Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Jul og nytår 2020-2021 på Industri- og vvs-overenskomsten

I forbindelse med jul og nytår skal der tages højde for de enkelte overenskomsters forskellige regler om fridage, søgnehelligdage og løn.

I julen og nytåret 2020/2021 forekommer der 2 egentlige søgnehelligdage, nemlig 1. juledag og nytårsdag (25. december 2020 og 1. januar 2021).
 
Juleaftensdag, den 24. december, og nytårsaftensdag, den 31. december 2020, er normale arbejdsdage, medmindre andet er fastsat ved overenskomst eller lovgivning – se nedenfor.

industri-vvs-overenskomst-fridage-jul-nytaar

* VVS-lærlinge omfattet af Industri- og VVS-overenskomsten har fri torsdag den 31. december 2020. Alm. lærlinge skal have fuld løn, voksenlærlinge betales fra fritvalgskontoen.

Restudbetaling af fritvalgskonto - herunder for funktionærlignende ansatte og lærlinge

Fritvalgskontoen for den enkelte medarbejder opgøres ved kalenderårets afslutning, og en eventuel overskydende opsparing udbetales til medarbejderen sammen med første lønudbetaling i det nye kalenderår, med mindre anden aftale er indgået med den enkelte medarbejder. 

Hvis en medarbejder fratræder i løbet af kalenderåret, skal eventuelt overskud på fritvalgskontoen udbetales ved førstkommende lønudbetaling efter fratrædelsen, eller aftales indbetalt til medarbejderens feriekonto.

Funktionærer

industri-vvs-overenskomst-funktionaer-fridage-jul-nytaar

Særligt for butiksfunktionærer  

Juleaften, torsdag den 24. december, er stadig en lukkedag efter lovgivningen, og nytårsaftensdag, torsdag den 31. december, må der ikke være åbent efter kl. 15.

Fritvalgskonto

Fritvalgskonto for overenskomstdækkede opgøres ved kalenderårets udløb og udbetales sammen med december lønnen, med mindre anden aftale er indgået med den enkelte funktionær.

Ferie mellem jul og nytår

Hvis virksomheden ferielukker omkring jul og nytår, skal ferien varsles med én måned, jf. ferielovens § 9.  

Virksomhedslukningen gælder for alle medarbejdere, eller for en gruppe medarbejdere i en klart afgrænset enhed i virksomheden, og uagtet om medarbejderne har optjent ret til betalt ferie eller ej.   

Hvis I har godkendt ferie/godkender ferie med den konsekvens, at der ikke er tilstrækkelig ferie til afholdelse omkring jul og nytår, vil I skulle betale medarbejdernes løn de pågældende dage.   

Husk at orientere nye medarbejdere, der tiltræder efter varslingen er gennemført om, at der er ferielukning omkring jul og nytår.   

Hvis man ikke har behov for virksomhedslukning, kan der også varsles ferie over for den enkelte medarbejder. Ved den ordinære varsling kan der kun varsles ferie, hvis medarbejderen har den fornødne ferie. Varsling skal fortsat ske med en måneds varsel.  

Endelig kan der i stedet for varsling af ferie, varsles afholdelse af feriefridage, under forudsætning af, at der er midler hertil på kontoen. Varsling af feriefridage skal ligeledes ske med en 1 måneds varsel.

Særregel for nye lærlinge ved ferielukning

Hvis virksomheden holder ferielukket omkring jul og nytår, vil lærlinge være berettiget til løn under ferien, såfremt lærlingen ikke har optjent feriegodtgørelse til disse dage. Er lærlingen ansat 1. november i år eller senere, vil der dog maks. skulle betales for 5 feriedage. 

Yderligere information

Afdelingen for Overenskomster og Jura – tlf. 4343 6000.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.