Lærlinge og erhvervsskoler

Nye coronarestriktioner for lærlinge og AMU-kursister på erhvervsskoler i hele landet, læs mere.

Alle særregler er ophørt, men vil kunne blive genindført i tilfælde af nedlukning af skoler – f.eks. i forbindelse med ”mikroudbrud”.

Du kan herunder få svar på de mest stillede spørgsmål vedr. lukning af erhvervsskolerne, og hvad det betyder, hvis virksomheden har lærlinge.

Spørgsmål om lærlinge

Nej, lærlinge er ved en opfølgningsaftale den 4. maj 2020 blevet fritaget for denne del af ordningen. Det skyldes, at virksomheden har en uddannelsesforpligtelse overfor lærlingene, og at de derfor må arbejde i hjemsendelsesperioden.

Spørgsmål om erhvervsskoler

Genåbning og restriktioner:

Regeringen genåbner erhvervsskolerne i dele af landet under differentierede vilkår den 2. marts 2021

 • Bornholm åbner erhvervsskolen for alt fysisk fremmøde til undervisning for alle afgangselever.
 • Nord- og Vestjylland åbner erhvervsskolerne med 50 % fremmøde (dvs. hver anden uge) for alle afgangselever i 19 kommuner: Vesthimmerland, Aalborg, Læsø, Jammerbugt, Thisted, Herning, Ikast-Brande, Frederikshavn, Rebild, Holstebro, Lemvig, Brønderslev, Morsø, Mariagerfjord, Hjørring, Ringkøbing-Skjern, Viborg, Struer og Skive.
 • For både Bornholm og Nord- og Vestjylland er det et en forudsætning, at lærlinge og kursister lader sig teste 2 gange om ugen.

For resten af landet forsætter de restriktioner, der har været gældende fra den 16. december 2020. 

Det har stadig følgende betydning for lærlinge og AMU-kursister: 

 • Lærlinge på erhvervsskoler hjemsendes til fjernundervisning. Her er få undtagelser, bl.a. vedrørende prøver. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.
 • Lærlinge og kursister kan kun bo på skolehjem, når skolen har indkaldt til undervisning/prøver, der er undtaget fra fjernundervisning. Dog må lærlinge og kursister bosiddende på Grønland, Færøerne og uden for Danmark godt bo på skolehjem og modtage fjernundervisningen der.
 • AMU-kurser skal afvikles som fjernundervisning eller aflyses – undtaget herfor er certifikatkurser.
 • Nye lærlinge og kursister må, hvis skolen skønner det nødvendigt, gerne møde kortvarigt ind på skolen for at modtage instruktion i undervisningsplaner, IT-systemer og andet udstyr, hvor en gennemgang på skolen er nødvendig for at gennemføre fjernundervisningen.

Læs mere om særlige skærpelser for prøver på erhvervsuddannelserne.

Fra delvis genåbning i maj 2020 til november 2020:

Nedlukningen af uddannelsesinstitutionerne i Nordjylland ophæves fra mandag den 23. november 2020.

Nedlukningen i Nordjylland vil også få konsekvenser for de berørte kommuners erhvervsskoler, svendeprøver og skolehjem.

Erhvervsskolerne i Nordjylland – undervisning

 • Erhvervsskolerne i de nedlukkede kommuner må opretholde 50% af deres fysiske undervisning.
 • Erhvervsskolerne har undervisningspligt, hvilket vil sige, at alle planlagte skoleophold skal gennemføres. Enten virtuelt eller fysisk.
 • Lærlinge, bosat i de nedlukkede kommuner, må ikke krydse kommunegrænsen for at tage på skole.
 • Lærlinge, bosat uden for de nedlukkede kommuner, må ikke tage på skole i de nedlukkede kommuner.

Skolerne har ansvaret for at håndtere situationen. Derfor kan der godt være lokale forskelle på, hvordan situationen håndteres på den enkelte skole. Vi anbefaler, at den aktuelle skole kontaktes for mere præcis information. 

Svendeprøver

Vi forventer, at skolerne i videst muligt omfang afholder svendeprøver. Der vil dog være situationer, hvor det ikke er muligt at gennemføre prøven, hvis størstedelen af lærlingene er bosiddende uden for kommunegrænsen, og dermed ikke kan møde på skolen. Det kan betyde:

 • Svendeprøven afholdes virtuelt, hvor dette er muligt.
 • Svendeprøven eventuelt kan udskydes, hvis det er muligt inden for uddannelsestiden.
 • I sidste instans kan Fagligt udvalg, i samarbejde med skolen, udstede et administrativt svendebrev.

Skolehjem

Lærlinge, som ved nedlukningen boede på skolehjem, må, hvis skolen tillader det, gerne blive boende på skolehjemmet og modtage fysisk undervisning. Det vil sige:

 • En lærling, der bor på skolehjem i en nedlukket kommune, må blive boende, så længe lærlingen ikke har været uden for kommunen.
 • En lærling med bopæl i en nedlukket kommune, der bor på skolehjem uden for kommunen, må blive boende, så længe lærlingen ikke har rejst hjem på weekend/besøg.

Skuemestre og censorer

Skuemestre og censorer må ikke krydse kommunegrænser i nedlukkede kommuner for fysisk at deltage i en prøve. Virtuelle prøver giver naturligvis ikke nogen problemer. 

Skuemester/censor bosiddende i en nedlukket kommune, må godt deltage ved en prøve i samme kommune.  

El og vvs-branchens uddannelsessekretariat (EVU) og Metalindustriens uddannelser (MI), kontakter de berørte censorer og skuemestre 

Erhvervsskoler
Erhvervsskolerne åbnede den 18. maj for fysisk tilstedeværelse ved alt praktisk undervisning for lærlinge på grundforløb, hovedforløb og skolepraktik herunder certifikatfag og delsvendeprøver.

Undervisningen foregår som udgangspunkt fysisk på skolen. Der vil fortsat være nødundervisning, og skolerne skal tage sundhedsmæssige hensyn i organiseringen af undervisning for at undgå smittespredning. Skolerne skal gøre brug fx forskudte mødetidspunkter og pauser.

Elever på erhvervsuddannelserne, der undervises i teoretiske moduler, som ikke kræver fysisk fremmøde, skal fortsat undervises via fjernundervisning.

AMU-kurser
AMU-kurser genåbnede den 18. maj på alle Certifikatkurser samt recertificering. Herunder også de kurser, der fører frem til og er en forudsætning for at deltage på selve certifikatkurset. Se liste over alle AMU-kurser der er inkluderet i genåbningen her.

Skolehjem
Skolehjem er samtidig blevet åbnet for alle lærlinge og AMU-kursister, der bliver undervist fysisk på skolen.

Undervisningsministeren har den 15. april 2020 besluttet, at erhvervsskolerne kan åbne gradvist.

Det betyder, at erhvervsskolerne vil åbne fysisk for undervisning af lærlinge, der er i gang med deres sidste år på deres uddannelse/på hovedforløbet og for afholdelse af svendeprøver..

Skolehjem (kost og logi) genåbnes under normale kriterier til de lærlinge, der skal deltage i fysisk undervisning på erhvervsskolen.

Genåbningen af erhvervsskolerne for denne gruppe af lærlinge skal ske snarest muligt. Dog skal åbningen ske efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer, ligesom det er tilfældet med genåbning af dagtilbud, skoler og gymnasier.

Genåbningen inkluderer alle skoleperioder, som er planlagt inden for lærlingens sidste uddannelsesår. Det vil sige, at alle svendeprøver igen kan gennemføres som normalt, men også andre skoleforløb/moduler forud for svendeprøven kan gennemføres med fysisk tilstedeværelse, når blot de er placeret i lærlingens sidste uddannelsesår.

Ministeren har sagt: ”Erhvervsskolerne har de seneste uger nødundervist deres elever i det omfang, det var muligt. Men efter uger med primært teoretisk undervisning, har eleverne behov for at gennemføre de praksisrelaterede fag, der typisk kræver værkstedsfaciliteter på erhvervsskolen. Det gælder i særlig grad for elever, hvor svendeprøven nærmer sig. Derfor genåbner erhvervsskolerne for netop denne gruppe af elever. Konkret er det elever på sidste år, der skal tilbage til hovedforløbsundervisning på erhvervsskolerne. Det gælder for både elevernes skoleperioder, samt de elever som skal afvikle deres svendeprøve.”

Genåbningen gælder også for lærlinge, der er på sidste år af deres uddannelse i skolepraktik.

OBS!
Erhvervsskolerne skal gennemføre alle øvrige planlagte skoleophold, der ligger forud for lærlingens sidste uddannelsesår med fjernundervisning. Planlagte skoleophold kan kun flyttes/aflyses, hvis virksomheden aftaler dette med skolen. Vær opmærksom på, at hvis det aftales, at en lærling skal hjem og arbejde i virksomheden i stedet for at deltage på skoleopholdet, så stopper udbetalingen af AUB-refusion.

Særligt for prøven på elektrikeruddannelsen første hovedforløb (H1-prøven)
På elektrikeruddannelsen har praktisk delsvendeprøve på første hovedforløb (H1) Det vil medføre at skolerne er nødt til at dele skoleopholdet på 16 uger i 2 dele, hvor de første 12 uger kan gennemføres som fjernundervisning, og de sidste 4 uger er nødt til at vente til skolen igen er åben for fysisk tilstedeværelse for alle lærlinge.

Særligt for rørprøven på vvs og blikkenslagerspecialet
På vvs og blikkenslagerspecialet gennemføres en rørprøve på uddannelsens 3. hovedforløb. Denne rørprøve vil typisk ligge ret nær ved lærlingens sidste uddannelsesår. Rørprøven kræver også fysisk tilstedeværelse og bliver derfor enten flyttet til lærlingens sidste uddannelsesår, eller afholdt som normalt når skolen igen er åben for fysisk tilstedeværelse for alle lærlinge.

Svendeprøver
Efter delvis genåbning af skolerne fra den 20. april, er der mulighed for at alle prøver på lærlingens sidste uddannelsesår kan gennemføres med fysisk tilstedeværelse. Dette vil resultere i at svendeprøver som udgangspunkt kan gennemføres som normalt. Det er skolen som har ansvar for og beslutter om svendeprøven kan gennemføres forsvarligt efter sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det vil altid være op til den enkelte Skuemestre/censorer, at beslutte om han/hun vil deltage fysisk på skolen ved en prøve.

Prøver generelt

 • At skolerne så vidt muligt skal søge at gennemføre de aflyste og planlagte prøver - eventuel virtuelt og med virtuel censor/skuemester.
 • At skolerne, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt – kan gennemføre en praktisk prøve – her er det TEKNIQ Arbejdsgivernes holdning, at det er den enkelte skumester/censor, der beslutter om vedkommende vil indvilge i fysisk at møde op på skolen.
 • I forhold til prøver på vvs-energiuddannelsen og elektrikeruddannelsen vil EVU derfor informere skolerne om dette og bede skolerne om at rette henvendelse til EVU, hvis de afholder prøver, der kræver ekstern censur og bede om en censor/skuemester. EVU vil herefter søge at finde skuemestre/censorer, der kan/ønsker at deltage.
 • I forhold til prøverne på industri- og smedeuddannelserne vil Industriens uddannelsessekretariat indkalde skuemestrene til eventuelle svendeprøver.

Fra nedlukning 12. marts til delvis genåbning 20. april

Erhvervsskolerne blev lukket ned torsdag den 12. marts. Dette ændrer ikke på det forhold, at lærlingen er planlagt til deltagelse på skoleopholdet.

Undervisningsministeriet har nedenstående spørgsmål/svar på deres hjemmeside. Det vil sige, at virksomheden modtager AUB-refusion. Med mindre virksomheden har lavet en klar aftale med skolen og lærlingen om at udsætte skoleperioden, og lærlingen dermed har arbejdet i virksomheden i den pågældende periode.

Se alle undervisningsministeriets spørgsmål/svar her.

 • Spørgsmål: Hvordan er vilkårene, hvis virksomhederne giver eleven mulighed for praktik, i stedet for at eleven gennemfører nødundervisning? [uvm 26/3 kl. 14:00]
  Svar: Elev, skole og virksomhed må gerne aftale en justering af uddannelsesplanen, så skoleperioder og praktikperioder justeres. Det har direkte økonomiske konsekvenser for både skolens taxametertilskud og praktiksteders refusion fra AUB, såfremt skoler omregistrerer skoleperioder til praktikperioder, og det bør derfor udelukkende ske i de tilfælde, hvor der er enighed mellem alle parter herom
 • Spørgsmål: Vil virksomhederne fortsat modtage refusion, når eleverne er sendt hjem fra deres skoleophold? [uvm 23/3 kl. 14:30]
  Svar: Eleven, der er hjemsendt fra skoleophold, modtager nødundervisning i videst muligt omfang. Der udbetales derfor fortsat lønrefusion. Elever på grundforløbet får fortsat SU

Regeringens udmelding om lukning af uddannelsesinstitutioner (13. marts) betyder, at erhvervsskolerne blev lukket og eleverne sendt hjem fredag og indtil videre de næste 14 dage.

Skolerne har dog håndteret spørgsmålet vedr. fjernundervisning meget forskelligt. Skolerne har vurderet, hvilke uddannelser de kan undervise virtuelt i, og på hvilke skoleforløb. Det betyder, at nogle lærlingene er sendt hjem på privatadressen for modtage virtuel undervisning helt eller delvist og fortsætter deres skoleforløb uændret.

For andre lærlinge har skolerne helt aflyst undervisningen. Det vil sige, at nogle lærlinge i praksis er blevet sendt hjem og skal møde på virksomheden og så fået besked om, at de på et senere tidspunkt kommer på et (supplerende) skoleforløb.

Den 19. marts har Folketinget vedtaget en række nødlove, der vedrører lærlinge – og vi har nu en ny situation!

 • At lærlinge, der var på skole den 12. marts - eller skulle have påbegyndt et skoleophold i denne uge – fra i morgen fredag den 20. marts modtage nødundervisning.

  Det vil sige, at de ikke skal arbejde i virksomheden.
 • At lærlinge, der er hjemsendt fra en skoleperiode, ikke kan sendes ud i praktik, uden at der foreligger en konkret aftale mellem skolen, virksomheden og lærlingen.

  TEKNIQ Arbejdsgiverne anbefaler, at I ikke laver sådanne aftaler (med mindre I har arbejde til lærlingene), da det vil betyde, at I ikke kan modtage lønrefusion.
 • At lærlinge, der er indkaldt til skoleophold fx på mandag den 23. marts eller på et senere tidspunkt, mens skolerne er ”lukket”, skal modtage nødundervisning.

  Det vil sige, at I ikke skal lade lærlinge indgå i produktionen - men bede dem blive på privatadressen og modtage skolens nødundervisning (virtuel undervisning/fjernundervisning).
Læs det uddybende svar her

Administrativt svendeprøvebevis
Skolerne har fået retningslinjer for udstedelse af et administrativt svendebrev til de lærlinge, hvor uddannelsesaftalen udløber, så det ikke kan lade sig gøre at afholde svendeprøven under normale forhold.

Hvis svendeprøver udskydes/afholdes på et senere tidspunkt end planlagt kan en eventuel forlængelse af uddannelsesaftalen kun ske efter aftalen med virksomhed og lærling.

Der hvor en lærling af forskellige årsager ikke kan gennemføre/bestå svendeprøven og der ikke kan udstedes administrativt svendebrev, har lærlingen krav på at blive optaget i skolepraktik, hvis virksomheden ikke vil forlænge uddannelsesaftalen. Lærlingen vil derefter gøre uddannelsen og svendeprøven færdig i skolepraktik.

Den 19. marts vedtog Folketinget en række nødlove om lærlinges skoleophold, undervisning og prøver.

Først og fremmest er det erhvervsskolernes (og alle ansattes) opgave at:

”udfolde enhver mulig bestræbelse, herunder ved brug af ekstraordinære og usædvanlige løsninger, på i videst mulige omfang at afbøde de afledte virkninger på elevernes gennemførelse af erhvervsuddannelserne, herunder svendeprøver og andre afsluttende prøver, som vil være eller kunne være en følge af de foranstaltninger, som træffes som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.

§ 1 i Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne som led i forebyggelse     og afhjælpning i forbindelse med covid-19

Erhvervsskolerne skal altså gennemføre mest muligt planlagt undervisning og flest mulige prøver og på den måde afbøde de afledte virkninger for virksomheder og lærlinge. Skolerne skal gennemføre nødundervisning for lærlinge, der var indkaldt til eller i gang med en skoleperiode.

Skolerne kan ikke hjemsende lærlinge til praktik i virksomhederne, medmindre der er enighed mellem lærling og virksomhed om dette:

”Skoleperioder for elever på erhvervsuddannelser må kun ændres, såfremt der er enighed mellem elev, skole og praktiksted om, at der foretages en ændring af skole- og praktikperioder. Det har direkte økonomiske konsekvenser for både skolens taxametertilskud og praktiksteders refusion fra AUB, såfremt skoler omregistrerer skoleperioder til praktikperioder, og det bør derfor udelukkende ske i de tilfælde, hvor der er enighed mellem alle parter herom. Såfremt skoler allerede har foretaget en sådan omregistrering efter COVID-19 lukningen, bør denne snarest muligt bringes i overensstemmelse med disse retningslinjer.” (Svar fra UVM på spørgsmål om skolerne kan hjemsende elever).

Alle skoler er blevet bedt om løbende at informere virksomheder og lærlinge om de undervisningsforløb der iværksættes.

GF-2 undervisning & prøveafholdelse

Først og fremmest opfordres skolerne til at afholde alt planlagt undervisning og prøver samt sikre kvaliteten bedst muligt. Det er nødvendigt at finde på kreative løsninger for at sikre dette, og det har fagligt udvalg forståelse for.

Fagligt udvalg noterer sig, at skolerne kan benytte sig af BEK 255 af 21/03/2020 §8, stk.2, nr. 3, som giver mulighed for at ophøje standpunktskarakter til en prøvekarakter ved afslutning af GF2-forløbet.

H1-svendeprøve

H1 skal gennemføres så normalt, som det er muligt, uden at der skal laves tillægsaftaler om forlængelse af uddannelsesaftalen. Fagligt udvalg opfordrer til at sikre kvaliteten efter bedste evne.
Der kan dog være udfordringer forbundet med at udføre og eksaminere i de praktiske elementer ved delsvendeprøven på H1.

En mulighed, skolerne kan overveje, er at afvikle de teoretiske elementer som fjernundervisning i de første 12 uger og afslutte dette forløb med en skriftlig prøve. Og senere indkalde til en ny 4 ugers skoleperiode, når situationen muliggør, at der kan arbejdes på de praktiske stande. Og afslutte forløbet med en praktisk prøve med deltagelse af skuemestre

Denne løsning skal ske efter aftale mellem virksomheder, lærlinge og skoler og fagligt udvalg skal informeres skriftligt.

Moduler

Fagligt udvalg opfordrer til at afholde alt undervisning og prøver, samt sikre at kvaliteten efter bedste evne. Det er nødvendigt at finde på kreative løsninger for at sikre dette og det har fagligt udvalg forståelse for.  

Skolerne har fået et par mulige eksempler:

 • Der kan byttes rundt på rækkefølgen af modulerne, så de ”praktisk tunge” moduler kan byttes med et mere teoretisk i uddannelsesforløbet, hvis det progressionsmæssigt giver mening.
 • Der kan gives mulighed for at få lærlinge kommer ind forskudt ”på lige og ulige dage” og afholder praktiske elementer. Under forudsætning at Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer omkring afstand m.m. overholdes.
 • Lærlinge kan låne udstyr med hjem, eller låne udstyr fra deres virksomhed.
 • Skolen kan oprette fjernskrivebord eller VPN, så lærlingene kan sidde derhjemme og programmere.
 • En underviser kan møde ind på skolen og med videokamera ”virke som arme & ben” for lærlinge, som virtuelt kan ”arbejde praktisk”.

Svendeprøver

Fagligt udvalg er bekendt med at der er planlagt virtuelle svendeprøver på flere skoler, og skolerne er opfordret til at udveksle gode ideer med hinanden. Skolens løsninger må som udgangspunkt ikke indebære forlængelser af uddannelsesaftaler.

Svendeprøver bør så vidt muligt gennemføres så tæt på som normalt.

Administrativt svendeprøvebevis

Skolerne har fået retningslinjer for udstedelse af et administrativt svendebrev til de lærlinge, hvor uddannelsesaftalen udløber, så det ikke kan lade sig gøre at afholde svendeprøven under normale forhold.

Hvis svendeprøver udskydes/afholdes på et senere tidspunkt end planlagt kan en eventuel forlængelse af uddannelsesaftalen kun ske efter aftalen med virksomhed og lærling.

Der hvor en lærling af forskellige årsager ikke kan gennemføre/bestå svendeprøven og der ikke kan udstedes administrativt svendebrev, har lærlingen krav på at blive optaget i skolepraktik, hvis virksomheden ikke vil forlænge uddannelsesaftalen. Lærlingen vil derefter gøre uddannelsen og svendeprøven færdig i skolepraktik.


Senest opdateret 24-02-2021

Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål?

Kontakt Uddannelser

7741 1568

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.