FAQ om britiske medarbejderes opholdsgrundlag efter den 31. december 2020

Britiske statsborgere, der tager ophold i Danmark efter den 31. december 2020, vil være omfattet af reglerne om ansættelse af tredjelandsstatsborgere med forbehold for, hvad der evt. måtte blive aftalt mellem EU og UK

Se spørgsmål og svar om ophold i forbindelse med Brexit (klik for at folde ud).

Det følger af udtrædelsesaftalen, at alle britiske statsborgere, som i kraft af deres unionsborgerskab har et opholdsgrundlag i Danmark før den 1. januar 2021, også vil have ret til ophold efter denne dato. Det forudsætter, at de sørger for at få fornyet deres opholdsstatus inden udgangen af 2021.

Britiske statsborgere, som opholder sig i Danmark per 31. december 2020, modtager et brev fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) om, at de skal ansøge om fornyet opholdsstatus inden den 31. december 2021.

Hvis de ikke ansøger om fornyet opholdsstatus inden den 31. december 2021, bortfalder deres opholdsgrundlag i Danmark efter den 31. december 2021.

Brevet, som sendes ud til alle britiske statsborgere i Danmark, kan læses her.

Kravet om fornyet opholdsstatus gælder alle britiske statsborgere, også de der har været i Danmark i mere end 5 år, og som har opnået ret til tidsubegrænset ophold. Det skyldes, at opholdsgrundlaget ændres, da opholdsgrundlaget efter Brexit bygger på udtrædelsesaftalen og ikke længere på et unionsborgerskab.

Med fornyet opholdsstatus bevarer britiske medarbejdere mange af de samme rettigheder, som i dag er knyttet op på deres unionsborgerskab. Det vil sige, at de forsat kan bo, arbejde eller studere i Danmark på samme vilkår som før Brexit.

Det fremgår af SIRI’s hjemmeside, at udtrædelsesaftalen også beskytter såkaldte grænsearbejdere. Ved grænsearbejdere forstås personer, der er arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i et andet land end det land, de er bosat i. For fortsat at kunne bo i Storbritannien eller et EU-land og arbejde i Danmark, skal personen ansøge om udstedelse af et grænsearbejderkort, der beviser, at pågældende har status som grænsearbejder. Dette dokument vil gøre det lettere at rejse ind og arbejde i Danmark og herefter vende tilbage til bopælslandet.

Det betyder, at britiske statsborgere fortsat kan arbejde i Danmark og bo i Storbritannien eller i et andet EU-land uden særskilt arbejdstilladelse.

For britiske medarbejdere, som er udstationeret til Danmark fra en virksomhed beliggende i Storbritannien, gælder det, at de kan bevare retten til ophold, hvis de kan anses for at være selvforsørgende og under forudsætning af, at de har taget ophold i Danmark inden udgangen af 2020.

Udtrædelsesaftalen er retskonstaterende, det vil sige, at det fortsat er muligt at ansøge om ophold som en person med tilstrækkelige midler (selvforsørgende) efter den 31. december 2020, hvis man kan dokumentere, at man har opholdt sig og udøvet økonomisk aktivitet i Danmark forud for den 31. december 2020.

Det anbefales dog, at medarbejdere udstationeret til Danmark sørger for at indgive ansøgning om nyt opholdsgrundlag som person med tilstrækkelige midler inden den 31. december 2020.

Britiske statsborgere, som har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark, vil kunne være udrejst i forbindelse med udstationering til et andet land i op til 5 år uden at miste retten til ophold i Danmark. For personer, som allerede er udrejst, kræver det dog, at de ansøger om fornyet opholdsstatus inden fristen den 31. december 2021.

Britiske statsborgere, der har opholdsret som arbejdstagere i Danmark, men som ikke har ret til tidsubegrænset ophold, kan have op til 12 måneders fravær fra Danmark, uden at de mister deres opholdsret, hvis der er tale om vægtige grunde til fraværet. SIRI har bekræftet, at bl.a. udstationering til et andet EU-land eller et tredjeland anses som en vægtig grund. Hvis personen allerede er udrejst, skal vedkommende have ansøgt om fornyet opholdsdokumentation inden fristen den 31. december 2021.

Det anbefales generelt, at virksomheder, der har udstationeret herboende britiske medarbejdere fra Danmark, er særligt opmærksomme på reglerne om fravær fra Danmark.

For familiemedlemmer, som allerede opholder sig i Danmark, gælder samme regler som for arbejdstageren. Herboende familiemedlemmer skal søge om fornyet opholdsbevis inden den 31. december 2021. For familiemedlemmer, som ikke opholder sig i Danmark, eksempelvis på grund af studier eller arbejde i udlandet, gælder det, at hvis familierelationen er etableret før den 31. december 2020, så har de ret til ophold efter udtrædelsesaftalens regler. Også i denne situation skal der være ansøgt om ret til ophold inden overgangsperiodens udløb den 31. december 2021, hvis retten til ophold skal bevares.

Forordning 883/04 om koordinering af social sikring ophører i det indbyrdes forhold mellem EU og Storbritannien. Det er endnu uklart, om der i regi af Brexitforhandlingerne kommer en aftale om social sikring. Det er noget af det, der forsat forhandles om.

Det følger af udtrædelsesaftalen, at britiske statsborgere som udgangspunkt bevarer de sociale rettigheder, de har på udtrædelsestidspunktet. Dette gælder også i relation til grænsearbejdere.

Virksomheder, der beskæftiger britiske statsborgere, bliver ikke adviseret om, at de har medarbejdere, som skal have fornyet deres opholdsgrundlag. Er der medarbejdere, som ikke har fornyet deres opholdsgrundlag inden den 31. december 2021, og som derfor ikke længere har ret til ophold, bliver virksomhederne heller ikke adviseret.

Virksomheder, som beskæftiger britiske statsborgere, kan derved risikere, at de beskæftiger illegal arbejdskraft. DA opfordrer på den baggrund virksomhederne til at være i dialog med deres ansatte om vigtigheden af, at de får fornyet deres opholdsstatus i form af et Brexit-opholdsbevis inden den 31. december 2021.

Britiske statsborgere, som kommer til Danmark efter den 31. december 2020, og som ikke er omfattet af udtrædelsesaftalen, vil høre under reglerne for tredjelandsstatsborgere med forbehold for evt. aftaler der måtte blive indgået mellem EU og UK. Det vil sige, at der gælder de samme regler for dem, som der gør for alle andre borgere, som søger hertil fra lande uden for EU.

SIRI forventer at fremsende nyt brev til herboende britiske statsborgere i løbet af december måned med angivelse af et anbefalet tidspunkt for ansøgning om fornyet opholdsdokumentation.

SIRI åbner for ansøgninger primo januar 2021, hvor alle kan ansøge. DA anbefaler dog, at man venter med at ansøge, til det i brevet angivne tidspunkt. Dette er for at afhjælpe lange sagsbehandlingstider hos SIRI.

Grænsegængere og pendlere anbefales dog at ansøge hurtigst muligt, fordi de oftere har behov for at kunne fremvise opholdskort i forbindelse med deres erhverv. SIRI har ikke samme muligheder for at komme i kontakt med grænsegængere, da disse ikke har ophold i Danmark. Derfor er der sendt informationsbreve til virksomhederne om dette.

Da der i forbindelse med ansøgningerne skal optages biometri, kan der forekomme længere sagsbehandlingstider end normalt. Kvittering for ansøgning kan anvendes som gyldig dokumentation i mellemtiden.

Danske statsborgere med ophold i Storbritannien, som er omfattet af udtrædelsesaftalen, har alle de rettigheder, der følger af udtrædelsesaftalen, men bør være opmærksomme på, at de britiske myndigheder har besluttet, at fornyelse af opholdsdokumentation i henhold til udtrædelsesaftalen skal ske inden 1. juli 2021. I Storbritannien har man altså kun et halvt år til at få ansøgt om fornyet ophold.

Yderligere spørgsmål

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har lavet en liste med spørgsmål og svar på deres hjemmeside, som kan læses her. Det forventes, at listen løbende vil blive opdateret.


Senest opdateret 23-12-2020

Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.