Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581Delvis genåbning i faser af erhvervsskoler i hele landet - mandag den 22. marts og tirsdag den 6. april 2021

(Opdateret 23. marts)

Yderligere genåbning 6. april 2021 på erhvervsskoler

Erhvervsskoler - lærlinge

Ud over den gældende åbning fra 22. marts åbnes der den 6. april for, at alle lærlinge kan vende tilbage med 50% fysisk fremmøde (dvs. hver anden uge).

AMU-kursister

AMU-kurser åbnes for 50% fysisk fremmøde – undtaget herfor er certifikatkurser med 100% fysisk fremmøde.

Undtagelser

Erhvervsskoler/uddannelsesinstitutioner i kommuner med særlig høj incidens undtages fra genåbning– det vurderes af Epidemikommissionen og opdateres løbende hos Børne og undervisningsministeriet her.

Langsigtet plan

Når vaccinationen af de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er gennemført, er det udgangspunktet, at skoler og uddannelser kan genåbne fuldt ud. Se hele planen for genåbningen af Danmark her.


Gældende genåbning af erhvervsskoler fra 22. marts til 6 april 2021

100 % genåbning 

 • Certifikatfag genåbnes i hele landet med 100 % fremmøde for lærlinge, der skal deltage i certifikatfag som en del af deres skoleforløb. Det vil sige, at virksomhederne igen kan modtage de lærlinge fra fx grundforløbet, hvor fx svejsecertifikater, §17 og epoxy er en forudsætning for deltagelse i virksomhedens produktion.
 • Skolepraktik genåbnes med 100 % tilstedeværelse i hele landet.

Delvis genåbning

 • Bornholm åbner erhvervsskolen for alt fysisk fremmøde undervisning.
 • Resten af landet åbner differentieret i forhold til, om der er tale om afgangselever eller ikke-afgangselever.
  • Afgangselever: Erhvervsskolerne åbner med 50 % fremmøde (dvs. hver anden uge) for alle afgangselever. Afgangselever er elever, der afslutter inden 1/8-2021. Grundforløbselever på GF2 er omfattet.
  • Ikke-afgangselever: Erhvervsskolerne åbner for fysisk fremmøde én dag om ugen til udendørs undervisning.
 • Undtaget er afgangselever i kommuner med særlig høj incidens – vurderes af Epidemikommissionen.

Test for alle der møder til fysisk undervisning

 • For alle skoler, der åbner for fysisk fremmøde, er det et en betingelse, at lærlinge og kursister lader sig teste 2 gange om ugen. Alle, der skal møde fysisk, skal derfor kunne fremvise en negativ test, som er under 72 timer gammel.
 • Det anbefales, at der så vidt muligt holdes 2 meters afstand.

Skoler, der kun er delvis åbnet, følger stadig de restriktioner, der har været gældende fra den 16. december 2020, for den del af undervisningen, hvor fysisk tilstedeværelse er udelukket. 

Det har stadig følgende betydning for lærlinge og AMU-kursister:

 • Lærlinge på erhvervsskoler hjemsendes til fjernundervisning. Her er få undtagelser, bl.a. vedrørende prøver. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.
 • Lærlinge og kursister kan kun bo på skolehjem, når skolen har indkaldt til undervisning/prøver, der er undtaget fra fjernundervisning. Dog må lærlinge og kursister bosiddende på Grønland, Færøerne og uden for Danmark godt bo på skolehjem og modtage fjernundervisningen der.
 • AMU-kurser skal afvikles som fjernundervisning eller aflyses – undtaget herfor er certifikatkurser.
 • Nye lærlinge og kursister må, hvis skolen skønner det nødvendigt, gerne møde kortvarigt ind på skolen for at modtage instruktion i undervisningsplaner, IT-systemer og andet udstyr, hvor en gennemgang på skolen er nødvendig for at gennemføre fjernundervisningen.
 • Lærlinge og kursister må fremmøde fysisk, hvis dette er begrundet i helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos lærlinge eller kursisten, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.
 • Alle lærlinge og kursister, der på ovenstående vilkår deltager i fysisk fremmøde undervisning, skal testes 2 gange om ugen. Alle, der indkaldes af skolen til fysisk fremmøde, skal derfor kunne fremvise en negativ test, som er under 72 timer gammel.

Nedlukningen er foreløbig gældende frem til 5. april 2021. 

Særlige regler for prøver på erhvervsuddannelserne. 

De landsdele, der er åbnet helt eller delvist op for fysisk fremmøde, følger de lempelser, der er vedtaget lokalt.

I perioden fra den 21. december 2020 til og med den 31. juli 2021 er alle prøver i grundfag aflyst. Grundfag er fx matematik, dansk, fysik, engelsk… 

Dette gælder dog ikke prøver i sundhedsfaglige uddannelser og kurser, der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske funktioner, og som vurderes nødvendige for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af COVID-19. 

Herudover skal skolerne, i videst muligt omfang og under samtidig hensyntagen til sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer, afholde følgende prøver:

 • Grundforløbsprøver.
 • Prøver i certifikatfag.
 • Prøver i uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet.
 • Afsluttende prøver, herunder svendeprøver.

Frem til og med den 5. april 2021 må elever på erhvervsuddannelserne, som ikke er omfattet af genåbningen, som udgangspunkt ikke modtages til fysisk fremmøde på skolen. Fremmøde i forbindelse med deltagelse i prøver er dog undtaget herfra. 

I ganske særlige tilfælde er skolerne ligeledes åbne for fysisk fremmøde i forbindelse med praktisk orienterede aktiviteter, der er nødvendige i forbindelse med konkret prøveforberedelse og prøveafvikling, fx undervisning, hvor elever skal fremstille fysisk materiale, der indgår i prøven. 

Det er en lokal vurdering på den enkelte erhvervsskole om prøverne afholdes som normalt, eller om det, som følge af iværksatte foranstaltninger mod COVID-19, konkret er nødvendigt at fravige reglerne om prøvens tilrettelæggelse. 

Hvis det ikke er muligt at afholde prøverne med fysisk fremmøde, kan skolerne ud fra nødreglerne lokalt vurdere, om prøverne skal:
 • Udskydes.
 • Gennemføres med ændret tilrettelæggelse.
 • Aflyses (gælder ikke afsluttende prøver).

Skuemestre og censorer

Planlagte prøver i den kommende periode med deltagelse af skuemestre og censorer fastholdes så vidt det er muligt.  

Det er til en hver tid skuemester og censors egen beslutning, om de vil deltage. Skolerne er som altid ansvarlige for, at prøven afholdes med alle sundhedsmæssige foranstaltninger. Ved afbud til en prøve kontaktes El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat (EVU) eller Industriens uddannelser (IU). 

Krav om coronatest gælder også ved prøverne

Der er krav til erhvervsskolerne om kontrol af alle, der skal møde fysisk på skolen. Dette gælder også for skuemestre og censorer, som ved fremmøde på skolen skal kunne dokumentere en negativ test der er under 72 timer gammel.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.