Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

7742 4244

Byggesagsdokumentation af bygningsinstallationer

Færdigmelding af bygningsinstallationer

TEKNIQ Arbejdsgiverne har udarbejdet skabeloner til installatørens dokumentation af de udførte installationer. Dokumentationen kan bruges af bygherre ved færdigmelding til kommunen i henhold til Bygningsreglementet (BR18).

Det er vigtigt inden opstart af byggesagen at have en aftale med bygherre eller hovedentreprenør om, hvad der skal leveres af dokumentation for det aftalte arbejde.

Skabeloner vil i udfyldt stand opfylde krav til dokumentation af udførte installationer efter BR18, herunder funktionsafprøvning. Skabeloner er vejledende og angiver minimumskrav til opfyldelse af BR18. 

Skabelonerne følger samme struktur som BR18. Dokumentation til de enkelte kapitler i BR18 kan uddybes med bilag, der angiver de aktuelle forudsætninger og måleresultater. Skabelonerne er opbygget, så det for den konkrete byggesag er muligt kun at medtage de relevante oplysninger til bygherre. 

Dokumenthovedet på alle skabeloner udfyldes automatisk ved ved indtastning i en af skabelonerne. 

Regler for byggesagsdokumentation ved bygherres færdigmelding 

Bygningsreglementets § 40 angiver, hvilken dokumentation kommunen skal sikre sig fra bygherre ved færdigmelding. Overordnet skal sikres, at der er dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets bestemmelser i den færdige bygning. Det hedder endvidere, at dokumentationen skal bestå af al for byggearbejdet relevant materiale, herunder overordnede beskrivelser, forudsætninger, beregninger, tegningsmateriale, prøvninger, målinger mv. Der henvises også til, at der for installationer skal afleveres drift- og vedligeholdelsesmanual.  

Funktionsafprøvning
Bygningsreglementet foreskriver på flere områder at dokumentere, at der er udført en funktionsafprøvning før ibrugtagning.

De omfattede områder er:
  • Ventilationsanlæg (kapitel 22 i BR18) 
  • Varme- og køleanlæg (kapitel 19 i BR18) 
  • Belysning på arbejdspladser og fælles adgangsveje (kapitel 18 i BR18) 
  • Energiproducerende anlæg (kapitel 12 i BR18) 
  • Bygningsautomatik – kun store bygninger (kapitel 11 i BR18) 
  • Elevatorer (kapitel 10 i BR18) 
Den primære opgave for installatøren er at dokumentere det udførte arbejde til bygherre i henhold til BR18.  

Ved ombygning eller mindre tilføjelser til en eksisterende installation vil det ikke være relevant at foretage en funktionsafprøvning, men alene foretage en slutkontrol af det udførte arbejde. I denne vejledning er der derfor givet mulighed for at “fravælge” dokumentation af funktionsafprøvning.  

Bygherre skal fremsende dokumentation for funktionsafprøvning ved færdigmelding til kommunalbestyrelsen i forbindelse med byggearbejder, der kræver byggetilladelse. Funktionsafprøvning og dokumentation indgår ikke som en forventet ydelse fra installatøren, men skal være en del af enterpriseaftalen, hvis installatøren skal stå for den. 

Drift- og vedligeholdelsesvejledninger 
Der er i Bygningsreglementet et krav om udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesvejledning for flere installationsområder, afløb (§ 80), forsyningsanlæg (§ 328), varme- og køleanlæg (§ 392), vand (§ 419) og ventilation (§ 452). For alle områder skal fokuseres på komponenter, der kræver vedligeholdelse. Der er således ikke beskrevet, at der skal fremsendes en egentlig plantegning med ledningsføring, hvis ikke dette er relevant for byggeriet jf. § 40.  

Vedligeholdelse af en komponent afhænger af flere faktorer, herunder ikke mindst bygningsejerens brug af komponenten. Den kendes ikke på udførelsestidspunktet, så den udførende må foretage en vurdering i hvert enkelt tilfælde. Der vil for mange byggerier i forbindelse med en krævet kvalitetssikring være udarbejdet en drifts- og vedligeholdelsesvejledning gældende for alle indbyggede komponenter. Den vil umiddelbart kunne anvendes, men består typisk af de indbyggede komponenters monterings- og vedligeholdelsesanvisning fra leverandøren og kan derfor være for omfattende i forhold til dokumentationsbehovet i forhold til Bygningsreglementet. 

Formålet med at opbevare relevant dokumentation hos kommunen for en bygning er overordnet at have information om bygningen, selvom den har skiftet ejer. Det vil derfor være komponenter, der er vigtige for bygningens drift, der skal beskrives.  

Der bør derfor ikke bruges tid på beskrivelse af komponenter, der typisk skiftes undervejs, f.eks. armaturer eller vaskemaskine. 

I denne vejledning tages udgangspunkt i, at der foreligger en oversigtsplan, hvor man kan markere komponenter, der kræver vedligehold. Efter markering indsættes komponent i vejledningsskemaet for dokumentation af placering, vedligeholdelsens omfang og interval. 

Ved mindre ombygninger og tilføjelser til installationer, for eksempel tilføjelse af radiator eller håndvask, vil det ofte ikke være relevant at udarbejde en drifts- og vedligeholdelsesmanual, da de nye installationer vil være en del af bygningens eksisterende D og V manual.  

Generelt 
Bestemmelserne i BR18 med tilhørende vejledning kan findes på bygningsreglementet.dk.  

Ansvar for færdigmelding 

Det er altid i sidste ende bygherres ansvar at færdigmelde byggeriet til den kommune, hvori byggeriet foregår. De udførende skal levere den aftalte eller relevante dokumentation ved afslutning af deres arbejde. Ved udfyldelse af skabelonerne i denne vejledning vil installatøren have dokumenteret minimumskravene i BR18, herunder funktionsafprøvning. 

Krav om dokumentation ved færdigmelding påhviler således alene bygherre, som også er den, der modtager oversigt over eventuelle mangler i dokumentation fra kommunens byggesagsbehandler. 


Senest opdateret 22-06-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.