Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Sygefravær og mulighed for sygedagpenge-refusion

Ny lov genindfører og udvider arbejdsgiverens ret til refusion for lønmodtagere med visse typer af fravær pga. COVID-19.

Reglerne er stadig gældende, men restriktionerne gælder kun de lande, hvor unødig rejseaktivitet frarådes.

Refusionsmuligheder ifm. COVID-19

Læs om refusionsmuligheder m.m. i forbindelse med COVID-19 herunder (klik for at folde ud)

Medarbejderens egne forhold

Betaling som under sygdom.

Mulighed for refusion fra første sygedag. Det skal angives i forbindelse med registreringen, at der er tale om et COVID-19-tilfælde.

Se: Sundhedsstyrelsens definition: Nære kontakter og COVID-19

Medarbejderen betragtes som syg.

Betaling som under sygdom.

Mulighed for refusion fra første sygedag. Det skal angives, at der er tale om ’nær kontakt – COVID-19’.

NB! Hvis en rejse til et rødt område er foretaget uden aftale med arbejdsgiveren, er udgangspunktet dog, at medarbejderen skal dog holde fri for egen regning.

Medarbejderen betragtes som syg.

Betaling som under sygdom.

Mulighed for refusion fra første sygedag.

Fraværet er selvfinansieret (fx ferie, feriefridage).

Eksempelvis alene ”for en sikkerheds skyld” eller af driftsmæssige årsager (kunder ønsker ikke at modtage ydelsen).
Det skal dog bemærkes, at det er muligt for en arbejdsgiver at pålægge en medarbejder at lade sig teste i arbejdstiden.

Medarbejderen hjemsendes med fuld løn.

Ingen mulighed for refusion, idet der er tale om, at arbejdsgiver ikke tager imod arbejdskraften.

Medarbejderens børn

Medarbejderen er nær kontakt og betragtes som syg (se ovenfor under medarbejders forhold).

Hvis medarbejder ikke er i nærkontakt, så gælder i øvrigt de almindelige regler om barnets 1. og 2. sygedag.

Børneomsorgsdage og afspadsering skal være brugt for at kunne opnå barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Barns 1. og 2. sygedag.

Resten selvfinansieret fravær (eksempelvis børneomsorgsdage og afspadsering).

Selvfinansieret fravær.

Afspadsering og børneomsorgsdage skal være opbrugte for at kunne oppebære barselsdagpenge Læs mere her: "Ny aftale om midlertidig dagpengeret til forældre til hjemsendte børn".

Ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge 

Du kan herunder få svar på de mest stillede spørgsmål vedr. udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge (klik for at folde ud).

Spørgsmål om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge

Forslaget blev vedtaget den 17. marts 2020 og trådte i kraft dagen efter. Der er tale om midlertidige regler, som gælder med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar 2020 og frem til den 31. marts 2021.

Med loven får arbejdsgivere en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, som er fraværende som følge af COVID-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af COVID-19.

Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag for ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. COVID-19. En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag.

Det er den sygemeldtes bopælskommune, der skal vurdere, om den selvstændige eller de ansatte opfylder lovens betingelser og har ret til sygedagpenge.

Læs her hvordan du anmelder fraværet, hvis du er hhv. selvstændig og sygemeldt eller hvis du har sygemeldte medarbejdere.

Selvstændige:
Vær opmærksom på, at hvis du er selvstændig og sygemeldt, skal fraværet ikke anmeldes via NemRefusion men på den særlige papirblanket NR104C, som du finder på KL’s hjemmeside her.

Arbejdsgiver, der har sygemeldte medarbejdere:
Vær opmærksom på, at du som arbejdsgiver skal anvende det almindelige indberetningssystem NemRefusion i forbindelse med anmodning om refusion ifb. med COVID-19.

Arbejdsgiveren skal ved anmodningen om refusion fra første dag angive ”anden årsag” og med fritekst angive, at årsagen er COVID-19. I underretningsbrevet til lønmodtageren vil de oplysninger, som er afgivet af arbejdsgiveren fremgå, herunder oplysningen om årsagen til anmodningen om tidlig refusion.

Lønmodtageren har pligt til i ’Mit Sygefravær’ at svare på, om lønmodtageren er enig i arbejdsgiverens oplysninger. Hvis lønmodtageren ikke er enig, skal lønmodtageren angive, hvorfor lønmodtageren ikke kan bekræfte oplysningerne fra arbejdsgiveren. Lønmodtageren skal som udgangspunkt ikke selv afgive yderligere dokumentation for fraværet.

Der vil ikke kunne ske en konstatering af COVID-19 af alle smittede. Sygemeldte, som har en realistisk formodning om, at deres sygefravær skyldes smitte med COVID-19, vil regnes for at være uarbejdsdygtige.

Den sygemeldte må derfor som udgangspunkt på tro og love erklære, at personen har en realistisk formodning om, at der er tale om COVID-19. Dette skriver selvstændige under på i forbindelse med anmeldelsen af sygefraværet. Lønmodtager skal svare på, om de er enige i arbejdsgivers oplysning om, at årsagen til sygefraværet er COVID-19.

Du kan finde information om den ny lovgivning på STAR’s hjemmeside her . Du kan læse vejledning til den nye midlertidige lov her.


Senest opdateret 18-02-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.