Klagemuligheder i arbejdsmiljøsager

Klagemuligheder i arbejdsmiljøsager

TEKNIQ guider dig her igennem, hvad virksomheden kan gøre, hvis den finder et påbud urimeligt.

Frister og henvendelse

Modtager en virksomhed et påbud efter Arbejdsmiljøloven, skal en eventuel klage sendes til det lokale Arbejdstilsyn, hvor påbuddet er modtaget. Du kan klage over et påbud i fire uger fra klagen er modtaget. Hvis klagefristen på de fire uger overskrides, vil klagen ikke kunne behandles, medmindre særlige grunde taler for det.

Behandling af klager

Når der er indsendt en klage, vil det lokale Arbejdstilsyn vurdere sagen. Hvis Arbejdstilsynet fastholder afgørelsen, kan klagen videresendes til behandling i Arbejdsmiljøklagenævnet, hvor arbejdsmarkedets parter er repræsenteret. 
Arbejdsmiljøklagenævnet er øverste administrative myndighed i klagesager, der vedrører arbejdsmiljø, og derfor vil en afgørelse i nævnet ikke indbringes for en anden administrativ myndighed. 

Særlige forhold ved strakspåbud

Normalt vil en klage have opsættende virkning. Det vil sige, at klagen udsætter påbuddet indtil klagen er blevet behandlet. Dette er anderledes når virksomheden modtager et strakspåbud. Et strakspåbud gives, hvis fejlen eller manglen er så alvorlig, at den må udbedres straks. Du kan se om der er tale om et strakspåbud, hvis der i tilsynsrapportens tidsfrist er angivet "straks”. I sådanne tilfælde har en klage ikke opsættende virkning, og virksomheden skal efterkomme påbuddet med det samme.

TEKNIQs medlemsrådgivning

Medlemsvirksomhederne i TEKNIQ kan altid få konkret rådgivning i spørgsmål om arbejdsmiljø. I situationer, hvor virksomheden finder behov for en nærmere vurdering af et påbud, vil TEKNIQ stå til rådighed for en sådan vurdering. Det er dog afgørende for en effektiv sagsbehandling, at TEKNIQ inddrages så tidligt som muligt inden for klagefristen. 

Send kopi til TEKNIQ

TEKNIQ bliver ikke fra anden side orienteret om hvilke sager, der behandles. Derfor opfordrer vi vores medlemsvirksomheder til at sende os en kopi af klager, der sendes til det lokale Arbejdstilsyn.


Senest opdateret 23-09-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.