Vinterforanstaltninger

Arbejdsmiljøloven og Vinterbekendtgørelsen fastlægger regler vedrørende vinterforanstaltninger.

Nedenstående figur illustrere perioderne for hvornår de enkelte regelområder er gældende. 

Periode 1. okt. -
1. nov.
1. nov. -
31. mar.
Arbejdstilsynets regler (Vinterinddækning) Beskyttelse af medarbejdere    
Vinterbekendt-gørelsen Beskyttelse af materialer og bygninger    

Arbejdsmiljø og vinterinddækning

Vinterforanstaltninger er de foranstaltninger, der har betydning for, at vinterbyggeri kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for de ansatte på pladsen.   

I vinterperioden, hvor temperaturen er lav, forøges risikoen for ulykker og skader. Derfor er det vigtigt at sikre arbejdspladserne således, at medarbejderne skærmes bedst muligt mod træk og kulde.  

Passende rumtemperatur ved aktivt fysisk arbejde er omkring 10°C og omkring 15°C ved stillestående finmotorisk arbejde. 

Bygherren har ansvaret for at planlægge, afgrænse og koordinere arbejdsmiljøarbejdet herunder vinterforanstaltninger, og den enkelte entreprenør har ansvaret for sit eget arbejdsområde.   

BFA-BA har udarbejdet en vejledning omkring vinterforanstaltninger, hvor de to regelsæt er indarbejdet, se vejledningen her.

Regler

Reglerne i Vinterbekendtgørelsen indeholder bl.a. bestemmelser om ansvarsfordelingen mellem bygherren og entreprenøren for planlægningen og gennemførelsen af vinterforanstaltninger. Den opdeler i årstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger og gælder for alle:

 • Ny-, om- og tilbygninger på 500 m2 bruttoetageareal eller mere, herunder grupper af bebyggelse på minimum 500 m2.
 • Indendørsarbejder uanset bruttoetagearealets størrelse, når etageadskillelse eller tagkonstruktion er udført og vandtæt.
 • Anlægsarbejder på over 4 mio. kr. ekskl. moms, bortset fra jord-, grus-, kloak-, blødbunds-, vandaflednings- og belægningsarbejder.

Vinterbekendtgørelsen tager ikke stilling til entreprenørens eventuelle ret til betaling for vinterforanstaltninger. Det skal parterne tage stilling til gennem deres aftale.

Bygherrens pligt

Bygherren skal i udbudsmaterialet angive arten og omfanget af vejrligsbestemte foranstaltninger herunder:

 • hvilke og hvor omfattende vejrligsforanstaltninger, man skønner er nødvendige
 • hvordan de vinterforanstaltninger, der er fælles for flere entrepriser, skal fordeles mellem entreprenørerne i forhold til opstilling, vedligehold og fjernelse
 • krav til byggepladsforanstaltninger, der er nødvendige for at arbejdet kan udføres i vinterperioden.

Entreprenørens pligt

Den enkelte entreprenør har pligt til at videreføre byggeriet og at detailplanlægge vinterforanstaltninger. Hvis arbejdet på trods af foranstaltninger af sædvanlig type og omfang ikke kan holdes i gang, bortfalder pligten til at videreføre arbejdet i vinterperioden

De vejrligsbestemte foranstaltninger i vinterperioden omfatter blandt andet:

 • Foranstaltninger på byggepladsen - herunder snerydning, grusning og afisning samt beskyttelse af materialer mod frost.
 • Foranstaltninger for tagdækning - herunder foranstaltninger mod nedbør, tørring af taget ved lave temperaturer og fjernelse af sne, is og vand.
 • Foranstaltninger ved indendørsarbejder - herunder snerydning på ikke-færdiggjorte etageadskillelser og tagdæk samt opvarmning og ventilation.

De årstidsbestemte foranstaltninger skal være indeholdt i entreprenørens tilbud og omfatter blandt andet:

 • Orienterings- og arbejdsbelysning
 • Etablering og retablering af vinterbetingede veje
 • Frostsikring af vandinstallationer - herunder sprinkleranlæg
 • Overdækning af arbejdssteder for sikring mod nedbør.

Efter standardforbehold er de vejrligsbestemte vinterforanstaltninger altid ekstraarbejde. Hvis bygherren afviser at betale, har entreprenørerne ret til tidsfristforlængelse og betaling af stilstandsomkostninger. Vinterforanstaltningerne afregnes enten efter vintertilbudslistens enhedspriser og de forbrugte mængder eller som regningsarbejde.

Efter standardforbeholde er de årstidsbestemte vinterforanstaltninger er indeholdt i tilbudssummen. Det gælder dog ikke dem, der fælles for flere entrepriser, eller hvor man ikke ud fra udbudsmaterialet kan se, hvilke der hører til entreprisen. I de tilfælde er der tale om ekstraarbejde.

I det omfang entreprenøren skal udføre vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 – 31/3), skal årstidsbestemte vinterforanstaltninger anses for indeholdt i tilbuddet, med mindre disse er fælles for flere entrepriser. Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger betales derimod som ekstraarbejder.

Bygherren har mulighed for at indhente tilbud på entreprenørens samlede arbejde inkl. vinterforanstaltninger, herunder vejrligsbestemte foranstaltninger. Det gælder ved arbejder, der for den enkelte stor- eller fagentreprise overstiger 3 mio. kroner ekskl. moms, eller ved hovedentreprise overstiger 20 mio. kroner ekskl. moms.

Hvis en underentreprise er på under 3 mio. kroner ekskl. moms, skal entreprenøren give de oplysninger videre til underentreprenøren, som bygherren har pligt til at give. Oplysningerne bruges til prissætning, detailplanlægning og udførelse.Senest opdateret 11-02-2021

lone-alstrup-arbejdsmiljoe

Lone Alstrup

Arbejdsmiljøkonsulent

lal@tekniq.dk

7742 4221

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.