Hotline til EfterUddannelse.dk 

Hotline til EfterUddannelse.dk


Efteruddannelsesmuligheder for elektrikere og vvs'ere

Markedsføring og administration

Installationsbranchens efteruddannelse gennemføres primært på erhvervsskolerne og afholdes typisk som dagundervisning inden for normal arbejdstid.

Uddannelsernes varighed afhænger af kursusindholdet, men det normale er fra en dag og op til en uge. 

Virksomheder, medarbejdere og en teknisk skole kan i samarbejde planlægge, at kurserne tilrettelægges fleksibelt som aften- eller weekendundervisning eller opsplittet i moduler over flere uger.

Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) udvikles og gennemføres som erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Formålet med arbejdsmarkedsuddannelserne er:
  • at vedligeholde, udbygge og forbedre arbejdsstyrkens erhvervskvalifikationer, så de stemmer overens med behovet på arbejdsmarkedet
  • at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemer på kortere sigt
  • at medvirke til et samlet kvalifikationsløft på arbejdsmarkedet på længere sigt ved blandt andet at bidrage til, at ikke faglærte opnår faglært status

Adgangsbetingelser for beskæftigede

AMU-kurser er åbne for alle over 18 år, som i deres job har brug for en el- eller vvs-teknisk efteruddannelse. Særlige adgangskrav kan forekomme på enkelte uddannelser - fx certifikatkurser.

Det er et krav for at deltage på AMU-kurser, at medarbejderen har fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Har medarbejderen en vvs- eller el-faglig baggrund eller tilsvarende, kan der modtages lønrefusion, befordringsgodtgørelse og tilskud til forplejning og overnatning.
Udbetaler virksomheden løn under efteruddannelsen, udbetales lønrefusion til virksomheden.

Har du en videregående uddannelse som fx installatør eller ingeniør, er der særlige regler for deltagelse på efteruddannelseskurser (AMU). Herefter skal medarbejdere med en videregående uddannelse betale den fulde kursus- og undervisningsudgift uden statstilskud.

Lønrefusion

Hvis uddannelsesstedet har godkendt uddannelsesdeltagelse uden bemærkninger, kan der i forbindelse med gennemførelse påregnes delvis lønrefusion, som en kompensation for medarbejderens løn. 

Lønrefusionen svarer til 100 % af den højeste dagpengesats, som udgør kr. 117,66 pr. time eller kr. 4.353 pr. uge pr. 1. januar 2019. Administration og udbetaling af lønrefusion (VEU-godtgørelse) og tilskud til befordring sker gennem Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Befordringstilskud

Der gives også refusion til medarbejderen i forbindelse med befordring, hvis medarbejderens daglige transport mellem bopæl og kursussted og retur er mere end 24 km. Tilskuddet er baseret på statens takster pr. kilometer regnet fra din bopæl til kursusstedet, dog maksimalt 576 km pr. dag. Taksten er pr. 1. januar 2019 kr. 0,99 pr. km.

Hvis medarbejderen er indkvarteret under uddannelsen, kan medarbejderen få refusion for den befordringsdel, der ligger udover 24 km., dog højst for 76 km. pr. dag.

Ved ud- og hjemtransport mellem bopæl og indkvarteringssted, kan medarbejderen få refusion for transport op til 400 km. pr. rejse. Der ydes også refusion til medarbejderen ved rejser i forbindelse med weekender og søgnehelligdage.

Tilskuddet er skattefrit for medarbejderen.
Vi gør opmærksom på, at der er en bagatelgrænse, idet der ikke udbetales beløb under 36,54 kr.

Medarbejderen kan få tilskud til opholdsudgifter, hvis medarbejderen har en samlet transportvej på over 120 km. Mellem sin bopæl og kursussted og retur. Tilskud til kost og logi bliver udbetalt efter statens takster og administreres af kursusstedet.

Husk at søge godtgørelse

Når du tilmelder dig et kursus på efteruddannelse.dk, kan du samtidig søge om VEU-godtgørelse og evt. tilskud til befordring.

Tilmelding til kursus

voksenuddannelse.dk kan virksomheder og medarbejdere finde et online kursuskatalog, der giver et samlet overblik over udbuddet af efteruddannelseskurser (AMU).

Når el- og vvs-virksomhedens medarbejdere skal på efteruddannelseskursus, skal de tilmeldes/oprettes igennem efteruddannelse.dk

Afmelding

Hvis en medarbejder er tilmeldt et kursus, men bliver forhindret i at deltage, er det vigtigt at huske at afmelde kursisten, ellers opkræver undervisningsstedet et gebyr ved for sen afmelding/udeblivelse.

Kursuspris

Der er et deltagergebyr. Det varierer primært på AMU-kurser fra kr. 124 til kr. 272 pr. kursusdag for de fleste kurser. Se den aktuelle kursuspris under hvert enkelt kursus.

Det er en forudsætning, at betaling af kursusgebyret bliver foretaget via efteruddannelse.dk - her kan man dog vælge at modtage faktura gennem PBS.

Garantikurser

Nogle af kurserne inden for installationsbranchen har status som garantikurser, dette sikrer, at kurset bliver afholdt. Garantien dækker, at kurset afholdes i det tidsrum, som det udbydes i - men måske på et andet undervisningssted.

Garantikurser aflyses kun ved sygdom, eller hvis statens tilskud til kurset bliver fjernet.

Læs mere om garantikurser på voksenuddannelse.dk eller i det gældende efteruddannelseskatalog for hhv. el- og vvs-branchen.

Kursusbevis

Kursusstedet udsteder kursusbevis til medarbejderen, når underviseren vurderer, at kurset er gennemført med et tilfredsstillende resultat. Nogle kurser afsluttes med en prøve, som skal bestås. Kursusbeviset angiver kursets titel, varighed og indhold.


Senest opdateret 14-03-2019

ÅRSKATALOG 2019 - ELBRANCHEN

ÅRSKATALOG 2019 - VVS-BRANCHEN

Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Konsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581

2891 5520Michael Andersen

Uddannelseskonsulent

mca@tekniq.dk

7741 1570

3133 1043

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.