Lærlinge og erhvervsskoler

Nye coronarestriktioner for lærlinge og AMU-kursister på erhvervsskoler i hele landet, læs mere.

Alle særregler er ophørt, men vil kunne blive genindført i tilfælde af nedlukning af skoler – f.eks. i forbindelse med ”mikroudbrud”.

Du kan herunder få svar på de mest stillede spørgsmål vedr. lukning af erhvervsskolerne, og hvad det betyder, hvis virksomheden har lærlinge.

Spørgsmål om lærlinge

Nej, lærlinge er ved en opfølgningsaftale den 4. maj 2020 blevet fritaget for denne del af ordningen. Det skyldes, at virksomheden har en uddannelsesforpligtelse overfor lærlingene, og at de derfor må arbejde i hjemsendelsesperioden.

Spørgsmål om erhvervsskoler

Genåbning og restriktioner:

Yderligere genåbning 6. april 2021 på erhvervsskoler

Erhvervsskoler - lærlinge

Ud over den gældende åbning fra 22. marts åbnes der den 6. april for, at alle lærlinge kan vende tilbage med 50% fysisk fremmøde (dvs. hver anden uge).

AMU-kursister

AMU-kurser åbnes for 50% fysisk fremmøde – undtaget herfor er certifikatkurser med 100% fysisk fremmøde.

Undtagelser

Erhvervsskoler/uddannelsesinstitutioner i kommuner med særlig høj incidens undtages fra genåbning– det vurderes af Epidemikommissionen og opdateres løbende hos Børne og undervisningsministeriet her.

Langsigtet plan

Når vaccinationen af de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er gennemført, er det udgangspunktet, at skoler og uddannelser kan genåbne fuldt ud. Se hele planen for genåbningen af Danmark her.

Gældende genåbning af erhvervsskoler fra 22. marts til 6 april 2021

100 % genåbning 

 • Certifikatfag genåbnes i hele landet med 100 % fremmøde for lærlinge, der skal deltage i certifikatfag som en del af deres skoleforløb. Det vil sige, at virksomhederne igen kan modtage de lærlinge fra fx grundforløbet, hvor fx svejsecertifikater, §17 og epoxy er en forudsætning for deltagelse i virksomhedens produktion.
 • Skolepraktik genåbnes med 100 % tilstedeværelse i hele landet.

Delvis genåbning

 • Bornholm åbner erhvervsskolen for alt fysisk fremmøde undervisning.
 • Resten af landet åbner differentieret i forhold til, om der er tale om afgangselever eller ikke-afgangselever.
  • Afgangselever: Erhvervsskolerne åbner med 50 % fremmøde (dvs. hver anden uge) for alle afgangselever. Afgangselever er elever, der afslutter inden 1/8-2021. Grundforløbselever på GF2 er omfattet.
  • Ikke-afgangselever: Erhvervsskolerne åbner for fysisk fremmøde én dag om ugen til udendørs undervisning.
 • Undtaget er afgangselever i kommuner med særlig høj incidens – vurderes af Epidemikommissionen.

Test for alle der møder til fysisk undervisning

 • For alle skoler, der åbner for fysisk fremmøde, er det et en betingelse, at lærlinge og kursister lader sig teste 2 gange om ugen. Alle, der skal møde fysisk, skal derfor kunne fremvise en negativ test, som er under 72 timer gammel.
 • Det anbefales, at der så vidt muligt holdes 2 meters afstand.

Skoler, der kun er delvis åbnet, følger stadig de restriktioner, der har været gældende fra den 16. december 2020, for den del af undervisningen, hvor fysisk tilstedeværelse er udelukket. 

Det har stadig følgende betydning for lærlinge og AMU-kursister:

 • Lærlinge på erhvervsskoler hjemsendes til fjernundervisning. Her er få undtagelser, bl.a. vedrørende prøver. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.
 • Lærlinge og kursister kan kun bo på skolehjem, når skolen har indkaldt til undervisning/prøver, der er undtaget fra fjernundervisning. Dog må lærlinge og kursister bosiddende på Grønland, Færøerne og uden for Danmark godt bo på skolehjem og modtage fjernundervisningen der.
 • AMU-kurser skal afvikles som fjernundervisning eller aflyses – undtaget herfor er certifikatkurser.
 • Nye lærlinge og kursister må, hvis skolen skønner det nødvendigt, gerne møde kortvarigt ind på skolen for at modtage instruktion i undervisningsplaner, IT-systemer og andet udstyr, hvor en gennemgang på skolen er nødvendig for at gennemføre fjernundervisningen.
 • Lærlinge og kursister må fremmøde fysisk, hvis dette er begrundet i helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos lærlinge eller kursisten, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.
 • Alle lærlinge og kursister, der på ovenstående vilkår deltager i fysisk fremmøde undervisning, skal testes 2 gange om ugen. Alle, der indkaldes af skolen til fysisk fremmøde, skal derfor kunne fremvise en negativ test, som er under 72 timer gammel.

Nedlukningen er foreløbig gældende frem til 5. april 2021. 

Læs mere om særlige skærpelser for prøver på erhvervsuddannelserne.

Mulighed for forlængelse af skoleforløb for lærlinge, hvor fjernundervisning har medført fagligt efterslæb.

Regeringen har den 18. februar 2021 indgået en aftale med Folketingets øvrige partier om håndtering af faglige udfordringer. Formålet med aftalen er bl.a. at afhjælpe nogle af de konsekvenser, som nedlukning og perioder med nødundervisning har medført for elever på erhvervsuddannelserne med hensyn til fagligt efterslæb og nedadgående trivsel.

For elever/lærlinge på erhvervsuddannelserne giver aftalen følgende muligheder for supplerende skoleundervisning, hvis skolen vurderer, der er tale om et væsentligt fagligt efterslæb:

 • Op til 5 ugers supplerende skoleundervisning i hovedforløbet forud for den afsluttende prøve.
 • Forlængelse af grundforløbets 2. del med op til 2 uger for et helt hold.
 • Forlængelse af grundforløbets 2. del med op til 4 uger for enkelte elever.
 • Grundforløbets 2. del kan således i alt forlænges med op til 6 uger for enkelte elever.

Forlængede uddannelsesforløb skal være afsluttet inden den 31. juli 2021.

Hvis virksomhederne har indgået en uddannelsesaftale med en lærling, skal skolen, inden forlængelse af skoleopholdet, tage kontakt til virksomhed og lærling, og der skal være enighed om, at supplerende undervisning er nødvendigt.

Uddannelsesaftalen skal forlænges med det antal uger som uddannelsesforløbet forlænges.

Virksomheden vil som normalt modtage AUB-lønrefusion for den periode, hvor skoleopholdet forlænges.

Skolen skal sende ansøgning til det faglige udvalg

Hvis skolen finder, at det er hensigtsmæssigt/nødvendigt med supplerende undervisning, skal der for alle lærlinge, der har en uddannelsesaftale, indsendes en ansøgning om forlængelsen til det faglige udvalg.

Før skolen sender en ansøgning til fagligt udvalg om forlængelsen, skal skolen sikre, at lærling og virksomhed er enige om, at der kan indkaldes til supplerende undervisning, og at uddannelsesaftalen tilsvarende forlænges. Skolen bør tage ansvar for, at det formelle vedrørende forlængelsen gennemføres, dvs. at der indgås en tillægsaftale til uddannelsesaftalen.

Forlængelser, der medfører uddannelsestid ud over den indgåede uddannelsesaftale

Hvis en virksomhed ikke ønsker at forlænge uddannelsesaftalen, kan lærlingen optages i ekstraordinær skolepraktik dagen efter uddannelsesaftalen udløber. Lærlingen vil herefter modtage skolepraktikydelse under resten af skoleopholdet.
Virksomheden har således ikke pligt til at forlænge uddannelsesaftalen. Optag til ekstraordinær skolepraktik videreføres til og med den 15. juli 2021.

Læs aftalen på uvm.dk


Senest opdateret 09-04-2021

Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål?

Kontakt Uddannelser

7741 1568

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.