Uddannelsesaftale

Uddannelsesaftale ny

Når en virksomhed har besluttet sig for at ansætte en lærling i virksomheden, skal arbejdsgiver og lærling underskrive en uddannelsesaftale.

En uddannelsesaftale

  • Er en kontrakt mellem virksomhed og lærling, som dækker både skole- og praktikperioder.
  • Erstatter en ansættelseskontrakt og skal følge reglerne om arbejdsgiverens pligt til oplysning af den ansatte, som gælder nationalt og i EU-sammenhæng, vedrørende løn, ferie, vilkår for ansættelsesforholdet, registre mv.
  • Skal være underskrevet af begge parter, inden lærlingen starter på uddannelsen. Er lærlingen under 18 år, skal forældre eller værge også underskrive uddannelsesaftalen.
  • Er samtidig en tilmelding til en erhvervsskole. 

Praktikpladstilsagn

Fra den 1. januar 2020 er det muligt for virksomheder og kommende lærlinge, at indgå et prak­tikpladstilsagn.

Med praktikpladstilsagnet har virksomheder mulighed for at oprette en ”hensigtserklæring” med en ung, der stadig går i folkeskole. Praktikpladstilsagnet er ikke en bindende aftale, men det giver en tryghed for den unge, der måske har været i praktik i virksomheden eller på anden vis er i dialog med virksomheden om en fremtidig læreplads (uddannelsesaftale).

Læs mere om praktikpladstilsagn.

Tidlig indgåelse af uddannelsesaftaler

Børne- og Undervisningsministeriet har fastsat nye mål for erhvervsskolerne, som nu skal sikre tidligere indgåelse af uddannelsesaftaler.

Erhvervsskolerne skal fremover sikre, at eleverne indgår en uddannelsesaftale, allerede mens de stadig går på grundforløbet (GF2). Det er en af konsekvenserne af de nye mål, som Børne- og Undervisningsministeriet har fastsat for skolerne.

Målet er, at mindst 60 % af uddannelsesaftalerne er indgået inden den 15. uge på GF2, mens 80 % af uddannelsesaftalerne skal være på plads inden den 20. uge på GF2.

Derfor kan virksomhederne forvente, at lærlinge og skoler presser på for at få underskrevet en uddannelsesaftale mens eleverne stadig går på grundforløbet. Hvis virksomheden vælger at underskrive en uddannelsesaftale tidligt, så husk fx at sikre, at der først udbetales løn, når lærlingen starter med at arbejde i virksomheden.

Læs hvordan aftalen udfyldes her.

Forkortelse og forlængelse af uddannelsesaftalen

Forkortelse af uddannelsesaftalen kan ske, hvis lærlingen har relevant erhvervserfaring eller har gennemført dele af eller en hel uddannelse.

Forlængelse af uddannelsesaftalen kan ske, hvis lærlingen fx bliver syg, dumper en prøve eller ønsker orlov i forbindelse med graviditet og barsel.

Ansøgning om forkortelse eller forlængelse af uddannelsesaftalen sker via selvbetjeningen på EVUs hjemmeside.

Prøvetid for lærling og virksomhed

De første 3 måneder af uddannelsesforholdet er en gensidig prøvetid. I prøvetiden kan uddannelsesaftalen opsiges af begge parter uden særlig begrundelse og uden varsel. Skoletid medregnes ikke i prøvetiden. Ved sygefravær i mere end en måned i prøvetiden forlænges prøvetiden tilsvarende.

Efter prøvetiden kan uddannelsesaftalen som hovedregel ikke opsiges, medmindre lærlingen og virksomheden er enige om det. 

Der er kun prøvetid én gang mellem samme aftaleparter, også selv om forskellige aftaletyper kombineres.

Skift af speciale i uddannelsestiden

Hvis uddannelsesaftalen skal ændres, fx fordi der skiftes speciale, skal der udarbejdes et tillæg til uddannelsesaftalen.

Aftaletyper

Den almindelige uddannelsesaftale

Aftalen omfatter alle praktik- og skoleophold på hovedforløbet. Grundforløb kan også indkluderes i denne aftale.

Kort uddannelsesaftale

En kort uddannelsesaftale skal indeholde mindst én praktikperiode og ét skoleophold i hovedforløbet. Aftalen kan altid forlænges eller omdannes til en almindelig aftale gældende for resten af uddannelsen.

Fra 1. januar 2018 kan korte uddannelsesaftaler kun indgås op til 2 gange mellem den enkelte lærling og samme virksomhed. Der er dog mulighed for en 3. gangs dispensation.

Kombinationsaftale

I en kombinationsaftale indgår lærlingen aftaler med to eller flere virksomheder, så delaftalerne tilsammen omfatter hele uddannelsen og de dertilhørende skoleophold.

Delaftale

En delaftale er en uddannelsesaftale om delvis praktikuddannelse og kan således ikke omfatte skoleophold. Aftalen skal indgås mellem en skolepraktiklærling og virksomheden med skolen som formidlende led. Der er ingen tidsmæssig begrænsning for varigheden af en delaftale ud over den naturlige begrænsning, der ligger i, at delaftalen kun kan omfatte én praktikperiode.

Fra 1. januar 2018 kan en delaftale kun indgås og gennemføres én gang for den enkelte lærling i samme virksomhed.

Virksomhedsforlagt praktikuddannelse (VFP)

VFP kan højst vare tre uger for den enkelte lærling i samme virksomhed og højst vare seks uger af elevens samlede praktikuddannelse. Der indgås ikke en uddannelsesaftale, og der udbetales ikke løn.


Senest opdateret 15-06-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.