Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Jul og nytår 2019/2020 på vvs-området (tidligere TEKNIQ-overenskomst)

I forbindelse med jul og nytår skal der tages højde for de enkelte overenskomsters forskellige regler om fridage, søgnehelligdage og løn.

I julen og nytåret 2019/2020 forekommer der 3 egentlige søgnehelligdage, nemlig 1. 
juledag, 2. juledag og nytårsdag (25. og 26. december 2019 og 1. januar 2020). 
 
Juleaftensdag, den 24. december, og nytårsaftensdag, den 31. december 2019, er normale arbejdsdage, medmindre andet er fastsat ved overenskomst eller lovgivning – se nedenfor:

Restudbetaling af SH-/fritvalgskonto og opsparingskonto for funktionærlignende ansatte og lærlinge

”SH-/opsparingskontoen” for den enkelte medarbejder opgøres ved kalenderårets  afslutning, og en eventuel overskydende opsparing udbetales til medarbejderen sammen med sidste lønudbetaling for december måned, med mindre den enkelte medarbejder inden 30. november har fremsat ønske om, at restbeløbet – eller en del deraf – indbetales som ekstraordinært pensionsbidrag.  

Hvis en medarbejder fratræder i løbet af året, skal eventuelt overskud på SHopsparingskontoen udbetales ved førstkommende lønudbetaling efter fratrædelsen. En medarbejders SH-overskud må altså ikke overføres til feriekortet. 

Hvis virksomheden derfor udbetaler den sidste løn for 2019 torsdag den 19. december 2019, så sker restudbetalingen af SHkontoen denne dag. 

Hvis virksomheden derimod udbetaler den sidste løn for 2019 torsdag den 26. december 2019, sker restudbetaling af SHkontoen på denne dag. Forskudsbeløbet for 1. januar 2020 fradrages i SH-betaling for 2020.  

Lønudbetaling til timelønnede

Lønudbetalinger for timelønnede finder normalt sted den første torsdag efter lønperiodens afslutning. 

Afhængigt af tidspunktet for afslutningen af årets lønregnskab kan det blive nødvendigt at medtage forskudsbetaling for søgnehelligdagene i lønudbetalingerne i ugen forud. 

Vær opmærksom på, at når lønudbetalingsdagen falder på en SH-dag, skal lønnen udbetales 2 hverdage forud herfor. 

Funktionærer

Særligt for butiksfunktionærer  

Juleaften, mandag den 24. december, er stadig en lukkedag efter lovgivningen, og nytårsaftensdag, tirsdag den 31. december, må der ikke være åbent efter kl. 15.

Fritvalgskonto

Fritvalgskonto for overenskomstdækkede funktionærer skal tømmes ved årets udgang. Funktionæren skal senest den 30. november meddele virksomheden, hvorledes vedkommende ønsker at disponere over saldoen på kontoen. I det omfang saldoen ikke indbetales til pensionsopsparing, skal udbetaling ske med decemberlønnen. 

Ferie mellem jul og nytår

Hvis virksomheden holder ferielukket omkring jul og nytår, skal det planlægges forud, dvs. varsles med én måned, jf. Ferielovens bestemmelser om varsling af restferie. Virksomheden skal, såfremt det er muligt, sikre, at der er feriegodtgørelse til de feriedage, der vil blive afviklet i forbindelse med virksomhedens ferielukning. 

Det betyder, at såfremt virksomheden har en ferieplan, hvoraf det fremgår, at der holdes lukket mellem jul og nytår, er medarbejderne nødt til at acceptere, at restferie placeres på disse dage. Hvis virksomheden ikke sørger for dette, kan der blive tale om at betale løn for de pågældende dage. Nye medarbejdere orienteres om ferielukning ved ansættelsen. Det kan eventuelt aftales i stedet at placere feriefridage i forbindelse med jul og nytår. 

Særregel for nye lærlinge ved ferielukning

Hvis virksomheden holder ferielukket omkring jul og nytår vil lærlinge der er ansat 1. juli i år eller senere, være berettiget til løn under ferien i op til fem dage, såfremt lærlingen ikke tidligere har optjent feriegodtgørelse til disse dage. 

Yderligere information

Arbejdsmarkedsafdelingen – tlf. 4343 6000.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.