Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566

3035 2151

Debatindlæg: Her er vores bud på en ny energispareordning

Debatindlæg af adm. direktør Niels Jørgen Hansen bragt på Altinget Energi og Klima onsdag den 10. januar 2018

Energispareordningen har i årevis været en vigtig faktor i Danmarks grønne omstilling. Men ordningen, der yder støtte til danske energiprojekter, har i sin nuværende form udspillet sin rolle.

Den er for dyr, bureaukratisk, udsat for misbrug og skævvridende. Så langt synes de fleste at være enige.

Vi hører ofte, at det går fremad for den grønne omstilling i Danmark. Derfor er det fristende at spørge, om der fortsat er behov for en ordning. Hos TEKNIQ Installationsbranchen mener vi ja.

Uden særlige incitamenter vil der simpelthen blive investeret alt for lidt i energieffektiviseringer i forhold til, hvad der er samfundsmæssigt fornuftigt.

Den grønne omstilling handler ikke kun om at erstatte fossile brændsler med vedvarende energikilder. Nej, den handler i lige så høj grad om, hvordan vi bruger energien mest effektivt.

Brug for økonomisk gulerod

Det koster penge at producere energi – uanset, om den stammer fra olie eller vind. Også de grønne løsninger kræver infrastruktur, drift og vedligehold.

Den mest effektive energibesparelse findes derfor i den energi, der kan undværes. Det gælder med andre ord om at begrænse energiforbruget mest muligt.

Af samme grund skal energieffektiviseringer prioriteres som en afgørende del af den grønne omstilling – ganske som Energikommissionen slog fast i sin rapport fra sommeren 2017.

Danmark skal i perioden 2006-2020 øge energieffektiviteten med 20 procent, og videre frem mod 2050 stiller EU’s energieffektiviseringsdirektiv krav om, at alle medlemslande hvert år opnår nye energibesparelser svarende til 1,5 procent årligt af forbruget.

I dag indfries de mål i væsentlig grad via Energispareordningen.

Men energieffektiviseringer kommer ikke af sig selv – ligesom solcelleparker og vindmøller heller ikke gør det.

Og ligesom der gives støtte til produktion af vedvarende energi gennem PSO og nu finansloven, er der også behov for at støtte energieffektiviseringer.

Erfaringerne både fra Danmark og landene omkring os viser nemlig, at der er brug for en økonomisk gulerod, hvis de grønne ambitioner skal omsættes til konkrete energibesparelser.

I en ny undersøgelse fra YouGov og Tekniq svarer næsten tre ud af fire boligejere, at økonomisk tilskud kan få dem til at foretage flere energirenoveringer i deres hjem.

Langsigtet og markedsbaseret løsning

Derfor er det TEKNIQs anbefaling at erstatte den eksisterende energispareordning med et alternativ – et alternativ, som skal være billigere, enklere og mere effektivt.

Konkret foreslår vi følgende:

For det første bør en ny ordning være langsigtet og have klare mål og rammer. Ordningen skal bygge på målsætningen om at sænke det årlige bruttoenergiforbrug i Danmark med 1,5 procent.

For det andet skal en ny ordning målrettes energiforbruget i bygninger og sikre, at vi udnytter det store potentiale, der findes for energibesparelser netop her.

I dag tegner bygninger sig for knap 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark og er dermed en helt central udfordring for den grønne omstilling.

Det er samtidig et område, hvor der kan hentes store energibesparelser ved installation af fjernvarme, varmepumper, vandbesparende armaturer, intelligent styring af lys, varme og ventilation.

For erhvervslivet er der desuden et betydeligt potentiale i at effektivisere forbruget af procesenergi.

Aalborg Universitet fastslog i en nylig rapport, at vi frem mod 2050 skal effektivisere varmeforbruget i bygningsmassen med 35-40 procent.

Sker det ikke, løber merprisen for energi i vejret – og vil i 2050 runde to milliarder kroner årligt.

En ny ordning skal derfor sætte klare, konkrete mål for reduktion af bygningers forbrug af energi, der sikrer, at vi når en samlet reduktion af energiforbruget på 30-50 procent i 2050.

Ny ordning skal styrke fri konkurrence

For det tredje skal fremtidens energispareordning være mere markedsbaseret og belønne de mest omkostningseffektive løsninger.

Det betyder, at alle aktører skal inviteres med i konkurrencen om at opnå de bedste energibesparelser til den laveste pris.

Hvis energibesparelser reserveres til at blive solgt i store statslige udbudsrunder, vil det afskære mange aktører fra at deltage.

Det vil svække den frie konkurrence og fratage slutbrugerne muligheden for selv at bestemme, hvem der skal udføre energibesparelserne.

For det fjerde
mener vi, at indsatsen bør fortsætte på mindst samme niveau som tidligere. Den skal som hidtil finansieres af de borgere og virksomheder, der kan opnå tilskud fra puljen.

Og fremover skal tilskud fra ordningen alene kunne udnyttes af de borgere og virksomheder, der finansierer ordningen.

Tiden er løbet fra den gældende ordning, som i stor udstrækning bruges af energiselskaberne til at udføre forbedringer i egne distributionsnet.

Den opgave finansieres i forvejen af kundernes energiregninger.

Flere besparelser for pengene

For det femte bør tilskud i videst muligt omfang være baseret på standardværdier, som vi allerede benytter i dag – antallet af standardværdier skal udvides betydeligt og gælde for både virksomheder og private.

Det styrker konkurrencen, når alle ved et tabelopslag kan se, hvor meget de forskellige energibesparelser er værd.

Samtidig øges gennemsigtigheden, og det reducerer meget af den administration og dokumentation, som tynger ordningen i dag.

Hvor en standardværdi ikke lader sig fastlægge, skal det være muligt at opnå tilskud på baggrund af en specifik beregning – ligesom i dag.

Kort sagt er der brug for en ambitiøs, langsigtet energispareordning med fokus på reduktion af særligt bygningers energiforbrug, på stærkere konkurrence blandt alle aktører, på afbureaukratisering og på brug af flere standardværdier.

En ordning bygget på disse elementer vil forbedre energispareindsatsen og sikre flere energibesparelser for pengene.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.