Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Principiel afgørelse om det offentliges betalinger

En ny voldgiftskendelse har taget stilling til en række principielle spørgsmål vedrørende særligt de offentlige bygherrers betalinger.

Afgørelsen blev truffet på baggrund en principiel sag ført af Bravida Danmark A/S, der fik fuldstændigt medhold i sagen.

På baggrund af Voldgiftsrettens afgørelse kan der være entreprenører der vil kunne have krav på, at en bygherre foretager efterbetaling af renter som følge af for sen betaling.

Afgørelsen i sagen har stor betydning for fremtidige betalinger og medvirker til øget opmærksomhed på overholdelsen af betalingsfristerne.

Om sagen

En offentlig bygherre havde forlænget betalingsfristen i AB/ABT fra 15 arbejdsdage til 30 kalenderdage i udbudsmaterialet. 

Men hvis en bygherre betaler en aconto-begæring for sent, har entreprenøren efter AB 92/AB18 og ABT 93/ABT 18 krav på renter tilbage fra den dag, hvor bygherren modtog entreprenørens faktura (forfaldsdagen). Det skyldes, at betalingsfristen i standardvilkårene er såkaldte løbedage.

Voldgiftsrettens afgørelse af 13. april 2021:

  • Såfremt sidste rettidige betalingsdag falder på en weekend- eller helligdag, udsættes sidste rettidige betalingsdag ikke til førstkommende hverdag.
  • Medmindre andet er aftalt, anses betaling i entrepriseforhold (først) for sket, når betalingen er kommet frem til entreprenøren, det vil i praksis sige, når beløbet er indgået på entreprenørens konto. 
  • Offentlige myndigheder skal – uanset hvad – altid betale inden for 30 kalenderdage, regnet fra entreprenørens anmodning om betaling til entreprenøren har det skyldige beløb til rådighed.

Afgørelsens betydning 

Voldgiftsafgørelsen fra april 2021 vil kunne betyde, at man kan gøre krav på efterbetaling af renter gældende over for en offentlig bygherre.

Desuden betyder voldgiftsafgørelsen, at de offentlige bygherrer fremadrettet skal sikre sig at betalingspraksis er i overensstemmelse afgørelsen.

Mange offentlige bygherrer har standardmæssigt forlænget betalingsfristen i AB/ABT fra 15 arbejdsdage til 30 kalenderdage i udbudsmaterialet. I disse tilfælde vil være tale om forsinket betaling, hvis entreprenøren først har det skyldige beløb til rådighed senere end 30 kalenderdage efter, at entreprenøren har fremsat en anmodning om betaling.

Det er som nævnt vigtigt at være opmærksom på, at betaler bygherren for sent, og er AB 92/AB18 eller ABT 93/ABT 18 vedtaget mellem parterne, vil entreprenøren have krav på renter helt tilbage fra forfaldsdagen (den dag, hvor bygherren modtog entreprenørens faktura).

Mener du at have krav på renter som følge af for sen betaling, anbefaler vi, at du hurtigst muligt gør den offentlige bygherre skriftligt opmærksom herpå.                                         
Du skal også være opmærksom på reglerne om forældelse i forældelsesloven. Krav på betaling af renter er omfattet af den almindelige forældelsesfrist på 3 år, hvorefter rentekrav forældes løbende.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til betydningen af afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Overenskomster & Jura på telefon: 4343 6000 eller e-mail: tekniq@tekniq.dk.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.