Kontakt TEKNIQ

Arbejdsmarkeds-afdelingen

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Jul og nytår 2019/2020 på el-området

I forbindelse med jul og nytår skal der tages højde for de enkelte overenskomsters forskellige regler om fridage, søgnehelligdage og løn.

I julen og nytåret 2019/2020 forekommer der 3 egentlige søgnehelligdage, nemlig 1. 
juledag, 2. juledag og nytårsdag (25. og 26. december 2019 og 1. januar 2020). 
 
Juleaftensdag, den 24. december, og nytårsaftensdag, den 31. december 2019, er normale arbejdsdage, medmindre andet er fastsat ved overenskomst eller lovgivning – se nedenfor:

Restudbetaling af SH-/fritvalgskonto for timelønnede elektrikere og udbetaling af fritvalgsordning for månedslønnede elektrikere og lærlinge 

Eventuelt overskud på SHopsparingskontoen/fritvalgskontoen udbetales sammen med den sidste lønudbetaling i optjeningsåret, medmindre den enkelte 
medarbejder inden 30. november har fremsat ønske om, at restbeløbet – eller en del deraf – indbetales som ekstraordinært pensionsbidrag. For månedslønnede elektrikere og lærlinge udbetales ligeledes overskud på feriefridags-/fritvalgsopsparingen sammen med den sidste lønudbetaling i kalenderåret. 
 
Hvis virksomhedens lønsystem ikke kan udbetale den SH-opsparing mv., som opspares i den sidste lønperiode i optjeningsåret, henvises til vejledningen i Bilag 14 i Elektrikeroverenskomsten. Hvis en elektriker fratræder i løbet af året, skal eventuelt overskud på SH-kontoen udbetales sammen med den sidste løn. En elektrikers SHoverskud/frit-valgsopsparing må altså ikke overføres til feriekortet.  

Lønudbetaling til timelønnede 

Lønudbetalinger for timelønnede finder  normalt sted den første torsdag efter lønperiodens afslutning. 
 
Afhængigt af tidspunktet for afslutningen af årets lønregnskab kan det blive nødvendigt at medtage forskudsbetaling for søgnehelligdagene i lønudbetalingerne i ugen forud, da SH-betaling for juledagene samt 1. januar henhører til 2019-opsparingen. 

Funktionærer

Særligt for butiksfunktionærer  

Juleaften, mandag den 24. december, er stadig en lukkedag efter lovgivningen, og nytårsaftensdag, tirsdag den 31. december, må der ikke være åbent efter kl. 15.

Fritvalgskonto

Fritvalgskonto for overenskomstdækkede funktionærer skal tømmes ved årets udgang. Funktionæren skal senest den 30. november meddele virksomheden, hvorledes vedkommende ønsker at disponere over saldoen på kontoen. I det omfang saldoen ikke indbetales til pensionsopsparing, skal udbetaling ske med decemberlønnen. 

Ferie mellem jul og nytår

Hvis virksomheden holder ferielukket omkring jul og nytår, skal det planlægges forud, dvs. varsles med én måned, jf. Ferielovens bestemmelser om varsling af restferie. Virksomheden skal, såfremt det er muligt, sikre, at der er feriegodtgørelse til de feriedage, der vil blive afviklet i forbindelse med virksomhedens ferielukning. 

Det betyder, at såfremt virksomheden har en ferieplan, hvoraf det fremgår, at der holdes lukket mellem jul og nytår, er medarbejderne nødt til at acceptere, at restferie placeres på disse dage. Hvis virksomheden ikke sørger for dette, kan der blive tale om at betale løn for de pågældende dage. Nye medarbejdere orienteres om ferielukning ved ansættelsen. Det kan eventuelt aftales i stedet at placere feriefridage i forbindelse med jul og nytår. 

Særregel for nye lærlinge ved ferielukning

Hvis virksomheden holder ferielukket omkring jul og nytår vil lærlinge der er ansat 1. juli i år eller senere, være berettiget til løn under ferien i op til fem dage, såfremt lærlingen ikke tidligere har optjent feriegodtgørelse til disse dage. 

Yderligere information

Arbejdsmarkedsafdelingen – tlf. 4343 6000.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.