Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Skærpede regler ved indrejse til Danmark og pligt til at sikre COVID-19-test af tilrejsende arbejdskraft

For at forebygge udbredelsen af COVID-19 skærpes reglerne i forbindelse med indrejse til Danmark.
[ Opdateret 11. februar 2021 ]

Folketinget har netop vedtaget en ny lov med krav til indrejsende om test og isolation. Loven er udmøntet i bekendtgørelser, hvor det nu er besluttet, at der stilles krav om, at alle indrejsende til Danmark som hovedregel skal gå i selvisolation i 10 dage efter indrejse, eller til et negativt svar fra en PCR-test foreligger. Denne PCR-test må tidligst tages på fjerdedagen efter indrejse. Bemærk at trods kravet om selvisolation må den indrejsende gerne varetage sit arbejde, men skal efter arbejdets ophør, dvs. i fritiden, skal den indrejsende gå i selvisolation. Der gælder en række undtagelser fra reglerne. Læs mere om de nye indrejserestriktioner her.

Arbejdsgiver får pligt til at sikre COVID-19 test for tilrejsende arbejdskraft

Ud over ovenstående krav er der desuden indført pligt for arbejdsgiver til at sikre, at virksomhedens tilrejsende arbejdskraft fra bestemte lande, regioner eller områder får foretaget en PCR-test efter indrejse i Danmark. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler, om hvilke lande, regioner eller områder, som omfattes af reglerne. Arbejdsgivers pligt til at sikre test gælder dog ikke tilrejsende arbejdskraft med bopæl i Danmark.  

Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med sundhedsministeren fastsætte øvrige undtagelser fra kravet. 

Orientering og plan for COVID-19-test

Arbejdsgiver har en pligt til at påse, at tests af de omfattede medarbejdere gennemføres og skal orientere medarbejderne om denne pligt, samt de nærmere vilkår for testene. Orienteringen til de relevante medarbejdere skal ske skriftligt, og det skal fremgå af orienteringsskrivelsen, at en manglende efterlevelse af pligten, kan få ansættelsesretlige konsekvenser.   

Foruden pligten til at dokumentere, at testning er sket, skal arbejdsgiver også udarbejde en skriftlig plan for COVID-19 test af tilrejsende arbejdskraft og løbende ajourføre planen, i forhold til de enkelte ansattes indrejse i Danmark. Hvis en ansat rejser ind i Danmark flere gange, skal de relevante oplysninger om den ansatte fremgå af planen, hver gang den pågældende rejser ind i landet. 

Arbejdstilsynet har udarbejdet et samlet forslag til en orienteringsskrivelse og plan over test for tilrejsende arbejdskraft. Download skabelonen her.

Arbejdstilsynet vil have bemyndigelse til at føre tilsyn med overholdelsen af loven om test af indrejsende arbejdstagere og vil kunne udstede strakspåbud eller bøder ved manglende efterlevelse af påbuddet.   

Hvornår gælder reglerne fra? 

Loven om pligt til at sikre COVID-19-test af tilrejsende arbejdstagere er gældende fra 3. februar og frem til 1. juli 2021. Dele af loven fastsættes dog i bekendtgørelser, som forsat afventes, hvorfor Arbejdstilsynets tilsyn med loven først iværksættes 7 dage efter bekendtgørelsen er trådt i kraft.

Manglende iagttagelse af reglerne kan medføre bøde. 

De nye regler giver anledning til en række spørgsmål, som er forsøgt besvaret i denne Q & A.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.