Mads Risgaard Knudsen

Mads Risgaard Knudsen

Teknisk konsulent

mrk@tekniq.dk

7742 4226

Autorisation elinstallatør

Elinstallatør

Alt arbejde på vand- gas-, el-, afløbs- og kloakinstallationer er omfattet af krav om autorisation hos den udførende virksomhed. Efter den 2. juni 2014 er der fælles lovkrav til alle autorisationsområder, herunder ansættelse af fagligt ansvarlig, anvendelse af KLS (kvalitetsledelsessystem) og tredjeparts-kontrol. Her kan du få overblik over vejen til en autorisation som elinstallatør.

Afgrænsning

I autorisationsloven (lovbekendtgørelse nr. 30 af 11. januar 2019) defineres elarbejde sådan:

§ 2. Elektriske installationer for stærkstrøm samt installation af ikkestærkstrømsmæssige styrings- og reguleringssystemer, der anvendes til styring af stærkstrømsfunktioner, og servicering af disse installationer og systemer må kun udføres af elinstallatørvirksomheder, der har opnået autorisation efter § 9, stk. 1, eller delautorisation efter § 10, stk. 1, til det pågældende arbejde, jf. dog stk. 3-6.

Stk. 2. De autorisationskrævende arbejder regnes fra og med fast tilkobling til eller frakobling fra elforsyningsanlæg og omfatter faste ledningssystemer, tavler, målere, tilslutningssteder og andet fast installationsmateriel samt fast tilslutning og frakobling af elektriske maskiner og brugsgenstande.

Stk. 3. Virksomheder, der erhvervsmæssigt producerer eller servicerer styrings- og reguleringssystemer, der anvendes til styring af stærkstrømsfunktioner, må uanset stk. 1 installere og servicere ikkestærkstrømsmæssige styrings- og reguleringssystemer.

Stk. 4. Virksomheder, der erhvervsmæssigt producerer eller servicerer elektriske maskiner og brugsgenstande, må uanset stk. 1 udføre fast tilslutning og frakobling af og service på elektriske maskiner og brugsgenstande.

Stk. 5. Tavlefabrikanter må uanset stk. 1 udføre fast tilslutning og frakobling af og service på installationstavler.

Stk. 6. Elektriske installationer på skibe bortset fra husbåde og i luftfartøjer, jernbanevogne og køretøjer bortset fra campingvogne og beboelsesvogne er ikke omfattet af loven.

Ikke autoriserede

Andre end autoriserede elinstallatørvirksomheder kan udføre autoriseret arbejde efter bestemmelser i Bekendtgørelse 560 af den 30. maj 2017, hvor følgende arbejde er undtaget:

§ 1. Følgende arbejder må udføres af enhver:

 1. Udskiftning af afbrydere for højst 250 V på steder, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20.
 2. Udskiftning af stikkontakter for højst 250 V på steder, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20, hvis installationen er beskyttet med HPFI- eller HFI-afbryder (RCD).
 3. Opsætning og nedtagning af belysningsarmaturer på steder, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20 samt i badeværelser.
 4. Ændring og reparation af ikke-stærkstrømsmæssige styrings- og reguleringssystemer i private boliger, som anvendes til styring af stærkstrømsfunktioner.

Vej til opnåelse af autorisation som elinstallatør-virksomhed

Bestemmelser om ansøgning som autoriseret elinstallatør-virksomhed er beskrevet i Bekendtgørelse nr. 1414 af den 3. december 2018. Ansøgning om autorisation skal efter denne foretages hos Sikkerhedsstyrelsen og skal indeholde: 

 1. Den ansøgende virksomheds eventuelle CVR-nummer.
 2. Oplysning om virksomhedens fysiske adresse.
 3. Navn og CPR-nummer på den eller de personer, der er virksomhedens fagligt ansvarlige inden for det fagområde, der ansøges om autorisation eller godkendelse til.
 4. Oplysning om hvorvidt virksomhedens fagligt ansvarlige, jf. nr. 3, er tilknyttet virksomheden som ansat, som eneindehaver af en enkeltmandsvirksomhed eller som deltager i et interessentskab eller i et kommanditselskab. Hvis den fagligt ansvarlige er tilknyttet som ansat, skal ansøgningen endvidere indeholde oplysning om, hvorvidt den fagligt ansvarlige er ansat med et opsigelsesvarsel på minimum 3 måneder efter 6 måneders ansættelse.
 5. Oplysning om hvorvidt virksomhedens fagligt ansvarlige er tilknyttet virksomheden i minimum 30 timer ugentligt indenfor virksomhedens normale forretningstid.
 6. Dokumentation for at virksomheden har ansøgt om godkendelse af sit kvalitetsledelsessystem hos en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans, og at kontrolinstansen efter en foreløbig gennemgang af kvalitetsledelsessystemet har fundet systemet fyldestgørende.
 7. Bekræftelse af at virksomheden ikke er under konkursbehandling eller likvidation.

TEKNIQ Arbejdsgiverne har udarbejdet et KLS-koncept, som kan benyttes af medlemsvirksomheder. KLS-konceptet indfrier samtlige krav i Bekendtgørelse nr. 1363 af 29. november 2018, om kvalitetsledelses-systemer for autoriserede virksomheder. Du kan finde det i spottet til højre.

Mulighed for delautorisation

Det er efter autorisationsloven muligt at opnå godkendelse som delautoriseret på elområdet. Ansøgningsprocedure for opnåelse af delautorisation er den samme som for en fuldt autoriseret. Der kræves også ved ansøgning om delautorisation en dokumentation for KLS, fagligt ansvarlig m.m. 


Senest opdateret 18-06-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.