Husk, at varsling og afholdelse af ferie skal ske inden den 31. december 2021

For at undgå misforståelser anbefaler TEKNIQ Arbejdsgiverne, at man sikrer sig klarhed over sine ansattes ferieregnskab med henblik på at få lagt en plan for evt. ikke-afholdt ferie.

Baggrund

For et år siden trådte den nye ferielov i kraft. Det har som bekendt haft den konsekvens, at der nu optjenes og kan afholdes ferie løbende. 

Forinden den nye ferielovs ikrafttræden den 1. september 2020 var der et såkaldt ”kort ferieår”, hvor de ansatte kunne gøre brug af op-tjent ferie i alt op til 16,64 dage. Det korte ferieår løb fra den 1. maj - 31. august 2020.

Hvis de ansatte ikke havde holdt de op til 16,64 feriedage, blev dagene automatisk overført til afholdelse i henhold til den nye ferielovs regler dvs. perioden fra den 1. september 2020 til den 31. december 2021. 

Det særlige ved de 16,64 dage er, at de skal afholdes. Dagene kan ikke udbetales. 

For at undgå misforståelser anbefaler TEKNIQ Arbejdsgiverne derfor, at man sikrer sig klarhed over sine ansattes ferieregnskab med henblik på at få lagt en plan for evt. ikke-afholdt ferie.

Status over ferieafvikling pr. september 2021 

Pr. september 2021 vil der være ansatte, der kan have ferie til gode, som stammer fra både det korte og det netop afsluttede ferieår (1. september 2020 til 31. august 2021). Det er vigtigt at adskille feriedagene i de to ferieår, da der gælder forskellige regler for afvikling og muligheder for udbetaling. 

Feriedage fra det korte ferieår 1. maj – 31. august 2020

I det korte ferieår er de første 15 dage hovedferie. 

Hovedferie skal varsles med tre måneder og holdes i sammenhæng. Dette gælder dog ikke, hvis der kan indgås en aftale med den ansatte om, at ferien holdes forinden udgangen af varslet og evt. ej heller i sammenhæng. 

De evt. 1,64 dage skal varsles med én måned medmindre, at der ikke kan indgås en aftale om placeringen af feriedagene.

Feriedage fra det afsluttede ferieår 1. september 2020 - 31. august 2020

Der kan i det netop afsluttede ferieår være optjent op til 25 feriedage. Afhængig af afviklingsmønstret kan der være holdt hovedferie. Hvis der er holdt hovedferie, resterer der op til 10 feriedage. Er der ikke holdt hovedferie, gælder reglerne for varsling af hovedferie som beskrevet ovenfor.

Konsekvenser af ansattes manglende afholdelse af ferie pr. 1. september 2021

Korte ferieår 1. maj – 31. august 2020

Ingen dage fra det korte ferieår kan udbetales til den ansatte efter udløbet af ferieåret. Dagene skal aftales eller varsles til afholdelse. Evt. ikke afholdte feriedage den 31. december 2021 indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond. 

Ferieår 1. september 2020 - 31. august 2021

Udbetaling af ferie optjent i perioden den 1. september til den 31. august forudsætter, at den ansatte har været i beskæftigelse i alle 12 måneder. Såfremt dette er tilfældet, kan alene den 5. ferieuge udbetales efter aftale med den ansatte efter den 1. september 2021*.

(* Bemærk, der gælder særlige regler for udbetaling af den 5. ferieuge, hvis den ansatte ikke har været ansat i enten hele ferieåret eller ferieafholdelsesperioden.)

Bemærk, at hvis den 5. ferieuge IKKE afholdes inden den 31. december 2021 udbetales den automatisk, medmindre der indgås aftale om overførelse af feriedagene.

Som arbejdsgiver har man ikke pligt til at imødekomme en anmodning om udbetaling af den 5. ferieuge. Man kan i stedet vælge at varsle ugen til afholdelse med det almindelige varsel på 1 måned.

Ekstremt begrænset mulighed for udbetaling af ferie til ansatte efter ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021

Ferie optjent i det korte ferieår

Ikke afholdt feriedage pr. 31. december 2021 indbetales til Arbejdsmarkedets feriefond. Dagene kan ikke udbetales til den ansatte. 

Ferie optjent i ferieåret 1. september 2020 - 31. august 2021

Såfremt den ansatte ved udløbet af ferieafholdelsesperioden har været ansat på fuld tid i virksomheden i hele denne periode (dvs. 16 måneder) og fortsat har uafviklet ferie, vil der kunne udbetales optjent ferie med løn og evt. ferietillæg udover 4 uger eller indgås aftale om overførsel af den 5. ferieuge.

Anden ikke afviklet ferie fortabes og vil skulle indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond. 

Eksempel på planlægning af en ansats ferie pr. 1 september 2021

Virksomhed A har en række ansatte, de har beskæftiget i en længere årrække. 

Pr. 1. september 2020 blev der, fordi den ansatte ikke har holdt alle feriedagene i det korte ferieår, overført 8,64 feriedage til afholdelse i denne ferieafholdelsesperiode, som løber frem til den 31. december 2021.

De overførte 8,64 feriedage skal holdes inden feriafholdelsesperiodens afslutning den 31. december 2021. Dagene kan enten aftales placeret inden udløbet af perioden eller kan varsles til afholdelse. Bemærk varslet for 7 af dagene vil være tre måneder, idet 15 dage af de 16,64 er hovedferiedage. De resterende 1,64 varsles med én måned medmindre aftale om afvikling aftales.

Hvis dagene ikke afholdes inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, skal de indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Begrænset mulighed for udbetaling af ansattes ikke-afholdte ferie

Den ansatte har i perioden 1. september til 31. august optjent 25 dages ferie. Der er alene afholdt 15 dages ferie. Der resterer således 10 dages ferie, der enten skal aftales eller varsles til afholdelse inden den 31. december. Virksomheden kan dog vælge ikke at varsle den 5. ferieuge, idet denne uge automatisk bliver udbetalt ved udgangen af ferieafholdelsesperioden, medmindre der indgås aftale om overførelse af feriedagene. Hvis der ikke varsles eller aftales afholdelse af de resterende fem dages ferie (den fjerde uge), fortabes feriedagene.

Bemærk særlige regler for udbetaling af ferie for ansatte, der er fratrådt eller fratræder inden 31. december 2021

En fratrådt ansat kan efter udløbet af ferieafholdelsesperioden via Feriepengeinfo anmode om at få ikke-afholdt ferie udbetalt. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at adgangen til få udbetalt ikke-afholdt ferie efter feriafholdelsesperiodens udløb kun gælder for fratrådte medarbejdere. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.