Tilskudsregler for voksenlærlinge

De nye regler i hovedtræk

Voksenlærlingetilskuddet er betinget af, at lærlingen er fyldt 25 år.

For at få tilskud skal uddannelsesaftalen indgås med en voksenlærling, der ved uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år.

Virksomheden kan søge om løntilskud til lønnen i praktikperioden.

TEKNIQ Arbejdsgiverne anbefaler

Hvis virksomheden ønsker at indgå en uddannelsesaftale med en voksenlærling, og virksomheden vil være sikker på, om der kan ydes løntilskud m.v. - så anbefaler TEKNIQ Arbejdsgiverne, at virksomheden inden uddannelsesaftalen underskrives, beder personen om på skrift at få afklaret, om vedkommende er berettiget til tilskud. Den pågældende kan rette henvendelse til det lokale jobcenter. Det er jobcentret i den kommune, hvor lærlingen bor, som tager stilling til, om der kan opnås tilskud.

Sådan gør du, når du skal ansætte en voksenlærling:

  • Bed vedkommende om at kontakte jobcentret mhp. at få en skriftlig erklæring på, at han/hun er berettiget til tilskud, tilskuddets størrelse og hvor længe, der kan gives tilskud.
  • Indgå en uddannelsesaftale.
  • Se vejledning og ansøg om godkendelse til voksenlærlingetilskud her
  • Ansøgningen skal være indgivet senest 1 måned efter, at uddannelsesaftalen er påbegyndt. Hvis en lærling i løbet af sin uddannelse har flere uddannelsesaftaler, så skal der søges inden hver enkelt aftale.
  • Når der foreligger et tilsagn om tilskud til voksenlærlingen, ansøges der om udbetaling af tilskud her.
  • Virksomhedens nem-ID skal anvendes både til godkendelse og ansøgning om udbetaling af tilskud.

Vær særligt opmærksom på at søge rettidigt om tilskuddet fra jobcentret. Hvis der søges for sent, ydes der kun tilskud fra ansøgningsdatoen. Det tilskud virksomheden var berettiget til ved rettidig ansøgning bortfalder.

Kriterier for at opnå tilskud

Der er to satser på tilskud, og vilkårerne for at opnå tilskud er forskellige.

Hertil kommer, at uddannelsen skal figurere på voksenlærlingelisten hos det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Se spot til højre.

Se satser og vilkår i tabellen nedenfor (klik på billedet for at forstørre) og læs mere om kriterierne her.

tilskud-voksenlaerlinge

Hvornår regnes perioden på 2 år for tilskud på 30 kr. pr. time

Løntilskuddet på 30 kr. i timen ydes i de første to år af praktiktiden.

Som noget nyt tæller tilskudsperioden på 2 år fra det tidspunkt, hvor uddannelsen blev påbegyndt. Dvs. indgår man en uddannelsesaftale med en lærling, der har gennemført grundforløbet og fx været 3 måneder i skolepraktik/hos anden arbejdsgiver, kan der kun ydes tilskud i 1 år og 9 måneder.

Og uddannelsen, der gives voksenlærlingetilskud til, skal være inden for områder med behov for arbejdskraft – se de regionale positivlister på de regionale arbejdsmarkedsråds hjemmesider.

Alternativt kan man kontakte det lokale jobcenter, der kan findes på www.jobcenter.dk

Midlertidig ret til at visse lærlinge kan få betalt deres grundforløb med 110 % dagpengeydelse

Den særlige og midlertidige ret til en erhvervsuddannelse inden for mangelområder på 110 % dagpenge er for dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, og som er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse.

Initiativet er gældende fra den 1. august 2020 og i hele 2021.

Det betyder, at allerede efter første ledighedsdag kan en ledig, der er fyldt 30 år, gennemføre et fuldt grundforløb på 20 uger, hvor der udbetales 110 % dagpenge, så længe vedkommende er dagpengeberettiget. Når dagpengeperioden er udløbet, vil der kunne søges kontanthjælp eller SU for resten af grundforløbet. Man skal være opmærksom på, at i det øjeblik den ledige bliver ansat som voksenlærling i virksomheden, så bortfalder retten til de 110 % dagpenge og de normale tilskudsregler for voksenlærlinge vil derefter være gældende. Husk at tilskud til voksenlærlinge skal aftales med den kommende lærlings lokale jobcenter inden ansættelsen. Læs mere hos STAR.


Særligt om skolepraktik

Skolepraktik betragtes som beskæftigelse – så der kan kun ydes tilskud på 45 kr., hvis SKP-lærlingen opfyldte ledighedsbetingelsen og var 25 år, da grundforløbet blev påbegyndt.


Opfyldte SKP-lærlingen ikke ledighedsbetingelsen, kan der ydes 30 kr. i timen i op til to år, hvis vedkommende var ufaglært, da grundforløbet blev påbegyndt.

Begrænsninger i muligheden for at få tilskuddet

Det fremgår af EU’s statsstøtteregler - kaldet "de minimis-reglen" - at den samlede de minimis-støtte til virksomheden ikke må overstige i alt 200.000 EURO over en 3-årig periode. Når der f.eks. er tale om koncerner bestående af et moderselskab og et eller flere datterselskaber, er det derfor vigtigt at afgrænse, hvilke enheder der skal regnes med til virksomheden. Det skal således vurderes, om de minimis-grænsen gælder for hvert enkelt selskab i koncernen eller for koncernen som helhed.

De minimis-reglen giver ikke nærmere anvisninger på, hvordan begrebet "virksomheden" skal afgrænses. Det vil derimod i hvert enkelt tilfælde bero på en konkret vurdering af forholdene mellem forskellige enheder, om der er tale om en eller flere virksomheder, og dermed om støtten skal kumuleres for hver enkelt virksomhed.

Virksomheder med mange voksenlærlinge skal være opmærksomme på, at tilskuddet fra jobcentret eller andre tilskudsordninger kan begrænses eller helt bortfalde.

De minimis-reglen er ikke gældende for tilskud fra AUB, da AUB's midler er arbejdsgiverfinansieret.


Senest opdateret 08-06-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.