Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Jul og nytår 2020/2021 på vvs-området

I forbindelse med jul og nytår skal der tages højde for de enkelte overenskomsters forskellige regler om fridage, søgnehelligdage og løn.

I julen og nytåret 2020/2021 forekommer der 2 egentlige søgnehelligdage, nemlig 1. juledag og nytårsdag (25. og 1. januar 2021).  

Juleaftensdag, den 24. december, og nytårsaftensdag, den 31. december 2020, er normale arbejdsdage, medmindre andet er fastsat ved overenskomst eller lovgivning – se nedenfor.

vvs-overenskomst-fridage-jul-nytaar-2020

Restudbetaling af SH-/fritvalgskonto og opsparingskonto for funktionærlignende ansatte og lærlinge

”SH-/opsparingskontoen” for den enkelte medarbejder opgøres ved kalenderårets afslutning, og en eventuel overskydende opsparing udbetales til medarbejderen sammen med sidste lønudbetaling for december måned, medmindre den enkelte medarbejder inden 30. november har fremsat ønske om, at restbeløbet – eller en del deraf – indbetales som ekstraordinært pensionsbidrag.    

Hvis en medarbejder fratræder i løbet af året, skal eventuelt overskud på SH-opsparingskontoen udbetales ved førstkommende lønudbetaling efter fratrædelsen. En medarbejders SH-overskud må altså ikke overføres til feriekortet.  

Hvis virksomheden derfor udbetaler den sidste løn for 2020 torsdag den 24. december 2020, så sker restudbetalingen af SH-kontoen denne dag. 

Hvis virksomheden derimod udbetaler den sidste løn for 2020 torsdag den 31. december 2020, sker restudbetaling af SH-kontoen på denne dag.
Forskudsbeløbet for 1. januar 2021 fradrages i SH-betaling for 2021. 

Lønudbetaling til timelønnede

Lønudbetalinger for timelønnede finder normalt sted den første torsdag efter lønperiodens afslutning. 

Afhængigt af tidspunktet for afslutningen af årets lønregnskab kan det blive nødvendigt at medtage forskudsbetaling for søgnehelligdagene i lønudbetalingerne i ugen forud.

Vær opmærksom på, at når lønudbetalingsdagen falder på en SH-dag, skal lønnen udbetales 2 hverdage forud herfor. 

Funktionærer

vvs-funktionaer-overenskomst-fridage-jul-nytaar-2020

Særligt for butiksfunktionærer  

Juleaften, torsdag den 24. december, er stadig en lukkedag efter lovgivningen, og nytårsaftensdag, torsdag den 31. december, må der ikke være åbent efter kl. 15.

Fritvalgskonto

Fritvalgskonto for overenskomstdækkede funktionærer skal tømmes ved årets udgang. Funktionæren skal senest den 30. november meddele virksomheden, hvorledes vedkommende ønsker at disponere over saldoen på kontoen. I det omfang saldoen ikke indbetales til pensionsopsparing, skal udbetaling ske med decemberlønnen.

Ferie mellem jul og nytår

Hvis virksomheden ferielukker omkring jul og nytår, skal ferien varsles med én måned, jf. ferielovens § 9.  

Virksomhedslukningen gælder for alle medarbejdere, eller for en gruppe medarbejdere i en klart afgrænset enhed i virksomheden, og uagtet om medarbejderne har optjent ret til betalt ferie eller ej.  

Hvis I har godkendt ferie/godkender ferie med den konsekvens, at der ikke er tilstrækkelig ferie til afholdelse omkring jul og nytår, vil I skulle betale medarbejdernes løn de pågældende dage.  

Husk at orientere nye medarbejdere, der tiltræder efter varslingen er gennemført om, at der er ferielukning omkring jul og nytår. 

Hvis man ikke har behov for virksomhedslukning, kan der også varsles ferie over for den enkelte medarbejder. Ved den ordinære varsling kan der kun varsles ferie, hvis medarbejderen har den fornødne ferie. Varsling skal fortsat ske med en måneds varsel. 

Endelig kan der i stedet for varsling af ferie, varsles afholdelse af feriefridage. Varsling af feriefridage skal ligeledes ske med 1 måneds varsel.

Særregel for nye lærlinge ved ferielukning

Hvis virksomheden holder ferielukket omkring jul og nytår, vil lærlinge være berettiget til løn under ferien, såfremt lærlingen ikke har optjent feriegodtgørelse til disse dage. Er lærlingen ansat 1. november i år eller senere, vil der dog maks. skulle betales for 5 feriedage. 

Yderligere information

Afdelingen for Overenskomster og Jura – tlf. 4343 6000.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.