joergen-prosper-soerensen

Jørgen Prosper Sørensen

Uddannelsespolitisk konsulent

jps@tekniq.dk

7741 1525

2851 7125

Energiteknologuddannelsen

Energiteknologuddannelsen

Energiteknologuddannelsen er en Erhvervsakademiuddannelse dvs. en kort, videregående uddannelse, der gennemføres på et erhvervsakademi.

Undervisningen er gratis, dog skal man regne med udgifter til bøger. Der kan desuden søges om SU under uddannelsen

For at blive optaget på uddannelsen skal man have:

  • en elektrikeruddannelse (dog ikke el-montør) eller
  • en vvs-uddannelse eller
  • automatik- og procesuddannelsen, elektronik- og svagstrømsuddannelsen, murer (trin 2), smedeuddannelsen, snedker, eller træfagenes byggeuddannelse eller
  • anden relevant erhvervsuddannelse med matematik C eller
  • en gymnasial uddannelse med fysik C og matematik C
Den studerende lærer selvstændigt at varetage opgaver på tværs af el og vvs med henblik på energioptimering af byggetekniske installationer og procesanlæg, herunder identificering af energiproblemer og energitab samt design af løsningsforslag. Den studerende lærer at foretage tekniske beregninger og tekniske energibesparende foranstaltninger i såvel bygninger som i industrien. Den uddannede forventes at kunne fungere som projektleder og sikre gennemførelse af projektet samt opfølgning i form af at besparelsespotentialet nås via servicekontrakter m.v.

Uddannelsen indeholder følgende obligatoriske elementer:

  • En fællesdel, der bl.a. indeholder innovation, forretningsforståelse og projektledelse
  • En fagspecifik del, hvor der arbejdes med forskellige temaer
  • En tilvalgsdel, hvor du fordyber dig i et specifikt erhvervsrelevant emne
  • Et praktikforløb, der strækker sig over 3 måneder
  • Et afsluttende eksamensprojekt

De fagspecifikke temaer er:

Bygningskompleksets energi – viden om byggeteknik, kendskab til metoder og praksis ved varme- og indeklimaanlæg, beregne og opstille løsningsforslag til energirigtige anlæg og rådgive om energirigtige løsninger.

Energiforsyning og omsætning – kendskab til de metoder, der anvendes ved omsætning af en energiform til en anden, kendskab til både traditionelle og nye former for energilagre, energibærere og energikilder. Beregne og analysere grundlaget for at udvælge energisparerprojekter. Kortlægge og rådgive konsekvenser ved forsyningsalternativer.

Energirigtige processer og produktionsanlæg – kendskab til metoder og praksis ved opbygning af energioptimale projekter og styring og regulering af installationer og anlæg. Vurdere og udvælge løsninger ud fra totaløkonomiske og miljømæssige hensyn og deltage i tværfaglige energiprojekter.

Innovation, projektledelse og forretning – kendskab til de centrale metoder og værktøjer, der anvendes ved bl.a. innovative processer, produktionsstyring, forretningsudvikling og økonomistyring. Udføre driftslederopgaver og varetage rollen som projektleder.

Praktik

Som led i uddannelsen skal den studerende ud i 3 måneders praktik i en virksomhed. Praktikken kan sidestilles med det fuldtidsjob, du kan varetage som færdiguddannet energiteknolog. Praktikken skal give indsigt i virksomhedspraksis.

Mere information

Du kan få mere at vide om uddannelsen ved at henvende dig til det nærmeste erhvervsakademi, som er godkendt til uddannelsen. Find oversigt over godkendte akademier og deres kontaktinformation i boksen til højre på siden.

Energiteknologpris

TEKNIQ har stiftet en Energiteknologpris, der hvert år tildeles dén energiteknologstuderende, som har opnået højeste karaktergennemsnit gennem hele studiet på det enkelte akademi.

Energiteknologprisen overrækkes i forbindelse med akademiernes dimissioner - både sommer- og vinterdimissioner.

Videreuddannelse

Energiteknologen kan videreuddanne sig til diplomingeniør.

Efteruddannelse

Energiteknologen kan deltage på vvs- og elbranchens efteruddannelseskurser, men der skal betales fuld deltagerbetaling, og arbejdsgiveren kan ikke modtage refusion for løntab.

TEKNIQ Arbejdsgiverne udvikler og afholder kurser for organisationens medlemmer.

Jobbet som energiteknolog

Energiteknologen beskæftiges blandt andet med arbejde inden for optimering af el- og vvs-installationers energiforbrug i bygninger, i proces- og produktionsanlæg og deltage i planlægning med nye og alternative energiformer, rådgive og udføre energi- og indeklimasystemer, rådgive om nedbringelse af energiforbruget og om bæredygtige og CO2 neutrale løsninger, løse tværfaglige opgaver, der omfatter ventilation, el- og vvs-installationer og automation inden for energieffektivisering, bæredygtighed og CO2-reduktion, løse problemer og udviklingsopgaver og deltage i innovative processer, indgå i drifts- og ledelsesfunktioner, påtage sig rollen som projektleder og styre energitekniske projekter og arbejdsopgaver, elektriske installationer og forsyningsnet, procesinstrumentering og styrings- og reguleringsteknik.

Som energiteknolog kan man arbejde som energirådgiver, tekniker og projektleder i installationsbranchen, industrivirksomheder, forsyningsselskaber og rådgivende ingeniørfirmaer.


Senest opdateret 12-08-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.