Brugsanvisning

Med maskinen skal der altid medfølge en brugsanvisning på brugerlandets sprog. Det vil sige, hvis der sælges maskiner til Tjekkiet, så skal brugsanvisningen være på tjekkisk.

Der er udarbejdet en harmoniseret standard for brugsanvisninger til maskiner DS/EN ISO 20607:2019 Maskinsikkerhed – Brugsanvisninger – Generelle principper for udarbejdelse. Standarden beskriver, hvilke sikkerhedsrelevante oplysninger der som minimum skal med i en maskines brugsanvisning. 

Alle brugsanvisninger skal, hvor det er relevant, mindst indeholde følgende oplysninger:
(uddrag af MD-bilag 1.7.4.2.) 

 1. fabrikantens og dennes repræsentants firmanavn og fulde adresse
 2. maskinens betegnelse, som anført på selve maskinen, bortset fra serienummeret 
 3. EF-overensstemmelseserklæringen eller et dokument, der angiver indholdet af EF-overensstemmelseserklæringen og maskinens karakteristika, men ikke nødvendigvis serienummeret og underskriften
 4. en generel beskrivelse af maskinen
 5. tegninger, diagrammer, beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for brug, vedligeholdelse og reparation af maskinen og for at kontrollere, om den fungerer korrekt
 6. en beskrivelse af den eller de arbejdspladser, hvor operatørerne kan forventes at befinde sig
 7. en beskrivelse af maskinens tilsigtede brug
 8. advarsler om måder, som maskinen ikke må anvendes på, men som erfaringen viser kan forekomme (forudsigeligt misbrug)
 9. instruktioner for montering, opstilling og tilslutning, herunder tegninger, diagrammer og fastgørelsesanordninger, og angivelse af den ramme eller installation, som maskinen skal monteres på
 10. instruktioner vedrørende installation og montage med henblik på at mindske støj og vibrationer
 11. instruktioner for levering til brug og brug af maskinen og om nødvendigt instruktioner for oplæring af operatørerne
 12. oplysninger om resterende risici, der fortsat består uanset de indbyggede foranstaltninger til sikker udformning, beskyttelsesforanstaltninger og supplerende beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet
 13. instruktioner om de beskyttelsesforanstaltninger, brugeren skal træffe, herunder, hvor det er relevant, de personlige værnemidler, der skal stilles til rådighed
 14. de vigtigste kendetegn for værktøjer, der kan monteres på maskinen
 15. de vilkår, på hvilke maskinerne opfylder kravet om stabilitet under anvendelse, transport, montering, demontering, ude af brug, under afprøvninger eller i tilfælde af forudsigelige svigt
 16. instruktioner for, hvordan transport, håndtering og opbevaring kan ske på en sikker måde, ved angivelse af maskinens og dens forskellige deles masse, når de jævnligt skal transporteres adskilt
 17. fremgangsmåden ved uheld eller svigt. Hvis der vil kunne indtræde blokering, skal det fremgå, hvilken fremgangsmåde der skal anvendes, så ny igangsætning kan ske uden fare
 18. angivelse af, hvilke justerings- og vedligeholdelsesoperationer der skal udføres af brugeren, samt hvilke forebyggende vedligeholdelsesforanstaltninger der skal overholdes
 19. instruktioner om, hvordan justering og vedligeholdelse kan udføres på en sikker måde, herunder hvilke beskyttelsesforanstaltninger der skal træffes under disse operationer
 20. specifikationer for de reservedele, der skal benyttes, når de berører operatørernes sikkerhed og sundhed
 21. oplysninger om luftbåren støj som nedenfor:
  • det A-vægtede lydtryksniveau på arbejdsstederne, når det overstiger 70 dB(A). Hvis niveauet ligger under eller svarer til 70 dB(A), skal dette være anført
  • den maksimale øjebliksværdi af det C-vægtede lydtryksniveau på arbejdsstederne, når det overstiger 63 Pa (130 dB i forhold til 20 μ Pa)
  • det A-vægtede lydeffektniveau fra maskinen, når det A-vægtede lydtryksniveau på arbejdsstederne overstiger 80 dB(A).
 22. hvis en maskine kan udsende ikke-ioniserende stråler, der kan være til fare for personer, især personer med aktivt eller ikke-aktivt implanteret medicinsk udstyr, oplysninger om den udsendte stråling, som operatøren og andre udsatte personer udsættes for.
Når brugsanvisningen skrives, skal man medtage de punkter, som er relevante for maskinen, og springe de punkter over, som ikke gælder for den aktuelle maskine.


Senest opdateret 19-05-2020

industrikonsulent-jens-jacob-haugaard

Jens Jacob Haugaard

Industrikonsulent

jjh@tekniq.dk

7741 1580

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.