Sygemelding og dokumentation

Sygemelding

Virksomheden bør indskærpe sine regler for sygemelding og dokumentation, sådan at disse er klare for alle ansatte i virksomheden. Det kan fx gøres i en personalehåndbog eller i de enkelte ansættelseskontrakter.

Anmeldelse af sygdom til arbejdsgiveren

Har virksomheden ikke fastsat egne regler, gælder som minimum sygedagpengelovens bestemmelser. Den ansatte skal hurtigst muligt og senest 2 timer efter arbejdstids begyndelse anmelde sit sygefravær til arbejdsgiveren – med mindre arbejdsgiveren har fastsat en anden frist. Det kan ikke kræves, at sygemeldingen sker før arbejdets begyndelse.

Tro- og love-erklæring

Virksomheden kan tidligst kræve skriftlig sygemelding (tro og love erklæring) i hænde på 2. fraværsdag – søn- og helligdage medregnes ikke.

Mulighedserklæring

Mulighedserklæringen har fokus på de arbejdsopgaver, som en medarbejder kan udføre på trods af sin sygdom, og dermed øges mulighed for gradvis eller hel tilbagevenden til arbejdspladsen. Arbejdsgiveren kan forlange mulighedserklæringen udarbejdet på et hvilket som helst tidspunkt ved såvel kortvarigt, gentaget som langvarigt fravær. Læs mere om mulighedserklæring.

Lægeerklæring

Arbejdsgiver kan forlange en lægeerklæring (friattest), som dokumenterer, at der er tale om sygefravær, og som oplyser om fraværets forventede varighed.

Når arbejdsgiveren ønsker at se en lægeerklæring, skal den syge medarbejder have besked om det i et brev. Der skal i brevet stå, at det skal medbringes og vises til lægen.

Varighedserklæring

Særligt for funktionærer gælder, at når funktionæren har været fraværende i 14 dage kan arbejdsgiver bede om en varighedserklæring.

Kortvarigt hyppigt sygefravær – 1. dags erklæring

Hvis en medarbejder har hyppige sygefravær af kortere varighed (mandags-/fredagssyge) kan virksomheden bede om, at der udstedes lægeerklæring på 1. sygedag. Dette sker ved et brev til medarbejderen. Brevet skal medbringes til lægen.

Sygemelding eller lægeerklæring udebliver

Hvis den skriftlige sygemelding eller lægeerklæringen afleveres efter fristens udløb, bortfalder lønmodtagerens ret til betaling. Det gælder fra og med den dag, hvor arbejdsgiveren skulle have haft erklæringen i hænde, og til og med den dag, hvor arbejdsgiveren har modtaget erklæringen. Dog gælder dette ikke, hvis arbejdsgiveren ikke har gjort indsigelser mod dokumentationens form eller forsinkelse senest 2. arbejdsdag efter dokumentationen skulle have være arbejdsgiveren i hænde. Retten til betaling bortfalder heller ikke hvis lønmodtageren kan give en fyldestgørende begrundelse.


Senest opdateret 11-10-2016

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.