Tilskudsregler for voksenlærlinge

De nye regler i hovedtræk

Voksenlærlingetilskuddet er betinget af, at lærlingen er fyldt 25 år.

For at få tilskud skal uddannelsesaftalen indgås med en voksenlærling, der ved uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år.

Virksomheden kan søge om løntilskud til lønnen i praktikperioden.

TEKNIQ Arbejdsgiverne anbefaler

Hvis virksomheden ønsker at indgå en uddannelsesaftale med en voksenlærling, og virksomheden vil være sikker på, om der kan ydes løntilskud m.v. - så anbefaler TEKNIQ Arbejdsgiverne, at virksomheden inden uddannelsesaftalen underskrives, beder personen om på skrift at få afklaret, om vedkommende er berettiget til tilskud. Den pågældende kan rette henvendelse til det lokale jobcenter. 

Sådan gør du, når du skal ansætte en voksenlærling:

  • Bed vedkommende om at kontakte jobcentret mhp. at få en skriftlig erklæring på, at han/hun er berettiget til tilskud, tilskuddets størrelse og hvor længe, der kan gives tilskud.
  • Indgå en uddannelsesaftale. 
  • Kontakt det lokale jobcenter for at få et ansøgningsskema tilsendt, eller hent "Ansøgning om tilskud til voksenlærling AB 501" under blanketter. Ansøgningen skal være indgivet senest 1 måned efter, at uddannelsesaftalen er påbegyndt. Hvis en lærling i løbet af sin uddannelse har flere uddannelsesaftaler, så skal der søges inden hver enkelt aftale.
  • Kontakt Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) for at få tilsendt ansøgningsskema til lønrefusion eller hent det på virk.dk/aub.

Vær særligt opmærksom på at søge rettidigt om tilskuddet fra jobcentret. Hvis der søges for sent, ydes der kun tilskud fra ansøgningsdatoen. Det tilskud virksomheden var berettiget til ved rettidig ansøgning bortfalder.

Kriterier for at opnå tilskud

Der er to satser på tilskud, og vilkårerne for at opnå tilskud er forskellige.

Hertil kommer, at uddannelsen skal figurere på voksenlærlingelisten hos det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Se spot til højre.

Løntilskud på 40 kr.

For følgende personer kan der opnås et løntilskud på 40 kr. i timen: 

  • Ufaglærte, som har mindst 2 måneders ledighed ved grundforløbets start. 
  • Faglærte, som har en forældet uddannelse (dvs. ikke har arbejdet inden for faget i de seneste 5 år) og har mindst to måneders ledighed ved grundforløbets start. 
  • Faglærte ledige, hvis uddannelse ikke er forældet, og som har mindst 12 måneders ledighed ved start på grundforløbet.
Løntilskuddet på 40 kr. i timen ydes i praktikperioder under hele uddannelsens varighed og til alle erhvervsuddannelser.

Som noget nyt er det en betingelse, at personen opfylder ledighedskravet og er 25 år, når grundforløbet påbegyndes. Disse to krav skal være opfyldt, uanset hvornår uddannelsesaftalen indgås.

Løntilskud på 30 kr.

For følgende personer kan der opnås et løntilskud på 30 kr. i timen:
  • Ufaglærte ledige med mindre end to måneders ledighed.
  • Ufaglærte, der er i beskæftigelse, når uddannelsen påbegyndes.
Løntilskuddet på 30 kr. i timen ydes i de første to år af praktiktiden.

Som noget nyt tæller tilskudsperioden på 2 år fra det tidspunkt, hvor uddannelsen blev påbegyndt. Dvs. indgår man en uddannelsesaftale med en lærling, der har gennemført grundforløbet og fx været 3 måneder i skolepraktik/hos anden arbejdsgiver, kan der kun ydes tilskud i 1 år og 9 måneder.

Og uddannelsen, der gives voksenlærlingetilskud til, skal være inden for områder med behov for arbejdskraft – se de regionale positivlister på de regionale arbejdsmarkedsråds hjemmesider.

Alternativt kan man kontakte det lokale jobcenter, der kan findes på www.jobcenter.dk

Særligt om skolepraktik

Skolepraktik betragtes som beskæftigelse – så der kan kun ydes tilskud på 40 kr., hvis SKP-lærlingen opfyldte ledighedsbetingelsen og var 25 år, da grundforløbet blev påbegyndt.

Opfyldte SKP-lærlingen ikke ledighedsbetingelsen, kan der ydes 30 kr. i timen i op til to år, hvis vedkommende var ufaglært, da grundforløbet blev påbegyndt.

Begrænsninger i muligheden for at få tilskuddet

Det fremgår af EU’s statsstøtteregler - kaldet "de minimis-reglen" - at den samlede de minimis-støtte til virksomheden ikke må overstige i alt 200.000 EURO over en 3-årig periode. Når der f.eks. er tale om koncerner bestående af et moderselskab og et eller flere datterselskaber, er det derfor vigtigt at afgrænse, hvilke enheder der skal regnes med til virksomheden. Det skal således vurderes, om de minimis-grænsen gælder for hvert enkelt selskab i koncernen eller for koncernen som helhed.

De minimis-reglen giver ikke nærmere anvisninger på, hvordan begrebet "virksomheden" skal afgrænses. Det vil derimod i hvert enkelt tilfælde bero på en konkret vurdering af forholdene mellem forskellige enheder, om der er tale om en eller flere virksomheder, og dermed om støtten skal kumuleres for hver enkelt virksomhed.

Virksomheder med mange voksenlærlinge skal være opmærksomme på, at tilskuddet fra jobcentret eller andre tilskudsordninger kan begrænses eller helt bortfalde.

De minimis-reglen er ikke gældende for tilskud fra AUB, da AUB's midler er arbejdsgiverfinansieret.


Tilskuddet kan maksimalt ydes i 2 år.


Senest opdateret 15-10-2019

Voksenlærlinge-liste

Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581

2891 5520mca

Michael Andersen

Uddannelses-
konsulent

mca@tekniq.dk

7741 1570

3133 1043

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.