BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Romance Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220520T114058Z DESCRIPTION:Vi glæder os til at byde dig velkommen til webinar den 14. jun i kl. 14.00!\n\nDeltag i webinaret om EU’s Taksonomiforordning – klik på linket her: \n👇👇👇\n \nDeltag i webinaret: EU’s Takso nomiforordning \n \n \n \nInfo:\nEU Taksonomien\, som er EU’s klassifikationssystem for bæredygtige aktiviteter\, er trå dt i kraft. Den stiller krav om rapportering for 2021 for de største virk somheder og forventes allerede nu at have stor betydning for en stor del a f dansk erhvervsliv. Derudover forventes kravene at gælde for alle store virksomheder fra regnskabsåret 2024. \n \nI den forbindelse inviterer TEK NIQ Arbejdsgiverne\, VELTEK og FABA i samarbejde med EY til et webinar om EU Taksonomien\, hvor rapporteringskravene vil blive præsenteret og de ko nkrete indvirkninger for medlemsvirksomhederne kortlagt. \n \nDeltagerne f år en introduktion og indsigt i EU Taksonomien\, som er målrettet til vi rksomheder i de forskellige dele af værdikæden\, dvs. installationsvirks omheder\, leverandører og producenter.\n \nWebinaret vil præcisere de fo rskellige roller/forpligtelser som aktørerne i leveringskæden pålægges med EU Taksonomien (producenter/leverandører/installatører)\, herunder: \n \n* Hvilke typer virksomheder skal allerede efterleve taksonomireglerne i regnskabsåret 2022?\n* Hvilke typer virksomheder er ikke direkte er fo rpligtet i 2022\, men alligevel helt/delvist omfattet\, fordi de er lever andører til virksomheder\, som skal efterleve taksonomireglerne i 2022?\n * Hvilke forventninger/udsigter er der til at alle aktører i branchen (ua nset størrelse) bliver forpligtet i fremtiden?\n \nWebinaret henvender si g primært til virksomheder\, der allerede er eller forventes at blive omf attet af taksonomiforordningen (regnskabsklasse D og Store C)\, men alle \ ninteresserede er naturligvis velkomne til at se med. Deltagelse er gratis . \n \n \n \n DTEND;TZID="Romance Standard Time":20220614T160000 DTSTAMP:20220520T114058Z DTSTART;TZID="Romance Standard Time":20220614T140000 LAST-MODIFIED:20220520T114058Z LOCATION:Online PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=da:Webinar om EU's Taksonomiforordning TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C03AF3B9486CD801000000000000000 01000000019301CB7ED60A744B10BA010BE8CCF2F X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Vi glæder os til at byde dig velkomme n til webinar den 14. juni kl. 14.00!


Deltag i webinaret om EU’s Taksonomiforordning – klik på linket her:

👇\;👇\;👇\;

 \;

Deltag i webinaret: EU’s  Taksonomiforordning

 \;

 \;

< span lang=SV style='font-size:14.0pt\;color:#2F5597\;mso-ansi-language:SV' > \;

Info:

EU Taksonomien\, som er EU’s klassifikationssystem for bæred ygtige aktiviteter\, er trådt i kraft. Den stiller krav om rapportering f or 2021 for de største virksomheder og forventes allerede nu at have stor betydning for en stor del af dansk erhvervsliv. Derudover forventes krave ne at gælde for alle store virksomheder fra regnskabsåret 2024.

 \;

I den forbindelse inviterer TEKNIQ Arbejdsgiverne\, VELTEK og FABA i samarbejde med EY til et webinar om EU Taksonomien\, hvor rapporteringsk ravene vil blive præsenteret og de konkrete indvirkninger for medlemsvirk somhederne kortlagt.

 \;

Deltagerne får en introduktion og ind sigt i EU Taksonomien\, som er målrettet til virksomheder i de forskellig e dele af værdikæden\, dvs. installationsvirksomheder\, leverandører og producenter.

 \;

Webinaret vil p ræcisere de forskellige roller/forpligtelser som aktørerne i leveringsk æden pålægges med EU Taksonomien (producenter/leverandører/installatø rer)\, herunder:

 \;

  • Hvilke typer virksomheder skal allered e efterleve taksonomireglerne i regnskabsåret 2022?
  • Hvilk e typer virksomheder er ikke direkte er forpligtet i 2022\, men alligevel helt/delvist omfattet\,  \;fordi de er leverandører til virksomheder\ , som skal efterleve taksonomireglerne i 2022?
  • < li class=MsoListParagraph style='margin-left:2.25pt\;mso-list:l0 level1 lf o3'>Hvilke forv entninger/udsigter er der til at alle aktører i branchen (uanset størrel se) bliver forpligtet i fremtiden?

 \;

Webinaret henve nder sig primært til virksomheder\, der allerede er eller forventes at bl ive omfattet af taksonomiforordningen (regnskabsklasse D og Store C)\, men alle

interesserede er naturligvis velko mne til at se med. Deltagelse er gratis.

 \;

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR