Den registreredes rettigheder

Den registreredes rettigheder omfatter især oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger, ret til indsigt i registrerede og behandlede personoplysninger, ret til berigtigelse, ret til sletning og ret til indsigelse. 

Den dataansvarlige skal give den registrerede enhver oplysning eller meddelelse i en kortfattet, gennemsigtig, letforståelig og lettilgængelig form og i et klart og enkelt sprog. Oplysningerne skal gives inden en måned, og som udgangspunkt kan der ikke beregnes gebyr herfor.

Oplysning om indsamling af personoplysninger

Den dataansvarlige skal give følgende oplysninger til den registrerede ved indsamling af personoplysninger, med mindre den registrerede er bekendt med oplysningerne:
 • Identitet og kontaktoplysninger for den dataansvarlige
 • Formålene med behandlingen og retsgrundlaget for behandlingen
 • De lovlige interesser der forfølges af den dataansvarlige eller en tredjemand
 • Eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne
 • At den dataansvarlige agter at overføre oplysningerne til tredjemand 
Endvidere skal der gives oplysning om
 • Det tidsrum hvor personoplysningerne vil blive opbevaret
 • Retten til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til at trække et samtykke tilbage på ethvert tidspunkt
 • Retten til at indgive klage til en tilsynsmyndighed
 • Om meddelelser af peronoplysninger er lovkrav eller kontraktkrav, om der er pligt til afgivelse deraf, og konsekvenserne hvis den registrerede ikke afgiver oplysningerne
 • Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering samt de forventede konsekvenser for den registrerede
Hvis personoplysningerne ikke er indsamlet hos den registrerede, skal den dataansvarlige give den registrerede følgende yderligere oplysninger, med mindre den registrerede er bekendt med oplysningerne:
 • De berørte kategorier af personoplysninger
 • De legitime interesser der forfølges ved behandling baseret på afvejningsreglen
 • Hvilken kilde peronoplysningerne hidrører fra

Den registreredes indsigtsret

Den registrerede har ret til bekræftelse på, om personoplysninger behandles og i givet fald til personoplysningerne. Den registrerede kan også anmode om information om:
 • Formålene med behandlingen
 • De berørte kategorier af peronoplysninger
 • De modtagere som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til
 • Det påtænkte tidsrum hvor personoplysningerne vil blive opbevaret
 • Retten til berigtigelse, sletning, begrænsning eller indsigelse
 • Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
 • Enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos den registrerede
 • Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering samt de forventede konsekvenser for den registrerede

Retten til berigtigelse af personoplysninger

Den registrerede har ret til at få urigtige, herunder ufuldstændige, personoplysninger om sig selv berigtiget uden unødig forsinkelse.

Retten til sletning af personoplysninger

Den registrerede har ret til at få personoplysninger om sig selv slettet uden unødig forsinkelse hvis:
 • Personoplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, de blev indsamlet til eller behandlet
 • Den registrerede trækker sit samtykke tilbage, og der ikke er et andet grundlag for behandlingen
 • Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen, og der ikke er lovlige grunde til behandlingen, der går forud for indsigelsen
 • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt
 • Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse for den dataansvarlige
 • Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester
Den registrerede har dog ikke ret til sletning af personoplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed eller for at overholde en retlig forpligtelse.

Retten til begrænsning af personoplysninger

Den registrerede har ret til at kræve, at den dataansvarlige skal begrænse behandlingen af personoplysninger hvis:
 • Rigtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede
 • Behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at behandlingen heraf begrænses
 • Den dataansvarlige ikke længere har brug for peronoplysningerne til behandling, men de er nødvendige, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
 • Den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i perioden, mens det kontrolleres, om den dataansvarliges lovlige interesser går forud for den registreredes lovlige interesser
Efter begrænsning må sådanne personoplysninger opbevares, men kun behandles med samtykke eller for at fastlæge retskrav

Retten til dataportabilitet

Den registrerede har ret til at transmittere personoplysninger til en anden dataansvarlig, når behandlingen er baseret på den registreredes samtykke eller opfyldelsen af en kontrakt, og behandlingen af personoplysningerne foretages automatisk. Den dataansvarlige må derfor ikke hindre dette, men skal forsyne den registrerede med en kopi af personoplysningerne i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Retten til indsigelse og automatiske individuelle afgørelser

Den registrerede har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger baseret på samfundsinteresser, myndighedsudøvelse eller afvejningsreglen, med mindre den dataansvarlige påviser vægtige lovlige grunde til behandlingen, der går forud for den registreredes interesser med henblik på direkte markedsføring, herunder indsigelse mod profilering. 
Den registrerede har som udgangspunkt ikke pligt til at være genstand for en afgørelse alene baseret på automatisk behandling, herunder profilering, hvis afgørelsen har retsvirkning eller betydeligt påvirker den registrerede.


Senest opdateret 30-10-2017

Preben Meinecke-Søes

Preben Meinecke-Søes

Advokat(L)
og mediator

7741 1567

Kim Koch

Kim Koch

Konsulent og advokat

kko@tekniq.dk

7741 1592

6010 7600

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.