Tilskud fra elkompetencefonden

Elkompetencefond

Dansk El-Forbund og TEKNIQ har en kompetenceudviklingsfond, der kan yde tilskud til elektrikeres efteruddannelse.

Formålet er at udvikle og styrke medarbejdernes kompetencer med henblik på at fremme vækst og beskæftigelse.

Fonden finansieres af medlemsvirksomheder i TEKNIQ, der har overenskomst med Dansk El-Forbund samt af virksomheder, der vil kunne optages i TEKNIQ og har tegnet tiltrædelsesoverenskomst med Dansk El-Forbund.

Både virksomheder og medarbejdere kan søge om tilskud til efteruddannelse.

Virksomhedsansøgt uddannelse - hvilke medarbejdere er omfattet?

Virksomheder, der er medlem af TEKNIQ og virksomheder med en tiltrædelsesaftale med Dansk El-Forbund, kan få tilskud til efteruddannelse af medarbejdere, der er omfattet af elektrikeroverenskomsten eller af funktionæroverenskomsten.

Fonden kan også yde tilskud til lærlinges uddannelse i fritiden - Læs mere her.

Fonden har pr.  1. januar 2019 fået nye betingelser for tilskud til fonden. Læs mere her.

Ansøgninger, der er modtaget, og hvor ansøger har fået tilsagn, gælder fortsat – så her er der ingen grund til bekymring.

Hvilke kurser kan virksomheden søge om tilskud til?

 • Deltagelse i elbranchens AMU-kurser (undtagen LAUS-kurser) - fonden yder 400 kr. pr. dag pr. medarbejder. Hertil kommer, at virksomheden kan få VEU-godtgørelse.
 • Deltagelse i andre brancherelateret AMU-kurser - fonden yder tilskud på 400 kr. pr. dag pr. medarbejder. Hertil kommer, at virksomheden kan få VEU-godtgørelse.
 • Deltagelse i moduler på en række akademiuddannelser, som er brancherelevante:
  - AU i elinstallation (mulighed for fuld autorisation)
  - AU i energiteknologi
  - AU i automation og drift
  - AU i informationsteknologi
 • Deltagelse i 4 valgmoduler, der udbydes som særskilte kurser/moduler:
  - Salg og kundeforståelse
  - Projektledelse og teknisk entreprisestyring
  - Ledelse og forretningsudvikling i installationsbranchen
  - Virksomhedsdrift i installationsbranchen
 • Valgmoduler rettet mod Bygningsautomatik:
  - Bygningsautomation systemkendskab:
  - Bygningsautomatik koordiation
  - Bygningsautomatik funktionsafprøvning
  - Indeklima i større bygninger
  - Dynamisk lys
  - Større komfortanlæg med køl

Fonden giver til akademiuddannelser 100% tilskud til kursusgebyret eventuelt fratrukket tilskud fra Omstillingsfonden. Medarbejderen kan søge SVU-godtgørelse. 

Tilskud til gennemførelse af en erhvervsuddannelse

Fonden kan yde tilskud til, at ufaglærte og personer med en anden faglært uddannelse, der arbejder som ikke-faglært i en elinstallationsvirksomhed, kan gennemføre en voksen erhvervsuddannelse som elektriker.

Det er dels en betingelse, at den pågældende har 12 måneders anciennitet i den pågældende virksomhed og kan gennemføre en erhvervsuddannelse for voksne (EVU1 eller EVU2). Dvs. de skal være fyldt 25 år og have nogen erhvervserfaring. Dels en betingelse, at der indgås en uddannelsesaftale for hele uddannelsen.

Tilskuddet gives i form af løntilskud til virksomheden. Løntilskuddet udgør 1500 kr. pr. skoleuge og 750 kr. pr. praktikuge.

Tilskud jf. denne ordning, træder i stedet for ret til selvvalgt uddannelse de kalenderår, erhvervsuddannelsen løber over.

Støtten kan søges til nye uddannelsesaftaler, der påbegyndes 1. august 2017 og indtil udløbet af overenskomstperioden marts 2020. Dog kan der i perioden alene gives tilsagn til i alt 30 forløb.

Ansøgningsskema finder du hos evu.dk.

Hos kompetenceudviklingsfonden kan medarbejdere søge om tilskud til selvvalgt efteruddannelse, og virksomhed-
erne kan søge om tilskud til virksomhedsplanlagt
efteruddannelse. 

Selvvalgt uddannelse

Fonden yder et tilskud til AMU på 85 procent af bruttotimelønnen for tabt arbejdsindkomst samt dækning af kursusgebyr, materialer, transport og logi på op mod 2.000 kr. pr. dag. Det er en forudsætning, at der søges VEU-refusion og evt. refusion modregnes i tilskuddet fra fonden.

Fonden yder et tilskud til akademimoduler på 85 procent af bruttolønnen for tabt arbejdsindkomst samt dækning af kursusgebyr, materialer, transport og logi på op mod 2.000 kr. pr. dag. Det er en forudsætning, at der søges SVU og tilskud fra omstillingsfonden (max. 10.000 kr. årligt), som i givet fald modregnes i tilskuddet fra fonden. Der kan maksimalt søges tilskud til 2 akademimoduler og maximalt 20 ECTS-point om året pr. medarbejder – uanset om det er selvvalgt eller virksomhedsansøgt. 

Fonden kan yde tilskud til 10 kursusdage pr. medarbejder pr. år, dog kan den enkelte opspare sin uforbrugte ret til kursusdage fra de to forudgående kalenderår.

Virksomhedsplanlagt uddannelse

Fonden yder et tilskud på 400 kr. pr. medarbejder pr. dag til medarbejderes deltagelse i AMU-kurser. Der er ingen begrænsninger i antal kursusdage, der kan søges tilskud til.

Ved medarbejderes deltagelse i akademimoduler dækkes kursusgebyr evt. fratrukket tilskud fra omstillingsfonden (10.000 kr. årligt) og SVU-støtte. Der kan maksimalt søges tilskud til 2 akademimoduler og maximalt 20 ECTS-point om året pr. medarbejder – uanset om det er selvvalgt eller virksomhedsansøgt.

Generelle betingelser

For at kunne søge om tilskud fra fonden er det en betingelse, at ansøger:

 • Har minimum 9 måneders anciennitet i det aktuelle ansættelsesforhold. 
 • Er omfattet af overenskomsten mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ eller af tiltrædelsesoverenskomsten med Dansk El-Forbund.
 • Ikke er i en opsagt stilling.

Hvordan søges tilskud

Medarbejdere skal søge om tilskud til:
 • Deltagelse i AMU-kurser og akademimoduler ved ansøgning til EVU.
 • Der skal søges inden kurset/modulet påbegyndes.
 • Når kurset er gennemført, indsendes dokumentation til EVU før tilskuddet fra fonden udbetales.
 • Tilsagn fra fonden om tilskud gælder i 6 måneder, hvis kurset ikke er påbegyndt, bortfalder tilsagnet.

Virksomheden skal søge om tilskud til:
 • Deltagelse i AMU-kurser for medarbejdere, der ikke er medlem af DEF, ved ansøgning til EVU.
 • Deltagelse i akademimoduler sker ved ansøgning til EVU.
 • Der skal søges om tilskud før modulet påbegyndes.
 • Når kurset er gennemført, indsendes dokumentation til EVU før tilskuddet fra fonden udbetales.
 • Tilsagn fra fonden om tilskud gælder i 6 måneder, hvis kurset ikke er påbegyndt, bortfalder tilsagnet.

Virksomheden får automatisk tilskud til:

 • Medarbejderes deltagelse i AMU-kurser, når medarbejderen er medlem af Dansk El-Forbund. Udbetalingen af tilskud fra kompetencefonden sker automatisk, når der er søgt VEU-refusion, og tilskuddet udbetales som hidtil af Dansk El-Forbund.

Information

Fonden administreres af EVU, El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat for TEKNIQ og Dansk El-Forbund.

På www.evu.dk finder du information om kompetencefonden, positivlister over, hvad fonden yder tilskud til, ansøgningsblanketter m.v. Du får svar på din ansøgning hurtigst muligt, dog senest 4 uger efter at den er modtaget i EVU. Har du spørgsmål, kan du kontakte Lene Sund Lauridsen på lsl@evu.dk eller 3166 3026.

Senest opdateret 24-01-2020

Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581

2891 5520Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

2012 8283

Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål?

Kontakt EVU's konsulent
Lene Sund Lauridsen

lsl@evu.dk

31 66 30 26

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.