Arbejdsgivernes Elevrefusion, AER (AUB)

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, AUB - pr. 1. januar 2019


AUB-udbetaling pr. skoleuge pr. elev er:

2017

2018

2019

1. årselever: 

2.520,-

2.560,-

2.750,-

2. årselever   

2.790,-

2.840,-

3.040,-

3. årselever   

3.150,-

3.200,-

3.470,-

4. årselever     

3.710,-

3.760,-

4.040,-

Voksenelever 

5.030,-

5.100,-

5.150,-


Arbejdsmarkedsbidrag
Arbejdsmarkedsbidraget udgør 8 % af den skattepligtige løn.


Befordringsgodtgørelse

Godtgørelse til dækning af udgifter ved brug af egen bil til erhvervsmæssig kørsel, som er omfattet af ligningslovens § 9 B, er skattefri, hvis den ikke overstiger:
 

2017

2018

2019

Kørsel til og med 20.000 km årligt 

3,53 kr. /km.

3,54 kr. /km

3,56 kr. /km

Kørsel udover 20.000 km årligt

1,93 kr. /km

1,94 kr. /km

1,98 kr. /km


Ved brug af egen motorcykel er satsen som for egen bil. Ved brug af egen cykel, knallert eller 45-knallert er satsen 0,53 kr. pr. km.


Skattefri rejsegodtgørelse
 • Efter 24 timers ophold med overnatning kan der til dækning af merudgifter til kost og småfornødenheder udbetales 509 kr. pr. døgn og 21,21 kr. pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedag. Satsen skal reduceres med hhv. 15 % for fri morgenmad, 30 % for fri frokost og 30 % for fri middag.
 • Til dækning af udokumenterede udgifter til logi ved rejser med overnatning i Danmark eller i udlandet kan udbetales 219 kr. pr. døgn. Det er en betingelse, at rejsen varer mindst 24 timer.
I vurderingen af om der er tale om en egentlig rejse, lægger Skat vægt på afstanden og det arbejde, der bliver udført.

Fritvalgskonto
 • Indbetalingen til fritvalgskontoen udgør for timelønnede ansatte 9,9 %. For lærlinge og funktionærlignende ansatte, der skal have løn på søgnehelligdage, udgør betalingen 5,9 %. For funktionærer, der skal have fuld løn på søgnehelligdage og feriefridage, udgør betalingen 3,4 %. Satserne ændres pr. 1. marts 2019 til henholdsvis 10,5%, 6,5% og 4,0%.
 • Udbetaling fra kontoen aftales med medarbejderne hvert år pr. 30. april.
For ansatte under El-installationsoverenskomsten er satsen 9,6%. Pr. 1. marts 2019 reguleres til 10,2%. Der ydes forskudsudbetaling på kr. 1.000,- pr. søgnehelligdag/feriefridag. Dog aldrig mere end der er optjent på fritvalgskontoen.

Arbejdsmarkedspension

Arbejdsgiverbidrag

8 %

Arbejdstagerbidrag

4 %

Samlet bidrag

12 %


Bidraget ydes som procentsats af arbejdstagerens bruttoløn. Efter industri– og VVS overenskomsten og HK-overenskomsten skal indbetalingen ske til Industriens Pension. Efter TL-overenskomsten skal indbetalingen ske til Pension For Funktionærer (PFF). For ansatte under El-installationsoverenskomsten skal der indbetales til Pension Danmark.

Fratrædelsesgodtgørelse

Efter industri– og vvs-overenskomstens § 36, stk. 8 skal der betales 1, 2 eller 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere med hhv. 3, 6 eller 8 års anciennitet, der afskediges på grund af virksomhedens forhold og oppebærer dagpenge. Godtgørelsen beregnes som forskellen mellem højeste dagpengesats (18.866 kr. pr. måned) og 85 % af medarbejderens månedsløn, inkl. fritvalgsopsparing og udbetales som et engangsbeløb. For vvs’ere er det § 42 der er gældende. Her får man en godtgørelse efter 9 mdr. anciennitet (kr. 9.083,10) samt et ekstra tillæg efter 3 års anciennitet (kr. 2.337,50).  Ændres pr. 1. marts 2019 til kr. 9.228,40 og 2.374,90.

G-dage

Virksomheden skal yde en dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag ved afskedigelser og ved hjemsendelser (G-dage). Denne ydelse udgør

2017

2018

2019

Ved mindst 4 timers beskæftigelse pr. dag   

849 kr.

860 kr.

871 kr.

Ved mindre end 4 timers beskæftigelse pr. dag

425 kr.

430 kr.

436 kr.


Der betales ikke feriepenge, arbejdsmarkedsbidrag eller ATP af dagpengegodtgørelse.
For at have ret til godtgørelse efter reglen om G-dage skal medarbejderen dels være medlem af en a-kasse og dels forud for hjemsendelsen have været beskæftiget hos samme virksomhed i et antal timer, der svarer til to ugers overenskomstmæssig beskæftigelse inden for de sidste 4 uger.  Se mere på: www.star.dk 

Sygedagpenge
(Timelønnede med under 6/3 måneders anciennitet)
Ved sygemelding inden for de første 8 uger af ansættelsen skal arbejdsgiver ikke betale sygedagpenge til timelønnede medarbejdere. Virksomheden skal dog huske at melde fraværet via NemRefusion senest 1 uge efter 1. fraværsdag. Ved sygemelding efter 8 ugers ansættelse betaler virksomheden sygedagpengesatsen i de første 30 dages sygefravær. Forudsætningen er dog, at medarbejderen har været beskæftiget i mindst 74 timer inden for de sidste 8 uger. Er medarbejderen syg i mere end 30 dage, overgår forpligtelsen fra arbejdsgiver til kommunen, og fraværet meldes af virksomheden via NemRefusion senest 5 uger efter 1. fraværsdag.

2017

2018

2019

Sygedagpengesats pr. uge maksimum   

4.245 kr.

4.300 kr.

4.355 kr.

Sygedagpengesats pr. time maksimum

114,73 kr

116,22 kr.

117,70 kr.

 • Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag, feriegodtgørelse eller bidrag til fritvalgskonto af sygedagpenge.
 • Medarbejdere, der ikke får fuld løn under sygdom, har krav på sygeferiepenge allerede fra 2. sygedag. Der er ingen anciennitetskrav og det gælder hele sygeperioden. For samme periode skal der endvidere betales 2 ½ % til fritvalgskontoen i op til 4 måneder.
 • Beregningen skal ske på baggrund af medarbejderens indtjening i det sidste kvartal før sygdommens indtræden.
 • Når der udbetales fuld løn (se næste side) skal disse tillæg betales med fuld sats
Løn under sygdom (Timelønnede med mere end 6/3 måneders anciennitet, funktionærlignende ansatte samt funktionærer) Timelønnede har ret til fuld løn i 9 uger ved sygemelding efter 6 måneders ansættelse, vvs-medarbejdere og ansatte under El-installationsoverenskomsten dog efter 3 måneder.

Virksomheden får dagpengesatsen refunderet fra medarbejderens bopælskommune efter 30 dages sygdom. Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren har anmeldt sygefraværet til kommunen senest 5 uger fra 1. fraværsdag via NemRefusion.  Funktionærlignende ansatte og funktionærer har ret til fuld løn under sygdom uanset ancienniteten i virksomheden og uden tidsbegrænsning. Dette gælder også for almindelige lærlinge og elever. Ved anciennitet under 8 uger kan søges refusion fra dag 1, såfremt virksomheden har anmeldt fraværet senest 1 uge fra 1. fraværsdag.

Forsikringsordninger vedr. sygedagpenge
Fritagelse for sygedagpenge-forpligtelsen for mindre virksomheder:
 • Virksomheder med en lønudgift, der i det foregående kalenderår var på under 7.428.750 kr., kan frigøre sig for dagpengeforpligtelsen ved at tegne en forsikring. Dog skal der altid betales dagpenge for første sygedag. Forsikringen administreres af Udbetaling Danmark, se nærmere her omkring tilmelding til ordningen m.m. her  
 • En virksomhed, der er forsikret, udelukkes af ordningen, hvis lønudgiften i det foregående kalenderår oversteg 9.169.200 kr. Præmiesatsen udgør 0,73 % af lønsummen.
Frivillig forsikring af sygedagpenge for selvstændige erhvervsdrivende:
 • Selvstændige og medarbejdende ægtefælle på overført indkomst kan sikre sig dagpenge fra 3. fraværsdag efter sygdommens indtræden (type-1 forsikring) eller fra 1. fraværsdag (type-2 forsikring).
Præmierne er: Type-1-forsikring (fra 3. fraværsdag):

1. april 2017

1. april 2018

2/3 sats

1.836 kr.

1.858 kr.

1/1 sats

2.754 kr.

2.787 kr.Type-2-forsikring (fra 1. fraværsdag):

1. april 2017

1. april 2018

2/3 sats

2.836 kr.

2.870 kr.

1/1 sats

4.254 kr.

4.305 kr.


Fuld dagpengesats er 4.355 kr. pr. uge, og 2/3 sats er 2.903 kr. pr. uge.  Ordningen administreres af Udbetaling Danmark, se nærmere her. 

Værnefodtøj
Satser pr. 1. marts 2019

Listepris I, træsko

kr. 518,-

Listepris II, sko

kr. 822,-

Listepris II, støvler

kr. 963,-Senest opdateret 17-07-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.