skolens nødundervisning (virtuel undervisning/fjernundervisning).
Læs det uddybende svar her

Den nødlov, der er trådt i kraft den 19. marts indebærer:

 • At skolerne så vidt muligt skal søge at gennemføre de aflyste og planlagte prøver - eventuel virtuelt og med virtuel censor/skuemester.
 • At skolerne, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt – kan gennemføre en praktisk prøve – her er det TEKNIQ Arbejdsgivernes holdning, at det er den enkelte skumester/censor, der beslutter om vedkommende vil indvilge i fysisk at møde op på skolen.
 • I forhold til prøver på vvs-energiuddannelsen og elektrikeruddannelsen vil EVU derfor informere skolerne om dette og bede skolerne om at rette henvendelse til EVU, hvis de afholder prøver, der kræver ekstern censur og bede om en censor/skuemester. EVU vil herefter søge at finde skuemestre/censorer, der kan/ønsker at deltage.
 • I forhold til prøverne på industri- og smedeuddannelserne vil Industriens uddannelsessekretariat indkalde skuemestrene til eventuelle svendeprøver.

En medarbejder er forpligtet til at møde på arbejde, selv om medarbejderen mangler pasning til sit barn. Det gælder også i den nuværende situation, hvor daginstitutionen eller skolen er lukket som følge af coronavirus. Det er således op til medarbejderen at finde alternative pasningsmuligheder, så medarbejderen kan møde på arbejde. Der kan være f.eks. også være kollektive aftaler om børneomsorgsdage, som kan bruges.

Er medarbejderen selv i karantæne sammen med barnet, er der tale om en situation, der kan sammenlignes med sygdom. Virksomheden og medarbejderen vil dog kunne indgå aftale om, at medarbejderen f.eks. arbejder hjemme eller bruger afspadsering eller ferie, men det er ikke noget medarbejderen har krav på.

Det må i sagens natur frarådes, at børnene passes på arbejdspladsen.

.

Spørgsmål vedr. seneste nyt fra myndighederne

Forsamlingsforbuddet gælder, når der er tale om forsamlinger, som ikke har et samfundsmæssigt formål. Det er derfor stadig tilladt at være mere end 10 personer på en arbejdsplads – herunder også byggepladser.
Samtidig vil vi dog henstille til, at virksomheder følger myndighedernes nye retningslinjer. Det vil bl.a. sige, at man ikke samles flere end ti personer i offentligheden (udover som nævnt ovenfor på byggepladser), at holde afstand og lukke butikker i storcentre, eller hvor man har fysisk kontakt (frisører, massører, skønhedsklinikker o.lign.).

Det er samtidig vigtigt at understrege, at der hverken er pålæg eller henstilling om at lukke øvrige virksomheder – ud over dem, der specifikt er nævnt i regeringens udmelding fra tirsdag den 17. marts.
Derudover opfordrer vil til, at alle viser hensyn, og til at virksomhederne udarbejder en APV, der beskriver alle risici ved de konkrete opgaver – herunder at man f.eks. spiser i hold, så der max. er 10 medarbejdere i skuret ad gangen.

Læs et mere uddybende svar her!

Regeringen opfordrede onsdag den 11. marts alle private arbejdsgivere til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra, afspadserer eller afholder ferie under iagttagelse af opretholdelse af kontraktmæssige forpligtelser, f.eks. eksport, og leverancer. Virksomhederne skal naturligvis håndtere de opgaver, som kunderne efterspørger, men man skal gøre alt, hvad man kan for at sikre, at medarbejderne ikke udsættes for smitte, for eksempel ved at have spurgt ind til dette i forbindelse med bookning af opgaven.

Medmindre en medarbejder er konstateret syg eller karantæneramt, er han forpligtet til at møde på arbejde. Hvis han ikke gør det, er det en ulovlig udeblivelse, som medfører, at han ikke har krav på løn.

Det kan være svært for virksomheder og medarbejdere at overskue situationen og konsekvenserne af ens beslutninger. Derfor opfordres virksomhederne til at tage en dialog med medarbejderne om, hvordan de skal forholde sig.

Konklusionen er dog, at virksomhederne kan kræve, at medarbejderne møder på arbejde, ikke mindst når det drejer sig om arbejde på forsyningsanlæg m.v. eller akutte opgaver, hvor store værdier står på spil.

Med de nye restriktioner på indrejse skal udenlandske medarbejdere kunne dokumentere, at de er ansat til et arbejde i Danmark, og at de rent faktisk kan udføre dette arbejde. Desuden vil de blive vurderet på, om de har været underlagt de samme beskyttelsesforanstaltninger som danskerne.

Med de restriktioner Danmark har indført - og som det må forventes også bliver indført i nabolandene - vil det blive meget vanskeligt at udføre arbejde i udlandet. Virksomheder med udenlandske arbejdsopgaver bør derfor kontakte politiet eller udenrigsministeriets borgerservice for yderligere information.

Læs et mere uddybende svar her!

Ved hjemmekarantæne laver Styrelsen for Patientsikkerhed en aftale med den enkelte om at blive hjemme og undgå tæt kontakt med andre personer i 14 dage. Styrelsen for Patientsikkerhed sørger for, at sundhedspersonale er i daglig kontakt med personer i hjemmekarantæne. Deler man husstand med andre i perioden, vil de være omfattet af de samme forholdsregler. Hvis medarbejderen er pålagt karantæne eller isolation af myndighederne, gælder de almindelige sygedomsregler i ansættelsesforholdet. Det vil som udgangspunkt sige, at medarbejderen skal have fuld løn under karantænen. 

.

Spørgsmål om arbejdsmiljø og smittespredning

Medarbejderne skal informeres og instrueres i, hvordan de skal forholde sig ved serviceopgaver og på byggepladser - både i forbindelse med selve arbejdet og ved pauser. Virksomheden har pligt til at sikre sig, at der er taget forholdsregler, så medarbejderne undgår smitterisiko, og at der er de rette værnemidler til stede for arbejdet. Der skal som minimum være sæbe og vand samt desinfektionsmiddel til stede for medarbejderne.

Der skal udarbejdes en APV for opgaven, så alle risici vurderes og efterfølgende afhjælpes. APV’en skal laves i samarbejde med medarbejderne. Den skal gælde i alle faser af opgaven - fra modtagelse af ordren over aftalen med kunden til værnemidler under arbejdet og afslutning af opgaven.

I vurderingen skal man forholde sig til de aktuelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

Hvis en kunde kan udgøre en reel smitterisiko eller er konstateret smittet med corona, skal man være ekstra opmærksomhed på risikovurdering og foranstaltninger, inden arbejdet udføres -herunder at holde den nødvendige afstand til kunden. Vær opmærksom på at aftale med kunden, hvordan opgaven kan løses, så medarbejderen ikke udsættes for smitte.

Coronavirus (COVID-19) smitter både ved indendørs og udendørs arbejde. Arbejdet på byggepladserne skal derfor tilrettelægges efter de samme retningslinjer, som gælder for alle andre arbejdspladser.

Arbejdstilsynet har lavet et specifikt skriv om "Byggepladser". Læs mere her

Hvis du kender den person, som er fundet smittet med coronavirus, kan du kontakte vedkommende og bede om, at du nævnes som mulig nær kontakt. Styrelsen for Patientsikkerhed kontakter kun de personer, som de har vurderet er i risiko for smitte, og som derfor vurderes at skulle tage særlige forholdsregler.  

Hvis du ikke er blevet kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed, kan du antage, at du ikke er i risikogruppen for at være smittet, og du skal heller ikke være bange for, at du kan smitte din familie eller pårørende. Har der været særlige forhold ved den konkrete situation, hvor du har været i kontakt med en smittet person, som det for eksempel sås på Brøndby Stadion eller Søpavillonen, vil Styrelsen for Patientsikkerhed informere om særlige forholdsregler via deres nyheder. 

Disse kan ses på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Hvis man mener, at en kunde udgør en smitterisiko, så skal man i kraft af arbejdsmiljøansvaret kræve, at der træffes særlige foranstaltninger, før man udfører arbejdet for kunden. Ellers skal man blive væk. Og hvis en svend er i kvalificeret tvivl, om hvorvidt det er sikkert at udføre arbejdet ude hos en kunde, så må han nægte at udføre arbejdet.

.

Spørgsmål om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge

Forslaget blev vedtaget den 17. marts 2020 og trådte i kraft dagen efter. Der er tale om midlertidige regler, som gælder med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar 2020 og frem til den 1. januar 2021.

Med loven får arbejdsgivere en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, som er fraværende som følge af covid-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af covid-19.

Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag for ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. covid-19. En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag.

Det er den sygemeldtes bopælskommune, der skal vurdere, om den selvstændige eller de ansatte opfylder lovens betingelser og har ret til sygedagpenge.

Læs her hvordan du anmelder fraværet, hvis du er hhv. selvstændig og sygemeldt eller hvis du har sygemeldte medarbejdere.

Selvstændige:
Vær opmærksom på, at hvis du er selvstændig og sygemeldt, skal fraværet ikke anmeldes via NemRefusion men på den særlige papirblanket NR104C, som du finder på KL’s hjemmeside her.

Arbejdsgiver, der har sygemeldte medarbejdere:
Vær opmærksom på, at du som arbejdsgiver skal anvende det almindelige indberetningssystem NemRefusion i forbindelse med anmodning om refusion ifb. med covid-19.

Arbejdsgiveren skal ved anmodningen om refusion fra første dag angive ”anden årsag” og med fritekst angive, at årsagen er covid-19. I underretningsbrevet til lønmodtageren vil de oplysninger, som er afgivet af arbejdsgiveren fremgå, herunder oplysningen om årsagen til anmodningen om tidlig refusion.

Lønmodtageren har pligt til i ’Mit Sygefravær’ at svare på, om lønmodtageren er enig i arbejdsgiverens oplysninger. Hvis lønmodtageren ikke er enig, skal lønmodtageren angive, hvorfor lønmodtageren ikke kan bekræfte oplysningerne fra arbejdsgiveren. Lønmodtageren skal som udgangspunkt ikke selv afgive yderligere dokumentation for fraværet.

Der vil ikke kunne ske en konstatering af covid-19 af alle smittede. Sygemeldte, som har en realistisk formodning om, at deres sygefravær skyldes smitte med covid-19, vil regnes for at være uarbejdsdygtige.

Den sygemeldte må derfor som udgangspunkt på tro og love erklære, at personen har en realistisk formodning om, at der er tale om covid-19. Dette skriver selvstændige under på i forbindelse med anmeldelsen af sygefraværet. Lønmodtager skal svare på, om de er enige i arbejdsgivers oplysning om, at årsagen til sygefraværet er covid-19.

Du kan finde information om den ny lovgivning på STAR’s hjemmeside her . Du kan læse vejledning til den nye midlertidige lov her.

.

Spørgsmål om arbejdsfordeling

Arbejdsfordeling er en nedsættelse af arbejdstiden i en tidsbegrænset periode. Den kan være et godt alternativ til egentlige opsigelser af ansatte og kan være aktuel i de situationer, hvor virksomheden enten vurderer, at ordrenedgangen er midlertidig - eller ikke har overblik over omfanget af de driftsmæssige udfordringer, som virksomheden står overfor.

En arbejdsfordeling betyder, at de ansatte skal være til rådighed for arbejdsmarkedet i de perioder, hvor de er på arbejdsfordeling.
De ansatte får dagpenge og har derfor pligt til at påtage sig andet arbejde uanset gældende opsigelsesvarsler. Ansatte, der ikke er dagpengeberettigede, vil som udgangspunkt kunne få kontanthjælp.

Regeringen har i forbindelse med coronakrisen lempet reglerne for anvendelse af arbejdsfordeling. Blandt andet kan den etableres hurtigere og der er mere fleksibilitet i forbindelse med tilrettelæggelse og ændring af de mulige cyklusser.

OBS: Reglerne om arbejdsfordeling kan være forskellige fra overenskomst til overenskomst. Derfor opfordres virksomhederne til at kontakte TEKNIQ Arbejdsgiverne, inden der etableres arbejdsfordeling for at drøfte og sikre, at ordningen anvendes korrekt.

Som udgangspunkt kan en arbejdsfordeling højest strække sig over 13 uger inden for 12 sammenhængende måneder.

Arbejdsfordelingen kan enten omfatte hele virksomheden, en afdeling af virksomheden eller en produktionsenhed.

Virksomheden skal udfylde to blanketter: AR 292 og AR 293 – én blanket med den enkelte ansattes navn og cpr-nummer, og én blanket om fordelingsperioder. Blanketterne kan hentes på info.jobnet.dk/blanketter

Arbejdsfordelingen skal indberettes til det lokale jobcenter. Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcenteret senest samtidig med, at den træder i kraft.

! Bemærk særlig procedure for ansatte dækket af VVS-overenskomsten

Forinden arbejdsfordelingen kan iværksættes, skal organisationerne godkende den aftalte arbejdsfordeling.

For at sikre en så smidig proces som mulig er det aftalt med Blik- og Rørarbejderforbundet, at de udfyldte blanketter (AR 292 og AR 293) først skal sendes til godkendelse til Stig Søllested, næstformand i Blik- og Rørarbejderforbundet. Forbundet har oplyst, at det vil behandle de indkomne aftaler meget hurtigt.

Når I har modtaget en meddelelse fra forbundet om, at de har godkendt den aftalte arbejdsfordeling, kan der ske fremsendelse til det lokale jobcenter, hvorefter arbejdsfordelingen kan træde i kraft straks såfremt den er planlagt til mindre end 13 uger.

Fremsendelse til Blik- og Rørarbejderforbundet skal ske pr. mail til sts@blikroer.dk.

TEKNIQ Arbejdsgiverne finder, at Blik- og Rørarbejderforbundets godkendelse er tilstrækkelig, hvorfor der ikke skal ske fremsendelse til TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Der er mulighed for at opdele arbejdsfordelingen i følgende perioder:

 • Arbejdstiden skal være nedsat med mindst to hele dage pr. uge
 • 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed
 • 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed
 • 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed.

En arbejdsfordeling kan ikke etableres ved at nedsætte den daglige arbejdstid, eller ved at ledigheden er mindre end 2 hele dage pr. uge. 

Som noget nyt er det muligt for virksomheden at skifte til en anden af de anførte mulige tilrettelæggelser af en arbejdsfordeling, når en cyklus i en arbejdsdeling er afsluttet. Det er vigtigt, at virksomhederne er opmærksomme på denne fleksibilitet, da det kan optimere arbejdstilrettelæggelsen. 

Dette kommer an på, hvilken overenskomst der er tale om, og det anbefales derfor at kontakte TEKNIQ Arbejdsgiverne for yderligere information. Har du yderligere spørgsmål om, hvordan din virksomhed skal forholde sig til coronavirussen, er du meget velkommen til at kontakte TEKNIQ Arbejdsgiverne på telefon 43 43 60 00.

Vi vil samtidig gerne opfordre til, at man ikke går i panik men bruger sin sunde fornuft og lytter til myndighedernes anbefalinger.

Se også www.sst.dk/corona

Læs også DA’s spørgsmål/svar til virksomhederne her.

coronavirus-forholdsregler


Senest opdateret 09-04-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.