Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgiverne vinder voldgift om feriepenge til vikarer

Kort før jul fastslog en faglig voldgift, at en af TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder ikke er forpligtiget til at betale feriepenge til indlejede vikarer.

Sagen startede tilbage i 2016, hvor en af TEKNIQ Arbejdsgivernes vvs-medlemsvirksomheder indlejede to vikarer til at udføre arbejde for virksomheden sammen med deres øvrige ansatte i perioden august 2016 til primo januar 2017.   

Selv om vvs-virksomheden havde orienteret vikarbureauet om, at vvs-overenskomsten var gældende og skulle overholdes, afregnede vikarbureauet ikke søgne- og helligdagsopsparing og pension. I januar 2017 rejste Blik- og Rørarbejderforbundet derfor krav om betaling overfor vvs-virksomheden. Retspraksis på vikarområdet er, at vikarer skal stilles på samme måde som brugervirksomhedens egne ansatte. Vvs-virksomheden var derfor forpligtiget til at efterbetale vikarerne den manglende søgne- og helligdagsopsparing og pension samt de feriepenge, der knyttede sig til den manglende pensionsbetaling. Vvs-virksomheden accepterede betalingen på et fællesmøde i marts 2017.  

Herefter opstod der problemer med betaling af feriepenge. Vikarerne anmodede forgæves om udbetaling af feriepenge i juli 2017. Det viste sig nemlig, at vikarbureauet i strid med reglerne hverken havde indberettet eller indbetalt feriepenge til FerieKonto af den løn, som vikarerne havde fået udbetalt fra vikarbureauet. Da forbundet og vikarerne ikke kunne få vikarbureauet til at betale feriepengene, og da vikarbureauet blev begæret konkurs den 14. februar 2018, rejste Blik- og Rørarbejderforbundet krav om betaling overfor vvs-virksomheden.   

Under sagen gjorde Blik- og Rørarbejderforbundets gældende, at 1) ferieloven var implementeret i vvs-overenskomsten, 2) at vvs-virksomheden hæftede for ethvert tab, vikaren måtte lide i henhold til tidligere kendelser på området, og at 3) feriepengegarantien skulle dække vikarernes tab, hvis brugervirksomheden ikke kunne eller ville betale.  

TEKNIQ Arbejdsgiverne argumenterede for, at ferieloven ikke er en del af vvs-overenskomsten, men at den gælder parallelt med overenskomsten ligesom al anden lovgivning – og at feriepengegarantien derfor heller ikke dækker uorganiserede virksomheder. Opmanden tog ikke endeligt stilling til spørgsmålet om ferieloven. Opmanden fastslog dog, at vvs-virksomheden hverken hæfter for vikarbureauers manglende betalingsevne eller -vilje.  

Afgørelsen betyder, at feriekortordningen, og dermed feriepengegarantien, kun gælder for TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemmer og deres ansatte. Vikarbureauer og deres ansatte er kun omfattet af ferieloven. Vikarbureauet skal derfor beregne, indberette og indbetale feriepenge iht. ferieloven til FerieKonto.  

Hvis vikarbureauet ikke gør det, og det herefter enten ikke kan eller vil betale, hæfter TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder ikke for feriepengene iht. den nye afgørelse. Vikaren skal derfor holde sig til sin arbejdsgiver (vikarbureauet) og om nødvendigt begære vikarbureauet konkurs. Hvis vikarbureauet går konkurs, og der ikke er dækning i konkursboet, er vikaren sikret efter reglerne i Lov om Lønmodtagernes Garantifond (LG).   

Vigtig afgørelse

Afgørelsen er vigtig, fordi det tidligere har været forbundenes opfattelse, at brugervirksomheden skulle dække vikarernes tab, uanset hvilken løndel der var tale om. Det er der nu sat en stopper for, således at brugervirksomheden ikke skal hæfte for vikarbureauets manglende betalingsevne eller -vilje.  

Det skal understreges, at afgørelsen ikke ændrer på retstilstanden i øvrigt. Som overenskomstdækket virksomhed kan man fortsat komme til at hæfte for vikarbureauets manglende betaling af eksempelvis søgnehelligdagsopsparing, pension eller andre overenskomstmæssige løndele. Ligesom man fortsat vil være forpligtet til at betale feriepenge, der udspringer af manglende betaling af overenskomstmæssige tillæg (overarbejdsbetaling, zonepenge m.v.).  

Selv om TEKNIQ Arbejdsgiverne med afgørelsen har vundet en vigtig sejr, anbefales det stadig, at man som medlem og overenskomstdækket virksomhed, skriftligt gør vikarbureauet det klart, at overenskomsten skal overholdes, og at man ved hjælp af løbende stikprøver sikrer sig, at det rent faktisk sker. Hent standardkontrakt om indleje af vikarer her.

Har du spørgsmål til afgørelsen eller behov for rådgivning om anvendelse af vikarer, kan du kontakte TEKNIQ Arbejdsgiverne-afdelingen Overenskomst & Jura for nærmere rådgivning.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.