Vvs-installatøruddannelsen

VVS-installatøruddannelsen

Vvs-installatøruddannelsen er en kort, videregående teknikeruddannelse, der gennemføres på et erhvervsakademi.

Undervisningen er gratis, dog skal man regne med udgifter til bøger. Der kan desuden søges om SU under uddannelsen.

For at blive optaget på uddannelsen skal man have
  • en vvs-energiuddannelse eller
  • en anden relevant erhvervsuddannelse samt matematik på niveau C
Den studerende lærer selvstændigt at kunne projektere, installere og varetage driften af systemer inden for kedelcentraler, varme- og ventilationsanlæg, vand- og afløbsinstallationer samt gassystemer. Den uddannede skal kunne opnå viden om tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige forhold med metodiske overvejelser i forbindelse med projektering, dimensionering, installation og drift af ovennævnte installationer.

Den uddannede skal kunne vurdere og anvende tidssvarende teknologier og metoder og kunne tilegne sig ny viden inden for området samt tilgrænsende områder.

Uddannelsen indeholder følgende obligatoriske emneområder:

  • Alment - herunder sproglig kommunikation, teknisk dokumentation, matematik og fysik, informationsteknik samt laboratorie- og måleteknik
  • Virksomheden - herunder erhvervsmæssigt køb og salg, økonomi, organisation, projektledelse, jura, miljø og sikkerhed, kvalitet samt virksomhedsteknik

Desuden indeholder uddannelsen

  • Et valgfrit specialeforløb, der giver mulighed for at fordybe sig i specifikke emner inden for vvs-teknologi
  • Et afsluttende eksamensprojekt, hvor den studerende på analytisk og metodisk grundlag skal dokumentere evnen til at bearbejde en kompleks og praksisnær problemstilling i relation til en konkret opgave inden for emneområdet teknologi

Praktik

Som led i uddannelsen skal den studerende ud i op til 3 måneders praktik i en virksomhed - som regel sker praktikken i løbet af 4. semester. Praktikken for den studerende kan sidestilles med et fuldtidsjob, men den studerende skal ikke have løn under praktikopholdet, hvor den studerende fortsat modtager SU.

Få mere at vide

Man kan få mere at vide om uddannelsen ved at henvende sig til det nærmeste erhvervsakademi, som er godkendt til uddannelsen. Find oversigt over godkendte erhvervsakademier samt kontaktdata i boksen til højre på siden.

Videreuddannelse

VVS-installatøren kan f.eks. videreuddanne sig til VVS-ingeniør. Installatørskolerne har indgået aftaler om merit med ingeniørskolerne, således at installatører på forhånd er tildelt en vis merit på VVS-ingeniørstudiet.

Efteruddannelse

VVS-installatører kan deltage på vvs-branchens efteruddannelseskurser, men der skal betales fuld deltagerbetaling og der ydes ikke refusion for løntab.

Jobbet som VVS-installatør

VVS-installatørens arbejdsopgaver er fx planlægning, projektering, dimensionering samt opsætning og vedligeholdelse af anlæg og installationer inden for eksempelvis varme-, ventilation- og afløbsinstallationer.

VVS-installatøren kan både arbejde i installatørvirksomheder, hos producenter af installationstekniske komponenter, hos vvs-grossister og rådgivende ingeniørfirmaer.

Som installatør kan man arbejde som tekniker i virksomheder eller søge autorisation som VVS-installatør. Mange benytter en autorisation som grundlag for at etablere egen virksomhed inden for vvs-branchen.

VVS-installatørens styrke er en håndværksmæssig kunnen kombineret med en teknisk- og virksomhedsrelateret uddannelse.


Senest opdateret 12-08-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.