Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581Delvis genåbning af erhvervsskoler den 2. marts – Bornholm og Nord- og Vestjylland

Opdateret 1. marts 2021

Regeringen genåbner erhvervsskolerne i dele af landet under differentierede vilkår den 2. marts 2021

 • Bornholm åbner erhvervsskolen for alt fysisk fremmøde undervisning.
 • Nord- og Vestjylland åbner erhvervsskolerne med 50 % fremmøde (dvs. hver anden uge) for alle afgangselever i 19 kommuner. Afgangselever er elever, der afslutter inden 1/8-2021. Grundforløbselever på GF2 er omfattet.
  De 19 kommuner: Vesthimmerland, Aalborg, Læsø, Jammerbugt, Thisted, Herning, Ikast-Brande, Frederikshavn, Rebild, Holstebro, Lemvig, Brønderslev, Morsø, Mariagerfjord, Hjørring, Ringkøbing-Skjern, Viborg, Struer og Skive.
 • For både Bornholm og Nord- og Vestjylland er det et en betingelse, at lærlinge og kursister lader sig teste 2 gange om ugen. Alle, der skal møde fysisk, skal derfor kunne fremvise en negativ test, som er under 72 timer gammel.
 • Det anbefales, at der så vidt muligt holdes 2 meters afstand.

For resten af landet forsætter de restriktioner, der har været gældende fra den 16. december 2020. 

Det har stadig følgende betydning for lærlinge og AMU-kursister: 

 • Lærlinge på erhvervsskoler hjemsendes til fjernundervisning. Her er få undtagelser, bl.a. vedrørende prøver. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.
 • Lærlinge og kursister kan kun bo på skolehjem, når skolen har indkaldt til undervisning/prøver, der er undtaget fra fjernundervisning. Dog må lærlinge og kursister bosiddende på Grønland, Færøerne og uden for Danmark godt bo på skolehjem og modtage fjernundervisningen der.
 • AMU-kurser skal afvikles som fjernundervisning eller aflyses – undtaget herfor er certifikatkurser.
 • Nye lærlinge og kursister må, hvis skolen skønner det nødvendigt, gerne møde kortvarigt ind på skolen for at modtage instruktion i undervisningsplaner, IT-systemer og andet udstyr, hvor en gennemgang på skolen er nødvendig for at gennemføre fjernundervisningen.
 • Alle lærlinge og kursister, der på ovenstående vilkår deltager i fysisk fremmøde undervisning, skal testes 2 gange om ugen. Alle, der indkaldes af skolen til fysisk fremmøde, skal derfor kunne fremvise en negativ test, som er under 72 timer gammel.

Nedlukningen er foreløbig gældende frem til 5. april 2021.


Særlige regler for prøver på erhvervsuddannelserne

De landsdele, der er åbnet helt eller delvist op for fysisk fremmøde, følger de lempelser, der er vedtaget lokalt.

I perioden fra den 21. december 2020 til og med den 31. juli 2021 er alle prøver i grundfag aflyst. Grundfag er fx: matematik, dansk, fysik, engelsk… 

Dette gælder dog ikke prøver i sundhedsfaglige uddannelser og kurser, der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske funktioner, og som vurderes nødvendige for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af COVID-19.

Herudover skal skolerne i videst muligt omfang og under samtidig hensyntagen til sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer afholde følgende prøver:

 • Grundforløbsprøver
 • Prøver i certifikatfag
 • Prøver i uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet
 • Afsluttende prøver, herunder svendeprøver.

Frem til og med den 28. februar 2021 må elever på erhvervsuddannelserne som udgangspunkt ikke modtages til fysisk fremmøde på skolen. Fremmøde i forbindelse med deltagelse i prøver er dog undtaget herfra.

I ganske særlige tilfælde er skolerne ligeledes åbne for fysisk fremmøde i forbindelse med praktisk orienterede aktiviteter, der er nødvendige i forbindelse med konkret prøveforberedelse og prøveafvikling, fx undervisning, hvor elever skal fremstille fysisk materiale, der indgår i prøven.

Det er en lokal vurdering på den enkelte erhvervsskole om prøverne afholdes som normalt, eller om det som følge af iværksatte foranstaltninger mod covid-19 konkret er nødvendigt at fravige reglerne om prøvens tilrettelæggelse.

Hvis det ikke er muligt at afholde prøverne med fysisk fremmøde, kan skolerne ud fra nødreglerne lokalt vurdere, om prøverne skal:

 • udskydes
 • gennemføres med ændret tilrettelæggelse
 • aflyses (gælder ikke afsluttende prøver)

Skuemestre og censorer

Planlagte prøver i den kommende periode med deltagelse af skuemestre og censorer fastholdes så vidt det er muligt.

Det er til en hver tid skuemester og censors egen beslutning om de vil deltage. Skolerne er som altid ansvarlige for, at prøven afholdes med alle sundhedsmæssige foranstaltninger. Ved afbud til en prøve kontaktes el- og vvs-branchens uddannelsessekretariat (EVU) eller Industriens uddannelser (IU).

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.