Afskedigelse af større omfang

LLU på erhvervsskolerne

I forbindelse med masseafskedigelser (afskedigelser af større omfang), er der visse retningslinjer som skal overholdes og forhandlinger der skal være på plads.

"Påtænke"-fasen 

Lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang kommer i anvendelse, hvis antallet af påtænkte afskedigelser inden for en 30 dages periode vil udgøre:

  • Mindst 10 i virksomheder, som normalt beskæftiger 20 og færre end 100.
  • Mindst 10 pct. i virksomheder, som normalt beskæftiger 100 og under 300.
  • Mindst 30 i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 300. 
Antal "normalt beskæftigede" beregnes som gennemsnittet over de sidste 4 kvartaler.

I antallet af afskedigelser medregnes andre ophør, som ikke kan tilregnes medarbejderen. Herunder opsigelser, der er foranlediget af særlige gunstige fratrædelsesvilkår. Dette forudsat, at antallet efter ovenstående punkter udgør 5 eller derover. Mere konkret betyder det, at i tilfælde af personalereduktioner, hvor der samtidig med mindelige ophør af arbejdskontrakter foretages egentlige afskedigelser, skal antallet af egentlige afskedigelser udgøre mindst fem, for at fratrædelserne samlet kan nå op over den grænse, der udløser varslingsreglerne i protokollaet.

Tidsbegrænsede ansættelser medregnes ikke som fratræden (fx uddannelsesaftaler, projektansættelser og lignende), medmindre disse afskedigelser foretages, før disse aftaler er udløbet eller opfyldt.

Hvis antallet af påtænkte afskedigelser falder ind under ovenstående, skal der så tidligt som muligt indledes forhandlinger med lønmodtagerne - eller disses repræsentanter, såfremt sådanne findes. Medarbejderne eller tillidsrepræsentanterne kan vælge at tage særligt sagkyndige med under forhandlingerne.

Forhandlingsfasen

Formålet med forhandlingerne er at nå frem til en aftale om at undgå afskedigelser eller begrænse antallet af afskedigelser, samt afbøde følgerne af afskedigelserne (omplacering eller omskoling). Til brug ved forhandlingerne skal der gives alle de for sagen relevante oplysninger. Loven indeholder i § 6 en opremsning af minimumskravet til oplysninger.


Virksomheden skal samtidig fremsende en kopi af informationsmaterialet til Det regionale arbejdmarkedsråd. Dette er første henvendelse til Det regionale arbejdmarkedsråd.

Forhandlingerne afsluttes

Hvis virksomheden stadig - efter at have forhandlet - agter at foretage afskedigelser, som falder ind under definitionen på masseafskedigelser, skal virksomheden sende Det regionale arbejdsmarkedsråd skriftlig meddelelse herom. Der er krav til indholdet af den skriftlige meddelelse.


Hvis resultatet af forhandlingerne bliver, at afskedigelserne ikke længere falder ind under bestemmelserne om masseafskedigelser, skal Det regionale arbejdmarkedsråd også informeres om dette.

Hvis antallet af afskedigelser udgør mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted - og der normalt er beskæftiget mindst 100 medarbejdere - kan meddelelsen til Det regionale arbejdmarkedsråd tidligst sendes 21 dage efter, at der er indledt forhandlinger.

Senest 10 dage efter ovennævnte meddelelse til Det regionale arbejdmarkedsråd skal rådet have meddelelse om, hvilke personer der afskediges. Senest samtidig skal disse personer underrettes.

Hvad sker der, hvis en arbejdsgiver undlader at følge reglerne?

Hvis virksomheden undlader at indlede forhandlinger med medarbejderne eller undlader at sende meddelelsen til Arbejdsmarkedsrådet, skal virksomheden yde de pågældende medarbejdere en godtgørelse.

Godtgørelsen kan inddrage mellem 30 dage og 8 ugers løn.

Ud over at virksomheden kan pålægges at yde en godtgørelse til medarbejderne, kan virksomheden i Arbejdsretten blive dømt til at betale en bod for overtrædelse af reglerne.

Det anbefales, at man altid kontakter TEKNIQ Arbejdsgiverne i forbindelse med afskedigelse af virksomhedens medarbejdere.

Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.