Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Corona: Hvilke muligheder har industrivirksomhederne under overenskomsten mellem Arbejdsgiverne og Dansk Metal og 3F overfor medarbejderne?

Som udgangspunkt er det virksomhedens ansvar at holde en fuldtidsansat medarbejder beskæftiget i 37 timer ugentligt. Hvis man oplever ekstraordinære driftsforstyrrelser, har man dog følgende muligheder i forhold til de timelønnede:

  • Frivillige aftaler på virksomheden om ferie, feriefridage og afspadsering. Det kan fx aftales, at fritvalgskontoen anvendes til ekstra fridage

  • Lokale aftaler om omorganisering af arbejdstiden jf. overenskomstens § 8. Der kan fx indføres 2-holdsdrift for at minimere smitterisikoen

  • Varsling af afspadsering med 6 x 24 timer efter overenskomstens § 16, stk. 9, nr. 2

  • Omlægning af ferie eller pålæg med kort varsel jf. ferielovens § 15, stk. 2 og 3

  • Arbejdsfordeling efter overenskomstens bilag 7 samt styrelsens retningslinjer. Der er fx mulighed for at aftale, at medarbejderne arbejder 3 dage om ugen og går på fordeling 2 dage

  • Hjemsendelse med lønkompensation. Kan ikke anvendes samtidig med arbejdsfordeling eller opsigelser.

  • Midlertidig hjemsendelse uden løn, hvis ordningen med lønkompensation ikke er tilstrækkelig til at afbøde virkningerne af Corona-krisen

  • Opsigelse uden varsel efter overenskomstens § 36, stk. 4, hvis fortsat drift er umuliggjort helt eller delvist (kræver individuel rådgivning/vurdering fra arbejdsmarkedsafdelingen)

  • Opsigelse med sædvanligt varsel efter overenskomstens § 36, stk. 2

For uddybning og nærmere rådgivning henvises til hjemmesiden samt arbejdsmarkedsafdelingen.

Se flere spørgsmål/svar her.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.