Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Stigende stålpriser kan give mulighed for prisregulering

De kraftige prisstigninger på stål giver i nogle tilfælde mulighed for prisregulering. Få overblikket her.

Prisregulering af indgåede aftaler

En aftalt pris er fast og kan ikke reguleres, medmindre det fremgår af aftalen – for eksempel aftalte salgs- og leveringsbetingelser.

Prisregulering af entrepriseaftaler som følge af prisstigninger på materialer, herunder stål. 

Muligheden for at regulere prisen i en indgået entrepriseaftale beror på bestemmelserne i entrepriseaftalen med tilhørende bilag. For eksempel byggesagens fællesbetingelser, på tilbuddets indhold med eventuelle forbehold og om AB92, AB Forenklet eller AB18 er aftalt. I det følgende forudsættes det, at der ikke er aftalt ændringer af AB. 

Entrepriser udføres ofte over en længere periode og til en forud aftalt fast pris. Hvis der efter aftaleindgåelsen kommer ekstraordinære prisstigninger på ét eller flere materialer, giver det anledning til spørgsmål om, hvorvidt entreprenøren har krav på regulering af den aftalte entreprisesum. 

Læs mere her (klik for at folde ud).

Hvis AB18, AB Forenklet eller ABT18 er vedtaget mellem parterne, vil entreprenøren kunne kræve godtgørelse, hvis der indtræder ekstraordinære prisstigning på materialer, der indgår i arbejdet.

Efter AB 18 § 35, stk. 2-7, AB-Forenklet § 27, stk. 2, og ABT § 33, stk. 2-7, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Prisstigningen skal være ekstraordinær. Det betyder, at prisstigningen skal overstige mindst 10 pct. i forhold til prisen på det pågældende materiale på tilbudsdagen, og således at denne procentsats øges med 0,5 pct. for hver hele måned, der passerer efter tilbudsdagen.
  • Prisstigningen skal vedrøre materialer, som ”i færdig form eller på sædvanlig måde” indgår i arbejdet. Omfattet er blandt andet råmaterialer, der på sædvanlig måde indgår direkte i byggeriet, idet disse råvarer netop optræder i deres ”færdige form”.
  • Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden en aftalt indeksregulering er trådt i kraft.
  • Prisstigningen skal være generelt forekommende.
  • Prisstigningen skal fremgå af officielt prismateriale eller kunne dokumenteres på anden måde.
  • Prisstigningen må ikke (også) godtgøres som et statsligt indgreb efter AB 18 § 35, stk. 1, AB-Forenklet § 27, stk. 2, ABT § 33, stk. 1.
  • Summen af de beregnede reguleringsbeløb skal udgøre mindst 0,5 pct. af entreprisesummen.

AB 18 § 35, stk. 2-7, bygger på § 9 i det tidligere pris- og tidcirkulære.

I så fald er udgangspunktet, at entreprenøren ikke kan kræve, at bygherren betaler godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på materialer.

Dette udgangspunkt fraviges navnlig, hvis den indgåede aftale bestemmer, at der skal reguleres som følge af ændringer i materialepriser.

Hvis TEKNIQs standardforbehold af januar 2007 er en del af aftalen, fremgår det af punkt 6, at entreprenøren har ret til godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger i overensstemmelse med § 9 i det nu ophævede pris- og tidscirkulære. Tilsvarende fremgår af TEKNIQs standardforbehold for totalentreprise og af SMVDanmarks standardforbehold.

Det kan også følge af, at bygherren angiver i udbudsmaterialet og senere kontrakten, at pris- og tidscirkulærets bestemmelser skal finde anvendelse i aftaleforholdet.

Hvis AB18, AB Forenklet, ABT18 eller et standardforbehold til AB92 eller AB93 ikke er vedtaget mellem parterne, kan entreprenøren som udgangspunktet ikke kræve, at bygherren betaler godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på materialer. Prisen er således fast.

Ønsker entreprenøren i forbindelse med afgivelse af et fastpristilbud at sikre sig, at entreprisesummen – efter aftaleindgåelse – kan reguleres som følge af (store) prisstigninger på materialer, kan følgende fx overvejes:

  • Vedtagelsen af AB 18, ABT 18 eller Forenklet AB 18 som en del af aftaleforholdet. Bestemmelserne er ikke tiltænkt aftaler med forbrugere.
  • Forbehold om prisregulering i entreprenørens tilbud. Ordregivere omfattet af udbudsreglerne, herunder tilbudsloven, er altid berettiget til, og efter omstændighederne også forpligtet til, at forkaste et tilbud indeholdende et forbehold.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.