Kontakt TEKNIQ

Arbejdsmarkeds-afdelingen

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

AES-bidraget og arbejdsskadeafgiften stiger i 2019

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsætter hvert år satserne for virksomhedernes bidrag til erhvervssygdomssikring (AES-bidrag) ud fra erstatningsudgifterne for arbejdsskader de foregående år fordelt på de enkelte brancher. Da der samtidig sker en stigning i arbejdsskadeafgiften, vil der være tale om en samlet merudgift på 576 kr. pr. medarbejder i 2019.

Stor stigning på TEKNIQs område

El- og vvs-branchens erstatningsudbetalinger har desværre været høje i forhold til de fleste andre brancher i de seneste år, og derfor forhøjes branchens bidrag væsentligt fra de nuværende kr. 942 i 2018 til kr. 1.156 i 2019, svarende til en stigning på 23 procent. 

Stigningen i satsen skyldes flere forhold:

  1. For det første overgangen til ”pay-as-you-go”-ordning (hvor virksomhederne først betaler deres bidrag, når erstatningerne bliver udbetalt fremfor at betale forud) som medfører stigende årlige bidrag, indtil ordningen er fuldt indfaset i omtrent 2020. 
  2. For det andet øgede erstatningsudgifter som følge af en ekstraordinær indsats i både 2017 og i 2018 for at afvikle ”gamle” erhvervssygdomssager anmeldt før 2014 (den såkaldte Indsats E-tab). Dette resulterede i, at de udbetalte erstatninger for branchen var 70 procent højere i 2017 end i 2016. Branchen havde derfor ved udgangen af 2017 et underskud på 10 mio. kr. 
  3. For det tredje, at tidligere overførsler fra hensættelser før "pay-as-you-go", som i de foregående år har været på ca. 200 mio. kr. årligt, ophører med 2018, idet hensættelserne nu er opbrugt. 
Det opståede underskud udlignes ligeligt i bidragsopkrævningerne for 2019 og 2020, og bidragssatsen hæves derfor med 23 procent i 2019.

Det samlede bidrag i 2019

Det samlede bidrag, bestående af: 
AES-bidrag på 1.156,00 
Arbejdsskadeafgift 456,00
samt omkostninger 2,00
udgør i 2019 kr. 1.614,00 pr. år pr. fuldtidsansat mod 1.038 kr. i 2018 

Arbejdsskadeafgiften (der udgør ca. 28 procent af AES-bidraget) bliver i 2019 ekstraordinær høj, fordi der i 2018 blev opkrævet for lidt (især en konsekvens af øgede udbetalinger som følge af Indsats E-tab). 
Arbejdsskadeafgiften består i 2019 af 322 kr. i ordinær afgift samt en efterregulering fra 2018 på 134 kr. i alt 456 kr.

TEKNIQ mener:

TEKNIQ arbejder gennem DA-fællesskabet for en effektiv og sikker drift i AES. Dette skal på sigt betyde stabile bidragssatser. 

Det forventes tillige, at bidragene fremover vil stige mindre end de foregående år, da afviklingen af ældre sager er ved at være gennemført og antallet af afgørelser (og summen af udbetalte erstatninger) dermed vil stabilisere sig.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Arbejdsmarkedsafdelingen på telefon: 43 43 60 00.

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.