Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Lønkompensation og særlige regler for afvikling af ferie

SENESTE: 14. april: Hvis du har modtaget kompensation, skal du senest den 31. maj 2021 indberette en række oplysninger om den periode, du har fået kompensation for, så Erhvervsstyrelsen kan gennemføre en slutafregning. Læs mere her.

Den 25. februar 2021 har Beskæftigelsesministeren meddelt, at den midlertidige lønkompensation gælder, så længe virksomheder ikke kan åbne på grund af de skærpede restriktioner.

Gå til:


Tekst om lønkompensation opdateres snarest 

Lønkompensationspakken løber indtil den 29. august 2020.
Ansøgningsfristen er 20. september 2020.

Lønkompensationen er opdelt i tre perioder:

  • 9. marts-8. juni, 
  • 9. juni-8. juli og 
  • 9. juli-29. august. 

Der skal ansøges særskilt for hver periode. I den første periode skal der være indeholdt 5 ferie-/feriefridage eller selvbetalte fridage. I den sidste periode ydes der kun lønkompensation en måneds arbejdstid, idet der forudsættes tre ugers ferieafvikling


Den 15. marts åbnede en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter mulighed for hjemsendelse af medarbejdere med delvis lønkompensation. 

Den 5. juni blev aftalen om lønkompensation forlænget, så virksomheder kan benytte sig af ordningen frem til og med den 29. august 2020. Læs mere her

Regeringen og Folketingets partier indgik den 18. april 2020 en ny aftale om at forlænge og justere hjælpepakken. Læs mere om dette på Virksomhedsguiden her.

Aftalen betyder, at lønmodtagere på det private arbejdsmarked kan få lønkompensation på 75-90 procent, når de ansatte ikke kan udføre deres opgaver på baggrund af coronaudbruddets økonomiske konsekvenser for virksomhederne. 

Kompensationen for timelønnede udgør 90 pct. af timelønnen og for funktionærer 75 pct. For begge grupper dog højest 30.000 kr. pr. måned. 

Det kan søges om den midlertidige lønkompensation på www.virksomhedsguiden.dk

Du kan herunder få svar på de mest stillede spørgsmål vedr. lønkompensation (klik for at folde ud).

FAQ om lønkompensation

Ja, man kan indlede forhandlingerne om kollektive afskedigelser, mens medarbejderne er hjemsendt med lønkompensation. Men fra det øjeblik man når til konklusionen om afskedigelser - og meddeler det til det regionale beskæftigelsesråd og medarbejderne - vil de ikke længere være omfattet af lønkompensationen.

Virksomheden skal således bære den fulde lønomkostning i opsigelsesperioden.

Virksomheden vælger de medarbejdere, der skal hjemsendes under ordningen. Medarbejderen skal være ansat før den 9. marts 2020. Alle medarbejdere (herunder fleksjobbere, medarbejdere på barsel og sygemeldte) tælles med i forhold til opgørelsen af antallet af ansatte efter kompensationsordningen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne har udarbejdet vedlagte materiale, som vi anbefaler, at I bruger, hvis I vil benytte lønkompensationsordningen.

Hvis I indgår en aftale om lønnedgang, skal I huske at udarbejde en særskilt aftale (lokalaftale), der tydeligt beskriver indholdet af aftalen. I skal selv udfærdige denne aftale. I den vedlagte vejledning kan I se TEKNIQ Arbejdsgivernes forslag til, hvad sådan en lokalaftale fx kan indeholde.

Ja. Det er alene i selve den lønkompenserende periode, at det ikke er muligt at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager. Opsagte medarbejdere, der fortsat arbejder i den lønkompenserende periode, vil ikke kunne blive omfattet af ordningen.

Ja. Det er muligt at udtræde af lønkompensationsordningen for så efterfølgende at hjemsende med dagpenge. Det er her afgørende, at virksomheden helt er udtrådt af lønkompensationsordningen, før medarbejderen hjemsendes med dagpenge. Så længe virksomheden er under lønkompensationsordningen, kan virksomheden IKKE anvende hjemsendelse med dagpenge eller arbejdsfordeling.

Hjemsendte medarbejdere, der er omfattet af lønkompensation, kan tilbagekaldes til arbejdet i en periode. I den efterfølgende kontrol skal virksomheden tilbagebetale lønkompensation for den periode, hvor de pågældende medarbejdere var tilbagekaldt på arbejde.

Hvis en virksomhed, som allerede har søgt om lønkompensation, står overfor en forværring af sine forhold og derfor har behov for yderligere hjemsendelser med lønkompensation, kan virksomheden ansøge om, at yderligere medarbejdere omfattes af ordningen.

Elever og lærlinge er omfattet af muligheden for lønkompensation. Tilskuddet for elever/lærlinge er 90 pct. af lønnen i praktikperioden – også for elever, der samtidig er funktionærer. Virksomhederne får ikke lønkompensation i de perioder, hvor eleven/lærlingen er på skole, idet virksomheden efter gældende regler får refusion fra AUB til dækning af lønudgifter under skoleophold.

Det er en forudsætning, at virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar og som udgangspunkt ikke hjemsender lærlingen/eleven i det omfang, det er sundhedsmæssigt, driftsmæssigt og uddannelsesmæssigt forsvarligt. Hjemsendelse af eleven kan dog f.eks. være nødvendig, hvis de oplæringsansvarlige er hjemsendt, eller produktionen er indstillet.

En evt. hjemsendelse fører ikke til forlængelse af den samlede uddannelsestid, medmindre dette indstilles af det faglige udvalg. Hvis eleven er i prøvetid, så suspenderes den i perioden, hvor eleven er omfattet af lønkompensationsordningen.

Medarbejdere kan deltage i uddannelse i lønkompensationsperioden. Virksomheden modtager fortsat lønkompensation under medarbejderens deltagelse i uddannelse. Det er ikke muligt at modtage anden form for lønrefusion i kompensationsperioden, f.eks. VEU-godtgørelse eller SVU.

Ja. Både vikarbureauets administrative medarbejdere og vikarbureauvikarerne er omfattet af kompensationsordningen.

Nej. Det skyldes, at virksomheden ikke er arbejdsgiver for disse vikarer.


Brug af lønkompensationsordningen giver mulighed for at varsle ferie m.v. med forkortet varsel

Folketinget vedtog den 2. februar 2021 en lov, der giver virksomheder mulighed for med én dags varsel at pålægge en ansat at afvikle op til fem dages ferie eller anden frihed.

Virksomheder, der benytter lønkompensationsordning for fyringstruede ansatte, og som ikke har aftalt lønnedgang med de omfattede ansatte, kan i lønkompensationsperioden varsle en fridag for hver 28-dages periode. Fridagen kan enten være en feriedag, feriefridag eller – hvis man ikke har optjent nogen af disse – egen-betalt fridag.

Loven ændrer ikke ved, at arbejdsgiver fortsat kan varsle ferie i henhold til ferielovens almindelige varslingsregler. Muligheden gælder ikke for hjemsendte ansatte med aftalt lønnedgang som følge af COVID-19 eller øvrige ansatte herunder lærlinge, elever og praktikanter. Her gælder ferielovens almindelige varslingsregler.

FAQ om varsling af ferie m.v. med forkortet varsel

(Klik for at folde ud)

Reglerne gælder alene for de ansatte i virksomheden, der er hjemsendt med lønkompensation.

Varsling af en ferie-/fridag forudsætter, at man i 28 kalenderdage har modtaget lønkompensation for den ansatte. For perioden fra og med den 18. januar 2021 kan der dog varsles én feriedag m.v. for de første 21 kalenderdage, hvor arbejdsgiveren får lønkompensation for den ansatte.

Det er ikke et krav, at lønkompensationsperioden på 21/28 dage opgøres som en sammenhængende periode. Hvis den ansatte midlertidigt bliver kaldt på arbejde, fradrages arbejdsdagene i opgørelsen.

Det er heller ikke et krav, at feriedagene m.v. placeres inden for den enkelte lønkompensationsperiode. Hvis der for eksempel ikke er varslet en ferie-/fridag til afholdelse under den første lønkompensationsperioden på 21 dage, kan virksomheden varsle to ferie-/fridage til afholdelse i den efterfølgende lønkompensationsperiode på 28 dage.

Arbejder de ansatte ikke fem dage om ugen, afholdes dagene forholdsmæssigt.

Den ansatte kan vælge, hvorvidt den varslede fridag skal holdes som en optjent ferie- eller feriefridag eller som anden frihed, for eksempel afspadsering.

Såfremt den ansatte ikke har opsparet betalt ferie eller lignende, kan feriedagen varsels som tjenestefri uden løn. Den ansatte kan endvidere efter aftale med arbejdsgiveren holde ferie eller feriefridage på forskud.

Det forkortede varsel kan kun bruges, mens virksomheden gør brug af lønkompensationsordningen. Det betyder, at hvis virksomheden er ophørt med at gøre brug af lønkompensationsordningen uden at have benyttet sig af muligheden for at varsle forkortet varsel, har man fortabt muligheden for at bruge det forkortede varsel. Ferien skal herefter varsles med ferielovens almindelige varsler.

Den ansatte kan højst pålægges fem feriedage mv. i henhold til loven. Det er kun ferie m.v., som er fastsat til afholdelse i lønkompensationsperioden, der vil tælle med i opgørelsen af de fem dage, men optjent ferie mv, der er er afviklet efter den 17. januar 2021, indgår imidlertid i opgørelsen af de fem dage.

Muligheden for at varsle med forkortet varsel er en fravigelse af ferielovens normale varslingsregler. Man skal derfor være opmærksom på, at den ansatte skal have mulighed for at kunne holde tre ugers sammenhængende hovedferie i perioden 1. maj – 30. september. Hvis der ikke kan optjenes nok feriedage til dette, skal friheden i stedet afholdes som afspadsering, anden optjent frihed eller tjenestefri uden løn.

Eventuelle spørgsmål til de nye regler om mulighed for varsling af ferie for ansatte omfattet af lønkompensationsordning kan rettes til TEKNIQ Arbejdsgiverne, afdelingen Overenskomster og Jura på telefon 4343 6000.


Senest opdateret 14-04-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.