Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Særregler om sygedagpengerefusion bortfalder pr. 1. juli 2021

De midlertidige regler i sygedagpengeloven om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge, som følge af covid-19, bortfalder den 1. juli 2021.

Loven om sygedagpengerefusion er ikke blevet forlænget. Det betyder, at muligheden for refusion af sygedagpenge fra første fraværsdag som følge af covid-19 bortfalder fra 1. juli 2021. 

Arbejdsgiverne har, som en undtagelse til sygedagpengelovens almindelige udgangspunkt om en 30 dages arbejdsgiverperiode, i henhold til særreglerne kunne opnå sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, hvis medarbejderen har været uarbejdsdygtig på grund af coronavirus.

Medarbejderen har været at anse som uarbejdsdygtig i følgende situationer:

  • Medarbejderen er smittet med coronavirus
  • Medarbejderen har en realistisk formodning om smitte med coronavirus
  • Hvis medarbejderen er sat i karantæne på grund af smitterisiko uden at være konstateret syg.
Arbejdsgiverne kan altså ikke længere få refusion for sygedagpenge, når medarbejderen er fraværende – enten fordi vedkommende er syg på grund af covid-19 eller har været i nærkontakt og følger sundhedsmyndighedernes anbefaling om hjemmeophold for at undgå yderligere smittespredning.

Muligheder fra 1. juli 2021

Hvis en medarbejder bliver konstateret smittet med covid-19, vil pågældende være syg/uarbejdsdygtig i henhold til sygedagpengelovens regler. Sygdommen skal behandles i henhold overenskomsternes regler om sygdom og sygebetaling. Det betyder også, at arbejdsgiveren først kan opnå sygedagpengerefusion efter 30 kalenderdage (arbejdsgiverperioden) – men allerede skal betale sygeløn fra 1. sygefraværsdag, hvis den syge medarbejder opfylder anciennitetskravet. 

Hvis arbejdsgiveren har været berettiget til refusion pga. coronavirus fx fra den 28. juni 2021, vil denne refusion alene blive ydet til og med den 30. juni 2021, og efterfølgende fravær vil der som udgangspunkt ikke kunne ydes refusion til.

For yderligere rådgivning, fx hvor medarbejderen er ”nær kontakt”, kontakt TEKNIQ Arbejdsgiverne, Overenskomst & Jura, på telefon 43 43 60 00.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.