Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Gardér jer mod medarbejdernes ”vanvidskørsel”

SENESTE  17. maj:  Erklæringer vedr. medarbejdernes anvendelse af firmabil er blevet let revideret. Desuden er der udarbejdet to nye blanketter til virksomheder, hvor medarbejderen ikke har en "fast" bil. (Link til blanketterne nederst på siden)

TEKNIQ Arbejdsgiverne har nu fået forbundenes opbakning til nye blanketter om anvendelse af firma- og gulpladebiler. Herudover er der lavet blanketter til brug for virksomheder, hvor medarbejderne ikke er tildelt en bestemt firmabil. Her er der endvidere lavet en kort vejledning. 

Der arbejdes stadig på at lave tilsvarende blanketter til brug for køretøjer over 4 tons. Disse køretøjer er som udgangspunkt omfattet af Godskørselsloven, hvor der stilles andre krav til føreren, og det kræver derfor andre overvejelser omkring udformningen.

---

Med virkning fra 31. marts blev færdselslovens regler om konfiskation af køretøjer skærpet, så det under særlige omstændigheder er muligt at konfiskere et køretøj, selv om føreren ikke ejer dette. 

Der er nemlig lavet følgende tilføjelse til Færdselslovens bestemmelse om konfiskation: 

”I tilfælde, hvor køretøjet føres af en anden person end køretøjets ejer og føreren har gjort sig skyldig i en eller flere af de i 1. pkt. nævnte overtrædelser (bl.a. spirituskørsel med mere end 2 promille og hastighedsoverskridelser på mere end 100%), skal konfiskation ske, medmindre konfiskation må anses for uforholdsmæssigt indgribende, navnlig henset til ejerens mulighed for at kunne vide, at køretøjet ville blive anvendt ved en eller flere af de overtrædelser, der nævnes i 1. pkt., og for at tage alle rimelige skridt til at sikre sin økonomiske stilling i anledning af overdragelsen af køretøjet til den anden person."

Langt hovedparten af TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder stiller biler til rådighed for deres medarbejdere – typisk specialindrettede gulpladebiler, men alle typer køretøjer er omfattet af de skærpede regler.   

TEKNIQ Arbejdsgiverne har derfor revideret de standardblanketter om firmabiler, som ligger på vores hjemmeside. Der er tale om en generel opdatering, hvor der naturligvis er særlig fokus på mulig konfiskation i forbindelse med ”vanvidskørsel”. 

Det fremgår af lovteksten, at konfiskation skal ske, medmindre den er ”uforholdsmæssigt indgribende”. Hvad dette begreb indebærer skal givetvis afgøres ved domstolene, og indtil der foreligger en domspraksis, vil der være tvivl om en konfiskation er berettiget. Udgangspunktet er, at medarbejderen, som fører bilen, er erstatningsansvarlig for såvel bilens værdi som det driftstab, virksomheden lider ved ikke at kunne anvende bilen.  

Der vil helt sikkert opstå en del sager, hvor en bil konfiskeres, men hvor domstolene efterfølgende underkender konfiskationen. I de situationer vil det driftstab, virksomhederne lider, alt andet lige skulle rettes mod Staten. TEKNIQ Arbejdsgiverne vil derfor sammen med vores modstående forbund opfordre Politiet til nøje at overveje situationen, hvor der kan blive tale om konfiskation af en varebil, som indgår i virksomhedens drift.

Gå til blanketter (kræver login)

» Instruks vedrørende anvendelse af firmabiler, der beskattes som fri bil

» Instruks vedrørende anvendelse af varebiler til og med 4 tons på gule nummerplader med GPS

» Instruks vedrørende anvendelse af varebiler til og med 4 tons på gule nummerplader uden GPS

» Instruks vedrørende anvendelse af varebiler til og med 4 tons på gule nummerplader med GPS (uden fast reg.nr.)

» Instruks vedrørende anvendelse af varebiler til og med 4 tons på gule nummerplader uden GPS (uden fast reg.nr.)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.