Preben Meinecke-Søes

Preben Meinecke-Søes

Advokat(L)
og mediator

7741 1567

Hvem betaler, når ventilationsanlægget ikke fungerer?

Det spørger et medlem TEKNIQs eksperter om. Læs svaret her.

Spørgsmål

Under en netop afsluttet byggesag har Bygherren B A/S fået udvidet en del af sine eksisterende bygninger. En ingeniørvirksomhed har ydet rådgivning vedrørende de ingeniørmæssige forhold, mens vi var underentreprenør på ventilations- og vvs-entreprisen.

I den rådgivende ingeniørs udbudsmateriale er der oplysninger om luftmængder i de enkelte rum, ligesom der i udbudstegningerne er vejledende kanaldimensioner.

Entrepriserne blev afleveret i efteråret 2015, og umiddelbart efter blev der konstateret problemer med ventilationsanlægget. Det var ikke muligt at udbedre problemerne.

Som situationen er nu, kan vi ikke få vores restentreprisesum, og bygherren kræver, vi afhjælper nu. Hvad skal vi gøre?

Svar

Udbudsmaterialet viser, at det er jeres opgave at dimensionere ventilationsaggregater og kanalsystemet i henhold til tegninger og beskrivelser. Det er understreget i beskrivelsen, at kanaldimensionerne på tegningerne er vejledende.

Etablering af et ventilationsanlæg er som hovedregel et arbejde udbudt på funktionskrav. Det vil sige, at den endelige projektering af ventilationsanlægget er jeres ansvar. Hvis I alene har lagt de dimensioner, der fremgår af udbudsprojektets tegninger til grund, kan dette være årsagen til problemerne med indeklimaet.

Hvis bygherren senere beviser, at temperaturkrav og luftmængder, der er angivet i arbejdsbeskrivelsen, ikke overholder gældende normer eller Arbejdstilsynets krav om rumtemperatur, vil I stå med en vanskelig sag.

Der foreligger talrige afgørelser fra Voldgiftsnævnet om lignende tilfælde. I de tilfælde, hvor den væsentligste årsag til manglerne kan henføres til den rådgivende ingeniørs projekt, og hvor det kan fastslås, at den udførende underentreprenør har tilsidesat sin dimensioneringsforpligtelsen, vil der være et solidarisk ansvar for den udførende underentreprenør og ingeniøren over for bygherre.

Men i det indbyrdes forhold mellem entreprenøren og ingeniøren er ingeniørens ansvar subsidiært (rådgiveren betaler kun, hvis entreprenøren ikke kan), og rådgiverens ansvar kan under henvisning til ABR 89 pkt. 6.2.5 blive begrænset til den del af tabet, der kan henføres til ingeniøren.


Preben Meinecke-Søes, advokat, TEKNIQ

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.