Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Konkurrenceloven er blevet ændret

Der indføres nu civile bøder og valgfrihed om anke til Konkurrenceankenævnet.

Konkurrenceloven er blevet ændret. Det er sket som et led i implementeringen af det såkaldte ECN+-direktiv, der skal styrke de nationale konkurrencemyndigheders mulighed for at håndhæve konkurrencereglerne. 

Indførelse af et nyt civilt bødesystem til virksomheder

Én af ændringerne er, at der indføres et nyt sanktionssystem, så det fremover vil være Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der efter egen undersøgelse af konkurrenceretssagen indbringer sagen for domstolene med påstand om, at virksomhederne skal idømmes en såkaldt civil bøde. Sager om virksomheders overtrædelse af konkurrencereglerne vil derfor ikke længere være strafferetlige. I stedet skal de indbringes for domstolene inden for civilprocessens rammer. 

En persons overtrædelse af konkurrenceloven skal fortsat undersøges af Statsadvokaten for Særlig International og Økonomisk Kriminalitet (SØIK) efter strafferetsplejens regler. Overtrædelsen skal i så fald indbringes indbringes for domstolene som strafferetlig sag.  

Efterforskning af virksomheder foretages af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Fremover vil det udelukkende være Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der efterforsker virksomheders overtrædelse af konkurrencereglerne. I den forbindelse får styrelsen nye beføjelser til bl.a., efter der er indhentet retskendelse, at foretage såkaldte ”dawn raids” i private hjem, hvis der er grund til at tro, at der her er bevismateriale for virksomhedens overtrædelse af konkurrenceloven og for at afholde interviews.  

Hvis en person er mistænkt, skal SØIK stadig foretage ransagningen i det private hjem efter retsplejelovens regler og under overholdelse af de strafferetlige principper.  

Denne skelnen imellem virksomheders og fysiske personers overtrædelse af konkurrencereglerne gav tidligere anledning til diskussion under lovbehandlingen, da ansatte, der ikke er under mistanke, vil have pligt til at udtale sig uden at være omfattet af det strafferetlige forbud mod selvinkriminering, når styrelsen efterforsker virksomhedens overtrædelse af konkurrencereglerne. Hvis personen senere kommer under personlig mistanke, og der rejses en straffesag, vil der i denne sag kunne benyttes oplysninger, som er dukket op, før vedkommende var omfattet af det strafferetlige selvinkrimineringsforbud. 

Konkurrenceankenævnet bliver valgfrit

Det vil være op til virksomhederne, om en sag skal for Konkurrenceankenævnet, eller om sagen skal prøves direkte ved domstolene. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil ikke under domstolenes behandling af sagen om en civil bøde kunne kræve afgørelsen indbragt for Konkurrenceankenævnet.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.