Færdigmelding af bygningsinstallationer

Færdigmelding af bygningsinstallationer

TEKNIQ Arbejdsgiverne har udarbejdet vejledning med blanketter og skabeloner til færdigmelding af installationer efter gældende krav i Bygningsreglementet 2018 (BR18).

Det er vigtigt inden opstart af byggesagen at have en aftale med bygherre eller hovedentreprenør om, hvad der skal leveres til færdigmeldingen.

Blanketter og skabeloner vil i udfyldt stand opfylde Bygningsreglementets krav til dokumentation af udførte installationer, herunder funktionsafprøvning. Blanketter og skabeloner er vejledende og angiver minimumskrav til opfyldelse af Bygningsreglementet. 

Regler for færdigmelding

Bygningsreglementets § 40 angiver, hvilken dokumentation kommunen skal sikre sig fra bygherre ved færdigmelding. Overordnet skal sikres, at der er dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets bestemmelser i den færdige bygning. Det hedder endvidere, at dokumentationen skal bestå af al for byggearbejdet relevant materiale, herunder overordnede beskrivelser, forudsætninger, beregninger, tegningsmateriale, prøvninger, målinger mv. Der henvises også til, at der for installationer skal afleveres drift- og vedligeholdelsesmanual.  

Funktionsafprøvning
Bygningsreglementet foreskriver på flere områder at dokumentere, at der er udført en funktionsafprøvning før ibrugtagning. 

De omfattede områder er:
  • Ventilationsanlæg (BR18, kapitel 22)
  • Varme- og køleanlæg (BR18, kapitel 19)
  • Belysning på arbejdspladser og fælles adgangsveje (BR18, kapitel 18)
  • Energiproducerende anlæg (BR18, kapitel 12)
  • Bygningsautomatik – kun store bygninger (BR18, kapitel 11)
  • Elevatorer (BR18, kapitel 10)
Den primære opgave for installatøren er at dokumentere det udførte arbejde i henhold til BR18 til bygherre ved færdigmeldingen. 

Ved ombygning eller mindre tilføjelser til en eksisterende installation vil det ikke være relevant at foretage en funktionsafprøvning, men alene foretage en slutkontrol af det udførte arbejde. I denne vejledning er der derfor givet mulighed for at “fravælge” dokumentation af funktionsafprøvning.  


Bygherre skal fremsende dokumentation for funktionsafprøvning ved færdigmelding til kommunalbestyrelsens i forbindelse med byggearbejder, der kræver byggetilladelse. Funktionsafprøvning og dokumentation indgår ikke som en forventet ydelse fra installatøren, men skal være en del af enterpriseaftalen, hvis installatøren skal stå for den.

Drift- og vedligeholdelsesvejledninger
Der er i Bygningsreglementet et krav om udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesvejledning for flere installationsområder, afløb (§ 80), forsyningsanlæg (§ 328), varme- og køleanlæg (§ 392), vand (§ 419) og ventilation (§ 452). For alle områder skal fokuseres på komponenter, der kræver vedligeholdelse. Der er således ikke beskrevet, at der skal fremsendes en egentlig plantegning med ledningsføring, hvis ikke dette er relevant for byggeriet jf. § 40. 

Vedligeholdelse af en komponent afhænger af flere faktorer, herunder ikke mindst bygningsejerens brug af komponenten. Den kendes ikke på udførelsestidspunktet, så den udførende må foretage en vurdering i hvert enkelt tilfælde. Der vil for mange byggerier i forbindelse med en krævet kvalitetssikring være udarbejdet en drifts- og vedligeholdelsesvejledning gældende for alle indbyggede komponenter. Den vil umiddelbart kunne anvendes, men består typisk af de indbyggede komponenters monterings- og vedligeholdelsesanvisning fra leverandøren og kan derfor være for omfattende i forhold til dokumentationsbehovet i forhold til Bygningsreglementet.

Formålet med at opbevare relevant dokumentation hos kommunen for en bygning er overordnet at have information om bygningen, selvom den har skiftet ejer. Det vil derfor være komponenter, der er vigtige for bygningens drift, som der skal beskrives. Der bør derfor ikke bruges tid på beskrivelse af komponenter, der typisk skiftes undervejs, f.eks. armaturer, vaskemaskine.

I praksis udarbejdes en oversigtsplan, eventuelt ved afkrydsning direkte på en plantegning, der angiver placering af komponenter med vedligeholdelsesbehov.   

Ved mindre ombygninger og tilføjelser til installationer, for eksempel tilføjelse af radiator eller håndvask, vil det ofte ikke være relevant at udarbejde en drifts- og vedligeholdelsesmanual, da de nye installationer vil være en del af bygningens eksisterende D og V manual. 

Generelt
Bestemmelserne i BR18 med tilhørende vejledning kan findes på bygningsreglementet.dk. 

Ansvar for færdigmelding

Det er altid i sidste ende bygherres ansvar at færdigmelde byggeriet til den kommune, hvori byggeriet foregår. De udførende skal levere den aftalte eller relevante dokumentation ved afslutning af deres arbejde. Ved udfyldelse af skabelonerne i denne vejledning vil installatøren have dokumenteret minimumskravene i BR18, herunder funktionsafprøvning.

Krav om dokumentation ved færdigmelding påhviler således alene bygherre, som også er den, der modtager oversigt over eventuelle mangler i dokumentation fra kommunens byggesagsbehandler.


Senest opdateret 22-06-2020

Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

2333 9128

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.