Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Ny AUB-aftale på plads

Her til morgen er der indgået en aftale mellem regeringen og Arbejdsmarkedets parter på erhvervsuddannelsesområdet med henblik på at styrke indsatsen for at skaffe flere praktikpladser.

Aftalen er et supplement til trepartsaftalen fra maj måned 2020 om bl.a. ekstraordinært løntilskud til virksomheder med lærlinge.

Aftalen udmønter yderligere 500 mio. kroner årligt, som finansieres via Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, til en række forskellige initiativer. Det har været et meget langstrakt og vanskeligt forhandlingsforløb. TEKNIQ Arbejdsgiverne mener, at der er positive elementer i aftalen, men der er også elementer, som vi er mindre begejstrede for.

Det har været vigtigt for TEKNIQ Arbejdsgiverne ved forhandlingsbordet at sikre stærkere økonomiske incitamenter til at uddanne lærlinge og især belønne de virksomheder, der uddanner mange lærlinge.

Det er heldigvis lykkes, idet virksomheder, der opfylder deres måluddannelsesratio, som noget nyt hvert år får et elevtilskud pr. lærling. Tilskuddet kan variere år for år, men i 2019 ville det have været på 3.500 kr. pr. lærling.

Aftalen indeholder følgende elementer:

 • Der skabes en sammenhæng mellem arbejdsgivernes indbetalinger og de faktiske udgifter i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Dermed vil der ikke længere blive ophobet store milliardbeløb i ordningen.
 • Det sikres, at arbejdsgivernes ikke opkræves et ekstra bidrag til AUB for 2020 og 2021.
 • Som noget nyt indføres et elevtilskud. Det betyder, at virksomhederne får et tilskud for alle deres lærlinge, såfremt de opfylder deres måltal. Tilskuddet vil variere år for år.
 • Lønrefusionen under skoleophold forhøjes i 2021 med syv procent for ordinære uddannelsesaftaler, kombinations- rest- og ny-mesterlæreaftaler. Der sker desuden en lidt mindre forhøjelse i 2022.
 • Det understreges, at erhvervsskolerne har ansvaret for den praktikpladsopsøgende indsats, og at det skal forankres stærkere i erhvervsskolernes bestyrelser.
 • De faglige udvalg får i 2021 tilført 121 mio. kroner og fra 2022 årligt 119 mio. kroner til at understøtte den praktikpladsopsøgende indsats. Det er det enkelte faglige udvalg, der beslutter, hvordan midlerne anvendes bedst – herunder fordeling af midler, der anvendes af fagligt udvalg eller tildeles skolerne. De faglige udvalg har ret og pligt til at indstille til skolerne, hvordan midlerne skal anvendes.
 • Der indføres nye målsætninger, som skal sikre, at uddannelsesaftalerne mellem virksomhed og lærling indgås hurtigere og allerede tidligt i grundforløbet:
  • 60 procent af eleverne skal ved 15. uge på Grundforløb 2 have indgået en uddannelsesaftale.
  • 80 procent af eleverne skal ved udgangen af grundforløb 2 have indgået en uddannelsesaftale.
   Arbejdsmarkedsparter i erhvervsskolernes bestyrelser skal medvirke til, at skolernes mål i videst muligt omfang opfyldes.
 • Der indføres en indfasningsmodel for at målene på den enkelte erhvervsuddannelse kan opfyldes over en årrække.
 • Fordelsuddannelsesordningen afskaffes pr. 1. januar 2022.
 • Der skal ske en fuld digitalisering af indgåelse, ændring og ophævelse af uddannelsesaftaler, og der skal skabes et centralt arkiv for disse.
 • Der skal ske en begrænsning i brugen af korte aftaler, ved at der kun kan indgås én kort aftale mellem samme virksomhed og elev. Dog kan det faglige udvalg ved konkret ansøgning dispensere, så der yderligere kan indgås én kort aftale. Dette træder i kraft 1. januar 2022.
 • Der afsættes 5 mio. kroner årligt til en styrket indsat for rekruttering af elever over 18 år til erhvervsuddannelserne. Indsatsen evalueres i 2024.
 • Der afsættes en bevilling på 50 mio. kroner årligt til forsøg med mere fleksibilitet i tilrettelæggelsen af erhvervsuddannelserne. Det omfatter eksempelvis forlængelse af grundforløbet med 2 uger, øget antal skoleruger i hovedforløbet m.v.
 • Der afsættes midler til at øge kvaliteten i skolepraktikken – herunder til at understøtte inddragelsen af gæstelærere.
 • Der afsættes yderligere 80 mio. kroner til at forhøje skolepraktikydelsen i hovedforløbet – en nærmere model herfor skal være færdig ved udgangen af 1. kvartal 2021.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er især ikke begejstret for målsætningerne om indgåelse af uddannelsesaftaler allerede i grundforløbet. Det bliver erhvervsskolernes opgave at sikre dette i samarbejde med erhvervsskolernes bestyrelser. Men det kan ikke udelukkes at skolernes nye mål om at indgå aftaler med 60 procent af deres lærlinge allerede efter 15. uge på grundforløbet og 80 procent af aftalerne ved udgangen af grundforløbet kan betyde et pres på virksomhederne for at indgå uddannelsesaftaler med elever, der endnu ikke har gennemført og bestået grundforløbet – uagtet at det er understreget i aftalen, at de opstillede mål gælder skolerne.

TEKNIQ Arbejdsgiverne vil naturligvis den kommende tid følge implementeringen af aftalen tæt og yderligere informere vores medlemsvirksomheder.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.