Elinstallatøruddannelsen

Elinstallatøruddannelsen

Elinstallatøruddannelsen er en kort, videregående teknikeruddannelse, der gennemføres på et erhvervsakademi.

Undervisningen er gratis, dog skal man regne med udgifter til bøger. Der kan desuden søges om SU under uddannelsen.

For at blive optaget på uddannelsen skal man have

  • En erhvervsuddannelse som elektriker eller en erhvervsuddannelse inden for automatik og proces eller i elektronik og svagstrøm eller
  • En anden relevant erhvervsuddannelse samt matematik på niveau C
Den studerende lærer selvstændigt at kunne projektere, installere og varetage driften af systemer inden for stærkstrømsteknik. Den uddannede skal kunne integrere viden om tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige forhold med metodiske overvejelser i forbindelse med projektering, dimensionering, installation og drift af systemer inden for stærkstrømsteknik.

Den uddannede skal kunne vurdere og anvende tidssvarende teknologier og metoder og kunne tilegne sig ny viden inden for området samt tilgrænsende områder.

Uddannelsen indeholder følgende obligatoriske emneområder:

  • Alment - herunder sproglig kommunikation, teknisk dokumentation, matematik og fysik, informationsteknik samt laboratorie- og måleteknik
  • Virksomheden - herunder erhvervsmæssigt køb og salg, økonomi, organisation, projektledelse, jura, miljø og sikkerhed, kvalitet samt virksomhedsteknik
  • Ét bundet valgemne inden for teknologi i stærkstrøm

Desuden indeholder uddannelsen:

  • Et valgfrit specialeforløb, der giver mulighed for at fordybe sig i specifikke emner inden for stærkstrøm
  • Et afsluttende eksamensprojekt, hvor den studerende på analytisk og metodisk grundlag skal dokumentere evnen til at bearbejde en kompleks og praksisnær problemstilling i relation til en konkret opgave inden for emneområdet teknologi.

Praktik

Som led i uddannelsen skal den studerende ud i op til 3 måneders praktik i en virksomhed - som regel sker praktikken i løbet af 4. semester. Praktikken for den studerende kan sidestilles med et fuldtidsjob, men den studerende skal ikke have løn under praktikopholdet, hvor den studerende fortsat modtager SU.

Mere information

Man kan få mere at vide om uddannelsen ved at henvende sig til det nærmeste erhvervsakademi, som er godkendt til uddannelsen. Find oversigt over godkendte akademier og deres kontaktinforation i boksen til højre på siden.

Videreuddannelse

Elinstallatøren kan videreuddanne sig til diplomingeniør, maskinmester m.v.

Efteruddannelse

Elinstallatører kan deltage på elbranchens efteruddannelseskurser, men så skal der i givet fald betales fuld deltagerbetaling, og der ydes ikke refusion for løntab.

TEKNIQ udvikler og afholder kurser for organisationens medlemmer.

Jobbet som elinstallatør

Elinstallatøren beskæftiges blandt andet med arbejde inden for elektriske installationer og forsyningsnet, procesinstrumentering og styrings- og reguleringsteknik. Elinstallatørens arbejdsopgaver er f.eks. planlægning, projektering, dimensionering samt opsætning og vedligeholdelse af anlæg og installationer inden for stærkstrøm.

Elinstallatøren kan både arbejde i installatørvirksomheder, industrivirksomheder og rådgivende ingeniørfirmaer.

Som installatør kan man arbejde som tekniker i virksomheder eller søge autorisation som elinstallatør. Mange benytter en autorisation som grundlag for at etablere egen virksomhed inden for elbranchen.

Elinstallatørens styrke er en håndværksmæssig kunnen kombineret med en teknisk uddannelse.


Senest opdateret 12-08-2020

Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581joergen-prosper-soerensen

Jørgen Prosper Sørensen

Uddannelsespolitisk konsulent

jps@tekniq.dk

7741 1525

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.