Tillidsrepræsentanter og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø

TEKNIQs overenskomster sætter rammerne for tillidsrepræsentanter. I Lederaftalen er der ingen tillidsmandsregler, men en talsmand.

Tillidsrepræsentantens funktion

 • Tillidsrepræsentanten skal medvirke til at fremme et roligt og godt samarbejde på virksomheden
 • Tillidsrepræsentanten skal efter anmodning deltage i behandling af uoverensstemmelser på arbejdspladsen og kan frit rette henvendelse til sit forbund, hvis der ikke opnås enighed med arbejdsgiveren.
 • Tillidsrepræsentanten kan efter forudgående underretning forlade sit arbejde for at varetage sit hverv
 • Deltagelse i møder foranlediget af arbejdsgiveren betales med sædvanlig løn (ved akkord – gennemsnitsfortjeneste). Ved deltagelse i møder foranlediget af forbundet betales ingen løn 
 • Der gives så vidt muligt frihed til deltagelse i kurser for tillidsrepræsentanter.  

Honorar

 • Valggrundlag op til og med 49 medarbejdere betales et årligt honorar på kr. 8.000
 • Valggrundlag mellem 50 og 99 medarbejdere betales et årligt honorar på kr. 15.000 
 • Valggrundlag på 100 medarbejdere eller derover betales et årligt honorar på kr. 30.000

Særligt for tillidsrepræsentanter på el-området

Tillidsrepræsentanten skal orienteres om ansættelse af elektrikere og har påtaleret, hvis der forekommer urimeligheder ved ansættelser eller afskedigelser.

Valg
 • Der kan vælges tillidsrepræsentant på virksomheder med mindst 5 elektrikere.
 • På virksomheder med flere afdelinger kan der vælges flere tillidsrepræsentanter, når antallet er opfyldt for hver afdeling.
 • Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendt dygtige elektrikere (medlemmer af Dansk El-Forbund), der har arbejdet mindst 1 år i de sidste 2 år på den pågældende virksomhed. Hvis færre end 5 opfylder anciennitetskravet, suppleres med elektrikere med mindst 6 måneders anciennitet.
 • Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendt dygtige medarbejdere.
 • Mindst halvdelen af de ansatte på valgtidspunktet skal have deltaget
 • Valget er ikke gyldigt før det er godkendt af Dansk El-Forbund og der er givet meddelelse til TEKNIQ. TEKNIQ skal gøre indsigelse inden 3 uger herefter,
 • Hvor de formelle krav til valg af tillidsrepræsentant ikke er opfyldt, kan medarbejderne udpege en talsmand. 
 • På virksomheder med 3 eller flere tillidsrepræsentanter kan der efter ved lokal enighed vælges en fælles tillidsrepræsentant.
Ophør/afskedigelse
 • Tillidsrepræsentanten kan til enhver tid nedlægge sit hverv.
 • Hvis virksomheden har færre end 5 ansatte i mere end 3 måneder kan arbejdsgiveren skriftligt bringe hvervet til ophør
 • Afskedigelse af tillidsrepræsentanten skal begrundes i tvingende årsag. Afskedigelse kan kun ske efter behandling på et mæglingsmøde begæret af arbejdsgiveren/TEKNIQ, og ansættelsen kan ikke bringes til ophør, før den fagretlige behandling er afsluttet
 • Opsigelsesvarsel 5 måneder (hvis valgt i mere end 5 år sammenhængende – 6 måneders varsel). Ved afskedigelse på grund af arbejdsmangel er varslet 56 kalenderdage
 • Efter ophør som tillidsrepræsentant i mere end 1 år - 6 ugers forlænget opsigelsesvarsel for timelønnede

Særligt for tillidsrepræsentanter på vvs-området

Tillidsrepræsentanten skal orienteres om forestående afskedigelser og har påtaleret, hvis der forekommer urimeligheder ved ansættelser eller afskedigelser. Ved flytning af medarbejdere mellem to afdelinger skal begge tillidsrepræsentanter orienteres.

Valg
 • Der kan vælges en tillidsrepræsentant på virksomheder med mindst 4 medarbejdere.
 • På virksomheder med flere geografisk adskilte afdelinger kan der vælges flere tillidsrepræsentanter, når antallet er opfyldt for hver afdeling.
 • Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de medarbejdere, der har været beskæftiget mindst 9 mdr. i den pågældende virksomhed.
 • Hvis færre end fire medarbejdere opfylder anciennitetskravet, suppleres med medarbejdere med længst anciennitet.
 • Valget meddeles virksomheden (og den lokale afdeling af forbundet). Virksomheden skal gøre indsigelse overfor forbundets lokalafdeling senest 10 arbejdsdage efter meddelelse om valget
Ophør/afskedigelse
 • Tillidsrepræsentanten kan til enhver tid nedlægge sit hverv.
 • Hvis virksomheden har færre end 4 ansatte i mere end 3 måneder bortfalder hvervet, medmindre der indgås skriftligt aftale med arbejdsgiveren om opretholdelse.
 • Afskedigelse af tillidsrepræsentantet skal begrundes i tvingende årsag. Hvis forbundet finder afskedigelsen uberettiget kan sagen behandles fagretligt. Behandlingen startes inden 1 uge og afsluttes hurtigst muligt
 • Opsigelsesvarsel for tillidsrepræsentanten er som for øvrige svende, ved virksomhedsophør dog forlænget med 6 uger
 • Erstatning for uberettiget afskedigelse kan udgøre op til 1 års løn  

Særligt for tillidsrepræsentanter på HK- og TL-området

Det anbefales, at tillidsrepræsentanten orienteres om forestående ansættelser og afskedigelser.

Valg
 • Tillidsrepræsentant vælges på virksomheder med mindst 5 HK- eller TL-funktionærer
 • På virksomheder med flere afdelinger kan der vælges flere tillidsrepræsentanter, når antallet er opfyldt for hver afdeling.
 • Tillidsrepræsentanten vælges blandt medarbejdere med mere end 9 måneders anciennitet. Hvis færre end 5 opfylder anciennitetskravet, suppleres med de funktionærer, der har længst anciennitet.
 • Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendt dygtige medarbejdere.
 • Valget er ikke gyldigt før det er godkendt af HK/TL og der er givet meddelelse til TEKNIQ. TEKNIQ skal gøre indsigelse inden 2 uger herefter,
 • Hvis tillidsrepræsentanten er fraværende, kan medarbejderne udpege en stedfortæder, som i sin funktionsperiode har samme beskyttelse som tillidsrepræsentanten.
 • På virksomheder hvor der ikke kan vælges en HK-/TL-tillidsrepræsentant, kan funktionærerne lade en anden faggruppes tillidsrepræsentant varetage deres interesser.

Ophør/afskedigelse
 • Tillidsrepræsentanten kan til enhver tid nedlægge sit hverv.
 • Hvis antallet af HK-/TL-funktionærer falder til under 5, bortfalder hvervet, medmindre parterne lokalt aftaler andet
 • Afskedigelse skal begrundes i tvingende årsag. Afskedigelse kan kun ske efter behandling på et mæglingsmøde begæret af arbejdsgiveren/TEKNIQ, og ansættelsen kan ikke bringes til ophør, før den fagretlige behandling er afsluttet
 • Opsigelsesvarsel i henhold til Funktionærloven

Lederområdets regler om talsmænd

I Lederaftalen er der ingen tillidsmandsregler, idet tillidsmandsbegrebet er tilknyttet de traditionelle lønmodtagerforbund. Der er dog i Lederaftalens § 14 bestemmelser om Talsmænd, som tilnærmelsesvis kan sammenlignes med tillidsmandsbestemmelserne.

Valg
 • Der kan vælges talsmand på virksomheder med mindst 10 ledende funktionærer.
 • Arbejdsgiveren har påtaleret, hvis han ikke kan anerkende en valgt talsmand. Påtalen skal afgives overfor Ledernes Hovedorganisation senest 1 måned efter valget.
Funktion
 • Talsmanden skal på ledernes vegne forhandle spørgsmål af interesse for lederne, så som arbejdsforhold, ferielægning, generelle lønforhold samt ansættelses- og afskedigelsesprincipper
Ophør/afskedigelse
 • Talsmanden kan til enhver tid nedlægge sit hverv.
 • Afskedigelse må ikke ske som følge af lederens virke som talsmand. Inden talsmanden afskediges skal Ledernes Hovedorganisation underrettes og have mulighed for inden 8 dage at begære forhandling om afskedigelsen.
 • Opsigelsesvarsel i henhold til Funktionærloven


Senest opdateret 04-05-2015

Kontakt TEKNIQ

Arbejdsmarkeds-afdelingen

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.