Lærlinge og erhvervsskoler

Nye coronarestriktioner for lærlinge og AMU-kursister på erhvervsskoler i hele landet, læs mere.

Alle særregler er ophørt, men vil kunne blive genindført i tilfælde af nedlukning af skoler – f.eks. i forbindelse med ”mikroudbrud”.

Du kan herunder få svar på de mest stillede spørgsmål vedr. lukning af erhvervsskolerne, og hvad det betyder, hvis virksomheden har lærlinge.

Spørgsmål om lærlinge

Nej, lærlinge er ved en opfølgningsaftale den 4. maj 2020 blevet fritaget for denne del af ordningen. Det skyldes, at virksomheden har en uddannelsesforpligtelse overfor lærlingene, og at de derfor må arbejde i hjemsendelsesperioden.

Spørgsmål om erhvervsskoler

Genåbning og restriktioner:

Alle erhvervsskoler er åbnet for 100 procents fysisk fremmøde for lærlinge og AMU-kursister i hele landet.  

Test er et vilkår for alle, der møder fysisk på erhvervsskolerne

 • For alle skoler, der åbner for fysisk fremmøde, er det et en betingelse, at lærlinge og kursister lader sig teste 2 gange om ugen. Alle, der skal møde fysisk, skal derfor kunne fremvise en negativ test, som er under 72 timer gammel. Skolerne har etableret testkapacitet til at forestå selvpodning under supervision.
 • Det anbefales, at der så vidt muligt holdes 2 meters afstand.
 • Skuemestre/censorer og øvrige personer der har et ærinde på skolen, skal kunne fremvise en test der er under 72 timer gammel.

Lokal nedlukning af erhvervsskoler  

Erhvervsskoler/uddannelsesinstitutioner i kommuner/sogne med særlig høj incidens vil blive bedt om at lukke ned for fysisk tilstedeværelse. Det vurderes af Epidemikommissionen og opdateres løbende hos Børne- og undervisningsministeriet her.     

Erhvervsskoler, der er lukket ned pga. særlig høj incidens, følger nedenstående retningslinjer for lærlinge og AMU-kursister: 

 • Lærlinge på erhvervsskoler hjemsendes til fjernundervisning. Her er få undtagelser, bl.a. vedrørende deltagelse i prøver. 
 • Lærlinge og kursister kan kun bo på skolehjem, når skolen har indkaldt til undervisning/prøver, der er undtaget fra fjernundervisning. Dog må lærlinge og kursister bosiddende på Grønland, Færøerne og uden for Danmark godt bo på skolehjem og modtage fjernundervisningen der.
 • AMU-kurser skal afvikles som fjernundervisning eller aflyses – undtaget herfor er certifikatkurser.
 • Nye lærlinge og kursister må, hvis skolen skønner det nødvendigt, gerne møde kortvarigt ind på skolen for at modtage instruktion i undervisningsplaner, IT-systemer og andet udstyr, hvor en gennemgang på skolen er nødvendig for at gennemføre fjernundervisningen.
 • Lærlinge og kursister må fremmøde fysisk, hvis dette er begrundet i helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos lærlinge eller kursisten, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.
 • Alle lærlinge og kursister, der på ovenstående vilkår deltager i fysisk fremmøde undervisning, skal testes 2 gange om ugen. Alle, der indkaldes af skolen til fysisk fremmøde, skal derfor kunne fremvise en negativ test, som er under 72 timer gammel.

Mulighed for forlængelse af skoleforløb for lærlinge, hvor fjernundervisning har medført fagligt efterslæb.

Regeringen har den 18. februar 2021 indgået en aftale med Folketingets øvrige partier om håndtering af faglige udfordringer. Formålet med aftalen er bl.a. at afhjælpe nogle af de konsekvenser, som nedlukning og perioder med nødundervisning har medført for elever på erhvervsuddannelserne med hensyn til fagligt efterslæb og nedadgående trivsel.

For elever/lærlinge på erhvervsuddannelserne giver aftalen følgende muligheder for supplerende skoleundervisning, hvis skolen vurderer, der er tale om et væsentligt fagligt efterslæb:

 • Op til 5 ugers supplerende skoleundervisning i hovedforløbet forud for den afsluttende prøve.
 • Forlængelse af grundforløbets 2. del med op til 2 uger for et helt hold.
 • Forlængelse af grundforløbets 2. del med op til 4 uger for enkelte elever.
 • Grundforløbets 2. del kan således i alt forlænges med op til 6 uger for enkelte elever.

Forlængede uddannelsesforløb skal være afsluttet inden den 31. juli 2021.

Hvis virksomhederne har indgået en uddannelsesaftale med en lærling, skal skolen, inden forlængelse af skoleopholdet, tage kontakt til virksomhed og lærling, og der skal være enighed om, at supplerende undervisning er nødvendigt.

Uddannelsesaftalen skal forlænges med det antal uger som uddannelsesforløbet forlænges.

Virksomheden vil som normalt modtage AUB-lønrefusion for den periode, hvor skoleopholdet forlænges.

Skolen skal sende ansøgning til det faglige udvalg

Hvis skolen finder, at det er hensigtsmæssigt/nødvendigt med supplerende undervisning, skal der for alle lærlinge, der har en uddannelsesaftale, indsendes en ansøgning om forlængelsen til det faglige udvalg.

Før skolen sender en ansøgning til fagligt udvalg om forlængelsen, skal skolen sikre, at lærling og virksomhed er enige om, at der kan indkaldes til supplerende undervisning, og at uddannelsesaftalen tilsvarende forlænges. Skolen bør tage ansvar for, at det formelle vedrørende forlængelsen gennemføres, dvs. at der indgås en tillægsaftale til uddannelsesaftalen.

Forlængelser, der medfører uddannelsestid ud over den indgåede uddannelsesaftale

Hvis en virksomhed ikke ønsker at forlænge uddannelsesaftalen, kan lærlingen optages i ekstraordinær skolepraktik dagen efter uddannelsesaftalen udløber. Lærlingen vil herefter modtage skolepraktikydelse under resten af skoleopholdet.
Virksomheden har således ikke pligt til at forlænge uddannelsesaftalen. Optag til ekstraordinær skolepraktik videreføres til og med den 15. juli 2021.

Læs aftalen på uvm.dk

Planlagte prøver i den kommende periode med deltagelse af skuemestre og censorer fastholdes så vidt det er muligt.    

Det er til en hver tid skuemester og censors egen beslutning, om de vil deltage. Skolerne er som altid ansvarlige for, at prøven afholdes med alle sundhedsmæssige foranstaltninger. Ved afbud til en prøve kontaktes El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat (EVU) eller Industriens uddannelser (IU).   

Krav om coronatest gælder også ved prøverne 

Der er krav til erhvervsskolerne om kontrol af alle, der skal møde fysisk på skolen. Dette gælder også for skuemestre og censorer, som ved fremmøde på skolen skal kunne dokumentere en negativ test der er under 72 timer gammel.Senest opdateret 19-05-2021

Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål?

Kontakt Uddannelser

7741 1568

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.