Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Nye regler om COVID-19 og boligforhold

En arbejdsgiver, der stiller en bolig til rådighed for sine ansatte, har ansvaret for at forebygge smitte med COVID-19.

For at forebygge smittespredning af COVID-19 i boliger har en arbejdsgiver, der stiller en bolig til rådighed for sine ansatte – det gælder alle ansatte uanset nationalitet – fra den 2. februar pligt til at sikre, at boligen opfylder de i loven fastsatte krav om fx afstandskrav og instruktion om rengøring, og at der er udarbejdet en egentlig plan for smitteforebyggelse ved indkvartering af de ansatte. 

Arbejdstilsynet har udarbejdet en skabelon til en plan, som virksomheder kan vælge at bruge. Download skabelonen på Arbejdstilsynets hjemmeside her.

Reglerne gælder kun, hvis to eller flere ansatte deler en bolig stillet til rådighed af arbejdsgiveren.  

Hvis man beskæftiger vikarer indlejet fra et vikarbureau, har vikarbureauet ansvaret for, at planen er tilgængelig på brugervirksomheden senest tre dage efter, at vikarerne er begyndt at arbejde for jer. Sker dette ikke, skal I som brugervirksomhed orientere Arbejdstilsynet om, at vikarbureauet ikke har opfyldt deres forpligtelser i henhold til loven   

Arbejdsgivers pligter hvis de ansatte benytter boliger stillet til rådighed af arbejdsgiveren 

Reglerne om arbejdsgivers pligt til at forebygge smittespredning er opdelt i to dele.   

Den første del vedrører krav til boligens indretning og Arbejdstilsynets tilsyn på arbejdspladsen med den plan, som arbejdsgiveren har udarbejdet for smitteforebyggelse ved indkvartering.  

Planen skal bl.a. indeholde oplysninger om boligens kvadratmeter og antallet af ansatte, der bor der. Hvis planen ikke er udarbejdet, eller den er mangelfuld, vil Arbejdstilsynet kunne påbyde arbejdsgiveren at udbedre manglerne ved planen. Derudover vil Arbejdstilsynet kunne kontakte bopælskommunen med henblik på at få foretaget en besigtigelse af boligen. 

Den anden del vedrører kommunernes ret til at føre tilsyn med de boliger, der er stillet til rådighed af arbejdsgiveren for at sikre, at minimumskriterierne i loven om bl.a. afstand bliver overholdt. Kommunen vil som hovedregel kunne varsle tilsynet 48 timer før tilsynet, men der vil også være situationer, hvor tilsynet foretages uden varsel.  

Kommunen har ret til at pålægge arbejdsgiveren at bringe boligforholdene i overensstemmelse med lovens krav. Kommunen vil også kunne pålægge arbejdsgiveren at genhuse de ansatte, hvis de påbudte foranstaltninger ikke umiddelbart kan gennemføres, og det findes nødvendigt. Arbejdsgiveren skal afholde udgifterne til genhusning.  

Økonomiske konsekvenser af manglende overholdelse af reglerne om smitteforebyggelse

Bøde og/eller eventuelle udgifter i forbindelse med genhusning. 

Hvornår gælder de ny regler fra?

Reglerne gælder fra den 2. februar frem til og med den 30. juni 2021.

FAQ om forebyggelse af smitte med COVID-19 når arbejdsgiver stiller bolig til rådighed for ansatte

Reglerne vil være gældende, når minimum 2 ansatte indkvarteres i samme bolig, som er stillet til rådighed af en arbejdsgiver, indenfor landets kommunegrænser.

Boligen skal opfylde følgende krav:

 • Der skal være toilet- og badefaciliteter til rådighed for beboerne. Der er ikke krav om et bestemt antal toiletter og badefaciliteter, men det vil bero på tilsynsmyndighedernes konkrete skøn, om der er tilstrækkelige faciliteter, til at beboerne kan opretholde den nødvendige hygiejne.
 • Der skal være spise- og køkkenfaciliteter til rådighed for beboerne. Køkkenfaciliteter skal indrettes med et tilstrækkeligt antal pladser, til at beboerne kan lave mad og holde mindst 1 meters fysisk afstand til de øvrige beboere. For spiserummet stilles der krav om, at hver beboer har mindst 4 m2 til rådighed.
 • Der skal være mulighed for at holde mindst 1 meters fysisk afstand mellem beboerne på alle tidspunkter.
 • Boligen skal være indrettet på en måde, så den enkelte beboer har mindst 4 m2 til rådighed ved ophold sammen i fælles beboelses- og opholdsrum. Gangarealer og trapper er dog ikke omfattet af kravet.
 • Der skal være synlig skiltning om det maksimale antal personer pr. rum, synlig oversigt med instruks i rengøring og hygiejneregler, samt stregmarkeringer til at holde 1 meters afstand.
 • Der skal være adgang til håndvask med sæbe og adgang til håndsprit, særligt i fælles beboelses- og opholdsrum.
 • Boligens indretning skal sikre gode hygiejniske forhold, med mulighed for hyppig effektiv rengøring, samt personlig hygiejne.
 • Der skal være mulighed for egen opbevaring af personlige ejendele, eksempelvis i eget skab, kommode eller lignende.
 • Den enkelte beboer skal have egen seng. De ansatte kan dermed dele værelse, hvis afstandskravene på henholdsvis 1 meter og 4 m2 er overholdt og de har separate senge.

Arbejdsgiver skal udarbejde en plan for hvordan der ved ophold i boligen sker forebyggelse af COVID-19. Arbejdsgiver skal informere de indkvarterede ansatte, eller deres repræsentant, om indholdet i planen. Planen skal være til rådighed på arbejdspladsen for de ansatte og Arbejdstilsynet, eller kunne fremskaffes eksempelvis elektronisk i løbet af Arbejdstilsynets tilsynsbesøg.

Planen skal som minimum indeholde:

 • Kontaktoplysninger på arbejdsgiver.
 • Adressen på boligen.
 • Boligens størrelse.
 • Antallet af beboere i boligen.
 • En beskrivelse af, hvordan arbejdsgiveren har taget højde for forebyggelse af smittespredning med COVID-19 ved ophold i boligen, herunder hvordan arbejdsgiver har instrueret beboerne i hyppig og effektiv rengøring og hygiejne.

Arbejdstilsynet har udarbejdet en skabelon til en plan, som virksomheder kan vælge at bruge. Download skabelonen på Arbejdstilsynets hjemmeside her.

Ja, vikarbureauer er omfattet af reglerne, når de stiller bolig til rådighed for deres vikarer. Vikarbureauet skal sikre, at boligen lever op til reglerne og at der udarbejdes en plan. Se spørgsmål 3 og 4.

Vikarbureauet skal derfor sikre, at planen er tilgængelig på brugervirksomheden.

Brugervirksomheden er forpligtet til at underrette Arbejdstilsynet, i det tilfælde hvor vikarbureauet ikke har sørget for at planen er tilgængelig på brugervirksomheden, senest 3 dage efter de omfattede vikarer har påbegyndt deres arbejde i brugervirksomheden.

En manglende underretning af Arbejdstilsynet vil kunne straffes med bøde. Underretningen kan eksempelvis ske ved telefonisk henvendelse til Arbejdstilsynets hotline.

Ja, Arbejdstilsynet skal føre tilsyn med, at virksomheden har udarbejdet en plan, og den lever op til minimumskravene. Foreligger der ikke en plan, eller er den mangelfuld, kan Arbejdstilsynet give et strakspåbud.

Arbejdstilsynet underretter bopælskommunen om et eventuelt påbud, eller hvis de i øvrigt finder, at der er grund til det.

Arbejdsgiver skal efter anmodning fra Arbejdstilsynet udlevere alle oplysninger, der er nødvendige for tilsynet, herunder kontaktoplysninger på de indkvarterede ansatte.

Ja, bopælskommunen fører efter henvendelse fra Arbejdstilsynet tilsyn med, om boligen lever op til minimumskravene. Kommunen vil som hovedregel kunne varsle tilsynet 48 timer før tilsynet, men der vil også være situationer, hvor tilsynet foretages uden varsel.

Lever boligen ikke op til kravene, kan kommunen udstede et påbud til arbejdsgiver om at få bragt forholdende i orden, inden for en, af kommunen, fastsat frist.

Efterlever arbejdsgiver ikke påbuddet indenfor fristen, kan kommunen få udført de påbudte tiltag for arbejdsgivers regning.

Kan kommunens påbud ikke umiddelbart efterkommes, og vurderer kommunen det som nødvendigt, kan kommunen ligeledes kræve, at det nødvendige antal ansatte fraflytter boligen. Kommunen fastsætter en frist herfor og arbejdsgiver skal i så fald stille en erstatningsbolig, der lever op til kravene, til rådighed til de berørte ansatte. Kommunen kan derudover anvise en erstatningsbolig på arbejdsgivers regning, hvis fristen for fraflytning ikke overholdes.

Ja, både manglende efterlevelse af et påbud fra Arbejdstilsynet og kommunen kan straffes med bøde.

Bødestørrelsen vil normalt ligge på omkring 10.000 kr.

Nej, en afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.