Afskedigelse af større omfang

LLU på erhvervsskolerne

I forbindelse med masseafskedigelser (afskedigelser af større omfang), er der visse retningslinjer som skal overholdes og forhandlinger der skal være på plads.

"Påtænke"-fasen 

Lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang kommer i anvendelse, hvis antallet af påtænkte afskedigelser inden for en 30 dages periode vil udgøre:

  • Mindst 10 i virksomheder, som normalt beskæftiger 20 og færre end 100.
  • Mindst 10 pct. i virksomheder, som normalt beskæftiger 100 og under 300.
  • Mindst 30 i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 300. 
Antal "normalt beskæftigede" beregnes som gennemsnittet over de sidste 4 kvartaler.

I antallet af afskedigelser medregnes andre ophør, som ikke kan tilregnes medarbejderen. Herunder opsigelser, der er foranlediget af særlige gunstige fratrædelsesvilkår. Dette forudsat, at antallet efter ovenstående punkter udgør 5 eller derover.

Tidsbegrænsede ansættelser medregnes ikke som fratræden (fx uddannelsesaftaler, projektansættelser og lignende).

Hvis antallet af påtænkte afskedigelser falder ind under ovenstående, skal der så tidligt som muligt indledes forhandlinger med lønmodtagerne - eller disses repræsentanter, såfremt sådanne findes.

Forhandlingsfasen

Formålet med forhandlingerne er at nå frem til en aftale om at undgå afskedigelser eller begrænse antallet af afskedigelser, samt afbøde følgerne af afskedigelserne (omplacering eller omskoling). Til brug ved forhandlingerne skal der gives alle de for sagen relevante oplysninger. Loven indeholder i § 6 en opremsning af minimumskravet til oplysninger.

Virksomheden skal samtidig fremsende en kopi af informationsmaterialet til Det regionale Beskæftigelsesråd. Dette er første henvendelse til Det regionale Beskæftigelsesråd (sendes til Jobcentret, som er sekretariat for Det regionale Beskæftigelsesråd).

Forhandlingerne afsluttes

Hvis virksomheden stadig - efter at have forhandlet - agter at foretage afskedigelser, som falder ind under definitionen på masseafskedigelser, skal virksomheden sende Det regionale Beskæftigelsesråd skriftlig meddelelse herom. Der er krav til indholdet af den skriftlige meddelelse.

Hvis resultatet af forhandlingerne bliver, at afskedigelserne ikke længere falder ind under bestemmelserne om masseafskedigelser, skal Det regionale Beskæftigelsesråd også informeres om dette.

Hvis antallet af afskedigelser udgør mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted - og der normalt er beskæftiget mindst 100 medarbejdere - kan meddelelsen til Det regionale Beskæftigelsesråd tidligst sendes 21 dage efter, at der er indledt forhandlinger.

Senest 10 dage efter ovennævnte meddelelse til Det regionale Beskæftigelsesråd skal rådet have meddelelse om, hvilke personer der afskediges. Senest samtidig skal disse personer underrettes.

Det anbefales, at man altid kontakter TEKNIQ i forbindelse med afskedigelse af virksomhedens medarbejdere.
Kontakt TEKNIQ

Arbejdsmarkeds-afdelingen

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.