Tilskud til lærlinge

Tilskud til lærlinge

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – AUB - giver tilskud/lønrefusion til virksomheder, der har lærlinge, som er på skole.

Virksomheden skal udfylde en ansøgning til AUB (Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag) om lønrefusion under skoleophold.

AUB sender lønrefusionsblanketten til dig, når de har modtaget indberetning fra skolen om, at din elev har været på skole. Skolen skal indberette skoleophold til AUB, når eleven er færdig med skoleopholdet eller efter 10 uger, hvis skoleopholdet er mere end 10 uger. 

Lønrefusionen er per 1. januar 2017 hævet med 7,4%.

Tilskuddet udgør i 2017:

  • 1. års lærlinge pr. skoleuge 2.520 kroner
  • 2. års lærlinge pr. skoleuge 2.790 kroner
  • 3. års lærlinge pr. skoleuge 3.150 kroner
  • 4. års lærlinge pr. skoleuge 3.710 kroner

Til voksenlærlinge gives en forhøjet lønrefusion under skoleophold. Lønrefusionssatsen til lærlinge over 25 år er per 1. januar 2017 5.030 kroner per skoleuge.

Satserne er gældende for 2017.

Tilskud til transport når lærlingen er på skoleophold

Når lærlingen er på skoleophold, godtgør virksomheden lærlingens udgifter til transport, hvis den samlede skolevej – frem og tilbage – er 20 km eller derover. 

Virksomheden kan få refunderet 80% af udgifterne til lærlingens transportudgifter til og fra skoleopholdet - når lærlingen tager billigste offentlige transportmiddel. 

Virksomheden skal søge om tilskud til lærlingens befordring, samtidig med at der søges om lønrefusion under skoleophold.

Lærlingen skal så vidt muligt benytte offentlige transportmidler – og på billigste måde i form af abonnementskort, klippekort og lignende. 

Hvis det vil medføre urimeligt store ulemper for lærlingen at bruge offentlig transport, kan virksomheden vælge at indgå en aftale med lærlingen om, at eget transportmiddel kan anvendes. Pr. 1. januar 2017 ydes lærlingen et tilskud på 0,97 kr. pr. km. Men husk, at virksomheden får alene refusion på 80% af udgifterne set i forhold til billigste offentlige transportmiddel.

Praktikbonus på op til 15.000 kroner

Vælger du som virksomhed at uddanne ekstra lærlinge i 2017 i forhold til de tre seneste år, får du udbetalt en praktikbonus på op til 15.000 kroner per ekstra praktikårselev.

Der vil være en pulje på 20 millioner kroner i 2017, hvilket betyder, at den faktiske bonus pr. ekstra lærling vil afhænge af, hvor mange virksomheder der er berettiget til bonus. Derfor kan beløbet blive mindre end 15.000 kroner, hvis mange virksomheder er berettiget til bonus.

Praktikbonussen udbetales automatisk til din virksomhed, hvis du er berettiget hertil – så du skal ikke foretage dig noget yderligere. Praktikbonussen beregnes og udbetales første gang medio 2018 til din NemKonto. Bonussen størrelse for 2017 offentliggøres medio 2018 på virk.dk.

Du er berettiget til en praktikbonus, hvis du i 2017 tager en ekstra lærling i forhold til det gennemsnitlige antal lærlinge på virksomheden i perioden 2014–2016. Opgørelsen heraf baserer sig på antal praktikårselever. Det betyder fx, at en virksomhed, der ansætter en lærling med start pr. 1. december 2017, får en praktikbonus for 2017 på i alt 15.000 kroner x (31 dage/365 dage) = 1.274 kroner.

Startdatoen er altså det tidspunkt, hvor lærlingen rent faktisk påbegynder en uddannelsesaftale og ikke datoen for indgåelse af aftalen.

Tilskud når lærlinge uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale

Hvis virksomhederne indgår en uddannelsesaftale med en lærling, der uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale - fx på grund af konkurs - ydes et særligt tilskud. Virksomheden kan få et tilskud svarende til 60 % af AUB-lønrefusionstaksten i praktikperioderne. Herudover ydes sædvanlig refusion til lærlinge under skoleophold.

Virksomheder har ret til lønrefusion i praktikperioden 360 dage efter uddannelsesaftalens startdato. Dette gælder for alle aftaler, der er indgået efter 1. januar 2014. Virksomheden modtager lønrefusion for praktik i resten af uddannelsesperioden.

Virksomheden bør inden indgåelse af uddannelsesaftale kontakte erhvervsskolen for at sikre, at lærlingen er registreret som ”lærling der uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale”.

Løntilskudssatserne i praktikperioderne til lærlinge, der uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale, er fastsat på finansloven og udgør for 2016:

  • 1.390 kr. pr. uge pr. 1. års elever 
  • 1.530 kr. pr. uge pr. 2. års elever 
  • 1.730 kr. pr. uge pr. 3. års elever 
  • 2.030 kr. pr. uge pr. 4. års elever

Løntilskudssats for voksenelever udgør for 2016:

  • 2.780 kr. pr. uge pr. voksenelev
Tilskuddet gives ikke til voksenlærlinge, når der ydes tilskud via jobcentret.


Senest opdateret 29-08-2017

Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

2012 8283

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.